รูปแบบของโครงการและการสนับสนุน

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 10 ม.ค. 2563 - 17.17 น.

รูปแบบการจัดดำเนินโครงการ
    แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลักๆ ในโครงการ
    1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน 1 ครั้ง
    2. กิจกรรมจัดแสดงผลงานต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงาน 2 ครั้ง
    3. การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน ของแต่ละผลงาน 1 ครั้ง
    4. กิจกรรมพิธีปิด และพิธีมอบประกาศนียบัตร 1 ครั้ง
    หมายเหตุ: กิจกรรมที่ 1 และ 2 จัดในรูปแบบ online

การสนับสนุนและสิ่งที่ได้รับ

    1 การสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
    1.1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
    1.2. สนับสนุนทุนในการพัฒนาผลงาน ผลงานละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
    1.3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โครการฯ กำหนดไว้ (กรณีการจัดงาน/กิจกรรม แบบ Face to Face)

    2 สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
    2.1. ประกาศนียบัตรประจำโครงการฯ
    2.2. โล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาสู้การใช้งานได้จริง
    2.3. เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านประสบการตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ
    2.4. ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ต่อเนื่อง กรณีผลงานได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดง/ประกวด/แข่งขัน ในเวทีนานาชาติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะทำงานโครงการฯ เป็นสำคัญ
    2.5. ได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการฯ ในผลิตผลงานไปสู่การใช้งานในกลุ่มเป้าหมาย กรณีผลงานได้รับพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะทำงานโครงการฯ เป็นสำคัญ
    หมายเหตุ:
    1. ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน จะแบ่งออกเป็น 3 งวด งวดที่ 1 จำนวน 10,000 บาท มอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน
    2. มอบทุนสนับสนุนงวดที่ 2 จำนวน 20,000 บาท มอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงผลงานต่อคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ
    3. มอบทุนสนับสนุนงวดที่ 3 จำนวน 20,000 บาท มอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมพิธีปิด
    4. กรณีผลงานมีความก้าวหน้าในการพัฒนาน้อยกว่าร้อยละ 70 ทางโครงการฯ อาจพิจารณายุติการสนับสนุนในการพัฒนาผลงาน โดยยึดผลการพิจารณาจากทีมโคช คณะผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นสำคัญ