MENU
Banner

โมบายแอปพลิเคชัน

thumbnail

BaiKhaoNK

โปรแกรมสำหรับใช้ประเมินปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวในแปลงนา โดยดูจากลักษณะของสีที่ปรากกออกมาจากใบของต้นข้าว ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับต้นข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่ต้องสูญเสียไปกับการใส่ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นต่อความต้องการของต้นข้าว
thumbnail

FMC

โปรแกรมช่วยคำนวณสัดส่วนผสมแม่ปุ๋ยให้ได้ตามสูตรที่มีค่าธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ที่ต้องการ การคำนวณจะแสดงผลลัพธ์เป็นน้ำหนักของแม่ปุ๋ยจำนวนสามตัว คือ ยูเรีย (46-0-0) DAP (18-46-0) และ MOP (0-0-60) รวมถึงสารตัวเติม (Filler) (ในกรณีที่ต้องการใช้) สามารถคำนวณสัดส่วนผสมต่อพื้นที่เพาะปลูก และเลือกการคำนวณเพื่อการตวงเป็นปริมาตรได้ สามารถคำนวณย้อนกลับด้วยการป้อนปริมาณน้ำหนักของแม่ปุ๋ย
thumbnail

FengShuiApp

โปรแกรมฮ้วงจุ้ยบ้านแปดทิศ โปรแกรมช่วยเลือกทิศตำแหน่งที่ดีสำหรับห้องนอน ห้องทำงาน รวมไปถึงเลือกทิศของบ้านให้เป็นมงคลต่อผู้อยู่อาศัย โดยใช้หลักฮวงจุ้ยขั้นพื้นฐาน (ฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ)
thumbnail

VAJA Text-to-Speech Engine

ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยวาจา (VAJA) เป็นซอฟต์แวร์ที่แปลงข้อความภาษาไทย/อังกฤษเป็นเสียงพูด (Thai/English Text-to-Speech) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสื่อสารเมื่อติดตั้งบนสมาร์ทโฟน จะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องการการผลิตเสียงจากข้อความภาษาไทย/อังกฤษได้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถต่อยอดไปสร้างนวัตกรรมบนสมาร์ทโฟนได้ง่าย ลองใช้ VAJA เพื่อประสบการณ์ใหม่ๆเหล่านี้ นำทาง