สัญลักษณ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก. 1075-2535การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์
กับรหัสโทรพิมพ์ 6 บิต

STANDARD FOR CONVERSION BETWEEN COMPUTER CODES AND
6 - BIT TELETYPE CODESสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม UDC 681.3.053:681.3.042:003.62:621,394,14 ISBN 974-606-371-5มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์
กับรหัสโทรพิมพ์ 6 บิต

มอก. 1075-2535
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 2461175
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 16
วันที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2535คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 536
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
         ประธานกรรมการ
นายปัญญา เปรมปรีดิ์
         กรรมการ
นายสุริยัน ศรีสวัสดิ์กุลผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
นายเลอสรรค์ โบสุวรรณ ผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล ผู้แทนสถาบันบริการคอมพิวเตอร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางบุษกร ธนสมบูรณ์กิจผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ร.อ. วิชยุทธ จงพยุหะผู้แทนกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
นายอัมพล กลิ่นฟุ้ง ผู้แทนองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
นางสาวเพ็ญศรี กันตะโสพัตร์ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นายจำนงค์ ทองประเสริฐ
นายสุริยัน ติษยาธิคมผู้แทนสมาคมมาตรฐานไทย
นายสุธรรม วาณิชเสนี ผู้แทนสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายธงชัย ภิงคารวัฒน์ ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
     นางสายสุนีย์ แสงนิ่มนวล
นายอภิศักดิ์ อภิวัฒโนกุลผู้แทนบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
นายประกิต วิเชียรเจริญ ผู้แทนบริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
นายบัญชา ทรงทวีสินผู้แทนบริษัท ไฟฟ้าฟิลิปส์แห่งประเทศไทย จำกัด
     นายไพบูลย์ จูงพิริยะพงษ์
นายพิสิฐ สุขผล ผู้แทนบริษัท ดาต้าแมท จำกัด
         กรรมการและเลขานุการ
นายสุรยุทธ บุญมาทัตผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(2)ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโทรพิมพ์ เพื่อความสะดวกในการแปลงผันรหัสที่ใช้อยู่ใน 2 ระบบดังกล่าว
จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ 6 บิต ขึ้น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง
มอก. 620-2533 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
มอก. 1074-2535มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รหัสโทรพิมพ์ 6 บิต
ISO 646:1983Information processing-ISO 7-bit coded character set for
information interchange
IBM System/370 Reference Summary
GX 20-1850-4

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511(3)รูปครุฑ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 1779 (พ.ศ. 2535)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ 6 บิต


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   15   แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   การแปลงผันระหว่าง
รหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ 6 บิต   มาตรฐานเลขที่   มอก. 1075-2535   ไว้   ดังมีรายการละเอียดต่อท้าย
ประกาศนี้


(5)

มอก. 1075-2535

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์
กับรหัสโทรพิมพ์ 6 บิต

  1. ขอบข่าย
  2. บทนิยาม
  3. การแปลงผัน


  1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด การแปลงผันระหว่างรหัสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ มาตรฐานเลขที่   มอก. 620 และรหัสตามมาตรฐาน   ISO 646
และรหัส EBCDIC   กับรหัสโทรพิมพ์ 6 บิต   ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รหัสโทรพิมพ์ 6 บิต
มาตรฐานเลขที่   มอก. 1074   ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า  "รหัสโทรพิมพ์"

  1. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1อักขระ หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายพิเศษ และเครื่องหมายอื่นใดที่มีใช้ในระบบโทรพิมพ์หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์
2.2 รหัส หมายถึง กลุ่มตัวเลขที่ใช้แแทนอักขระหรือทำให้เกิดการควบคุม
2.3 รหัสฐานสิบหก หมายถึง กลุ่มตัวเลขฐานสิบหกที่ใช้แทนอักขระหรือทำให้เกิดการควบคุม ประกอบด้วยเลข
ฐานสิบหก 2 ตัว   คือ ตัวแรกเรียกว่ารหัสเลขต้น สำหรับในระบบโทรพิมพ์จะมี   2 บิตคือบิตที่ 6   กับบิตที่
5   แต่สำหรับระบบคอมพิวเตอร์จะมี 4 บิตคือบิตที่ 8   7  6 และ 5     ตัวที่ 2   เรียกว่ารหัสเลขท้าย มี
4 บิต คือบิตที่ 4   3   2 และ 1
2.4 รหัสควบคุม หมายถึง รหัสที่ไม่แสดงผลเป็นตัวอักขระ  แต่จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง
โทรพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์
2.5ฟังก์ชัน หมายถึง หน้าที่ต่าง ๆ   ในการทำงานของเครื่องโทรพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์-1-

มอก. 1075-2535

  1. การแปลงผัน
3.1 การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1
หมายเหตุ 1.รหัสสำหรับอักขระไทย หมายถึง รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ตาม มอก.
620
2. รหัสสำหรับอักขระลาติน หมายถึง รหัสตามมาตรฐาน ISO 646 และรหัส EBCDIC
3.เนื่องจากรหัสโทรพิมพ์มีเพียง 6 บิต จึงมีอักขระหรือฟังก์ชันที่ใช้กับคอมพิวเตอร์อยู่จำนวน
หนึ่งที่ไม่สามารถแปลงผันเป็นรหัสโทรพิมพ์ได้ และไม่ได้แสดงไว้ในตารางนี้


-2-

มอก. 1075-2535

ตารางที่ 1 การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์
(ข้อ 3.1)

อักขระ
     หรือฟังก์ชัน    
ชื่ออักขระ
     หรือฟังก์ชัน    
     รหัสคอมพิวเตอร์    
(ฐานสิบหก)
     รหัสโทรพิมพ์    
(ฐานสิบหก)
   ISO 646 ที่ ขยาย      EBCDIC  
กอ A1 42 LS. 29
ขอ A2 43 LS. 17
คอ A4 45 LS. 32
ฆอ A6 47 MS. 1A
งอ A7 48 LS. 31
จอ A8 52 LS. 2D
ฉอ A9 53 MS. 23
ชอ AA 54 LS. 0B
ซอ AB 55 MS. 39
ฌอ AC 56 US. 3D
ญอ AD 57 MS. 2F
ฎอ AE 58 LS. 27
ฏอ AF 62 MS. 29
ฐอ B0 63 MS. 35
ฑอ B1 64 LS. 03
ฒอ B2 65 US. 25
ณอ B3 66 MS. 07
ดอ B4 67 LS. 05
ตอ B5 68 LS. 19
ถอ B6 72 LS. 21
ทอ B7 73 LS. 0F
ธอ B8 74 MS. 2A
นอ B9 75 LS. 06
บอ BA 76 LS. 35


-3-

มอก. 1075-2535

ตารางที่ 1 การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ (ต่อ)

อักขระ
    หรือฟังก์ชัน   
ชื่ออักขระ
    หรือฟังก์ชัน   
รหัสคอมพิวเตอร์
(ฐานสิบหก)
     รหัสโทรพิมพ์   
(ฐานสิบหก)
   ISO 646 ที่ ขยาย      EBCDIC  
ปอ BB 77 LS. 12
ผอ BC 78 LS. 0A
ฝอ BD 8A LS. 11
พอ BE 8B LS. 16
ฟอ BF 8C LS. 22
ภอ C0 8D LS. 15
มอ C1 8E LS. 25
ยอ C2 8F LS. 2F
รอ C3 9A LS. 07
รึ C4 9B MS. 22
ลอ C5 9C LS. 3D
ลึ C6 9D US. 11
วอ C7 9E LS. 39
ศอ C8 9F MS. 0D
ษอ C9 AA MS. 0E
สอ CA AB LS. 0D
หอ CB AC LS. 1A
ฬอ CC AD US. 1E
ออ CD AE LS. 09
ฮอ CE AF US. 17
ไปยาลน้อย CF BA US. 0B
วิสรรชนีย์ D0 BB LS. 2A
˜ ไม้ผัด D1 BC LS. 04
ลากข้าง D2 BD LS. 0E
สระอำ D3 BE LS. 3A


