MENU
Banner

ซอฟต์แวร์

thumbnail

NAVANURAK : เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์

วัฒนธรรมดิจิทัล เป็นกระบวนการแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บอย่างเป็นระบบและนำมาใช้ได้ง่าย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการองค์ความรู้
thumbnail

สายวัด : โปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ

โปรแกรมตรวจสอบขนาดอาหารสัตว์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ช่วยให้กระบวนการผลิตได้ขนาดอาหารเม็ดที่มีขนาดตามมาตรฐาน
thumbnail

TTRS Service Platform

แฟลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินและทางการพูด สำหรับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
thumbnail

LI-MA : LIDAR 3D Mapping

ระบบการสร้างแผนที่ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีไลดาร์