MENU
Banner

บริการด้านนวัตกรรม

thumbnail

งานบริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรมและเครื่องมือ

ให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักรทางด้านวิศวกรรมและวัสดุ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง บริการข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างชิ้นส่วนต้นแบบและเครื่องมือ
thumbnail

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มีภารกิจในการแสวงหาความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ศูนย์ฯ วิจัยและพัฒนาไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
thumbnail

รับรองคุณภาพบริภัณฑ์

หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification Body) เป็นหน่วยงานพื้นฐานที่มีหน้าที่สำคัญมากหน่วยหนึ่งในระบบการค้าของโลก ในฐานะที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้า/บริการ ว่าสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ตกลงกันไว้หรือไม่