-4-

มอก. 1075-2535

ตารางที่ 1 การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ (ต่อ)

อักขระ
    หรือฟังก์ชัน   
ชื่ออักขระ
    หรือฟังก์ชัน   
รหัสคอมพิวเตอร์
(ฐานสิบหก)
     รหัสโทรพิมพ์   
(ฐานสิบหก)
   ISO 646 ที่ ขยาย      EBCDIC  
พินทุ์อิ D4 BF LS. 0C
สระอี D5 CB LS. 2C
สระอึ D6 CC LS. 14
สระอือ D7 CD LS. 34
ตีนเหยียด D8 CE LS. 3C
ตีนคู่ D9 CF MS. 3C
. พินทุ DA DA MS. 04
ไม้หน้า E0 DB LS. 2B
ไม้หน้าสองรูป E1 DC LS. 23
ไม้โอ E2 DD MS. 05
ไม้ม้วน E3 DE LS. 1E
ไม้มลาย E4 DF LS. 26
ไม้ยมก E6 EB LS. 2E
š ไม้ไต่คู้ E7 EC MS. 1C
› ไม้เอก E8 ED LS. 24
œ ไม้โท E9 EE LS. 1C
 ไม้ตรี EA EF MS. 2C
ž ไม้จัตวา EB FA MS. 24
Ÿ ทัณฑฆาต EC FB MS. 34
™ นิคหิต ED FC MS. 0C
SPACE(SP) SPACE 20 40  LS. 02, MS. 02, US. 02  
BELL(BEL) BELL 07 2F   LS. 01, MS. 01, US. 01 
BACK SPACE(BS) BACK SPACE 08 16   LS. 37, MS. 37, US. 37  
LINE FEED(LF) LINE FEED 0A 25   LS. 18, MS. 18, US. 18  
CARRIAGE RETURN(CR) CARRIAGE RETURN 0D 0D   LS. 10, MS. 10, US. 10  


-5-

มอก. 1075-2535

ตารางที่ 1 การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ (ต่อ)

อักขระ
  หรือฟังก์ชัน 
ชื่ออักขระ
  หรือฟังก์ชัน 
  รหัสคอมพิวเตอร์ 
(ฐานสิบหก)
  รหัสโทรพิมพ์ 
(ฐานสิบหก)
  ISO 646 ที่ขยาย    EBCDIC  
ALL SPACE (NUL) ALL SPACE (NULL) 00 00  LS. 00, MS. 00, US. 00  
อัญประกาศ 22 7F US. 27
$ ดอลลาร์ 24 5B US. 03
ปอนด์ - - MS. 3D
% เปอร์เซ็นต์ 25 6C MS. 06
& AMPERSAND 26 50 US. 14
APOSTROPHE 27 7D MS. 26
( วงเล็บเปิด 28 4D MS. 0A
) วงเล็บปิด 29 5D MS. 12
+ บวก 2B 4E MS. 3A
, จุลภาค( COMMA ) 2C 6B MS. 25
- ลบ 2D 60 MS. 16
. มหัพภาค 2E 4B MS. 1E
/ ทับ (SOLIDUS) 2F 61 MS. 31
0 ศูนย์   อารบิก 30 F0 MS. 2E
1 หนึ่ง   อารบิก 31 F1 MS. 27
2 สอง   อารบิก 32 F2 MS. 03
3 สาม   อารบิก 33 F3 MS. 15
4 สี่   อารบิก 34 F4 MS. 21
5 ห้า  อารบิก 35 F5 MS. 32
6 หก  อารบิก 36 F6 MS. 19
7 เจ็ด   อารบิก 37 F7 MS. 2D
8 แปด  อารบิก 38 F8 MS. 17
9 เก้า  อารบิก 39 F9 MS. 0B
: ทวิภาค (COLON) 3A 7A MS. 11


-6-

มอก. 1075-2535

ตารางที่ 1 การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ (ต่อ)

