MENU
Banner

ซอฟต์แวร์

thumbnail

BigStream: Real-time Data Platform

แพลตฟอร์มสําหรับการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มาจากแหล่งข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลจาก Open Data และ เครือข่าย Internet of Things ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
thumbnail

NAVANURAK : เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์

วัฒนธรรมดิจิทัล เป็นกระบวนการแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บอย่างเป็นระบบและนำมาใช้ได้ง่าย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการองค์ความรู้
thumbnail

สายวัด : โปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ

โปรแกรมตรวจสอบขนาดอาหารสัตว์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ช่วยให้กระบวนการผลิตได้ขนาดอาหารเม็ดที่มีขนาดตามมาตรฐาน
thumbnail

TTRS Service Platform

แฟลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินและทางการพูด สำหรับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว