MENU
Banner

โมบายแอปพลิเคชัน

thumbnail

SafeMate

ช่วยวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ โดยใช้ sensor ที่มีอยู่บน smartphone ที่เรียกว่า Accelerometer sensor ซึ่งสามารถประมวลผลเหตุการณ์ในการขับขี่แบบ real-time เช่น การเบรก การเร่ง เปลี่ยนเลน และเลี้ยวกะทันหัน สามารถแจ้งเตือน (alert) เมื่อมีการขับขี่แบบอันตราย เช่น แจ้งเตือนด้วยเสียง แจ้งเตือนแบบ icon บนแผนที่ มีเครื่องหมายตกใจบนหน้าจอ เครื่องสั่นเมื่อขับเร็วเกินความเร็วที่กำหนด นอกจากนี้ SafeMate ยังมีระบบคิดคะแนนประเมินการขับขี่ เก็บประวัติการขับรถพร้อมแสดงข้อมูลรายสัปดาห์ และแชร์ข้อมูลผ่าน Facebook เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ได้
thumbnail

KhunLook (คุณลูก)

แอปฯ ช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็ก
thumbnail

BaiKhaoNK

โปรแกรมสำหรับใช้ประเมินปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวในแปลงนา โดยดูจากลักษณะของสีที่ปรากกออกมาจากใบของต้นข้าว ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับต้นข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่ต้องสูญเสียไปกับการใส่ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นต่อความต้องการของต้นข้าว
thumbnail

FMC

โปรแกรมช่วยคำนวณสัดส่วนผสมแม่ปุ๋ยให้ได้ตามสูตรที่มีค่าธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ที่ต้องการ การคำนวณจะแสดงผลลัพธ์เป็นน้ำหนักของแม่ปุ๋ยจำนวนสามตัว คือ ยูเรีย (46-0-0) DAP (18-46-0) และ MOP (0-0-60) รวมถึงสารตัวเติม (Filler) (ในกรณีที่ต้องการใช้) สามารถคำนวณสัดส่วนผสมต่อพื้นที่เพาะปลูก และเลือกการคำนวณเพื่อการตวงเป็นปริมาตรได้ สามารถคำนวณย้อนกลับด้วยการป้อนปริมาณน้ำหนักของแม่ปุ๋ย