อักขระ
    หรือฟังก์ชัน   
ชื่ออักขระ
    หรือฟังก์ชัน   
  รหัสคอมพิวเตอร์ 
(ฐานสิบหก)
    รหัสโทรพิมพ์   
(ฐานสิบหก)
   ISO 646 ที่ขยาย      EBCDIC  
= เท่ากับ 3D 7E MS. 09
? ปรัศนี 3F 6F MS. 0F
@ COMMERCIAL AT 40 7C MS. 2B
A เอ  ใหญ่ 41 C1 US. 22
B บี   ใหญ่ 42 C2 US. 0C
C ซี   ใหญ่ 43 C3 US. 23
D ดี   ใหญ่ 44 C4 US. 29
E อี   ใหญ่ 45 C5 US. 3A
F เอฟ   ใหญ่ 46 C6 US. 05
G จี   ใหญ่ 47 C7 US. 2B
H เอช   ใหญ่ 48 C8 US. 1C
I ไอ   ใหญ่ 49 C9 US. 07
J เจ   ใหญ่ 4A D1 US. 24
K เค   ใหญ่ 4B D2 US. 0E
L เอ็ล   ใหญ่ 4C D3 US. 0D
M เอ็ม   ใหญ่ 4D D4 US. 0F
N เอ็น   ใหญ่ 4E D5 US. 34
O โอ   ใหญ่ 4F D6 US. 06
P พี   ใหญ่ 50 D7 US. 2F
Q คิว   ใหญ่ 51 D8 US. 2E
R อาร์   ใหญ่ 52 D9 US. 16
S เอส   ใหญ่ 53 E2 US. 1A
T ที   ใหญ่ 54 E3 US. 2A
U ยู   ใหญ่ 55 E4 US. 2C
V วี   ใหญ่ 56 E5 US. 09


-7-

มอก. 1075-2535

ตารางที่ 1 การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ (ต่อ)

อักขระ
    หรือฟังก์ชัน   
ชื่ออักขระ
    หรือฟังก์ชัน   
    รหัสคอมพิวเตอร์   
(ฐานสิบหก)
    รหัสโทรพิมพ์   
(ฐานสิบหก)
   ISO 646 ที่ขยาย      EBCDIC  
W ดับเบิลยู   ใหญ่ 57 E6 US. 26
X เอ็กซ์   ใหญ่ 58 E7 US. 12
Y วาย   ใหญ่ 59 E8 US. 04
Z เซ็ด   ใหญ่ 5A E9 US. 0A
\ ทับกลับหลัง 5C E0 MS. 31
_ เส้นใต้หรือสัญประกาศ 5F 6D US. 3C
a เอ   เล็ก 61 81 US. 22
b บี   เล็ก 62 82 US. 0C
c ซี   เล็ก 63 83 US. 23
d ดี   เล็ก 64 84 US. 29
e อี   เล็ก 65 85 US. 3A
f เอฟ   เล็ก 66 86 US. 05
g จี   เล็ก 67 87 US. 2B
h เอช   เล็ก 68 88 US. 1C
i ไอ   เล็ก 69 89 US. 07
j เจ   เล็ก 6A 91 US. 24
k เค   เล็ก 6B 92 US. 0E
l เอ็ล   เล็ก 6C 93 US. 0D
m เอ็ม   เล็ก 6D 94 US. 0F
n เอ็น   เล็ก 6E 95 US. 34
o โอ   เล็ก 6F 96 US. 06
p พี   เล็ก 70 97 US. 2F
q คิว   เล็ก 71 98 US. 2E
r อาร์   เล็ก 72 99 US. 16
s เอส   เล็ก 73 A2 US. 1A


-8-

มอก. 1075-2535

ตารางที่ 1 การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ (ต่อ)

อักขระ
  หรือฟังก์ชัน 
ชื่ออักขระ
    หรือฟังก์ชัน    
  รหัสคอมพิวเตอร์ 
(ฐานสิบหก)
  รหัสโทรพิมพ์ 
(ฐานสิบหก)
  ISO 646 ที่ขยาย    EBCDIC  
t ที   เล็ก 74 A3 US. 2A
u ยู   เล็ก 75 A4 US. 2C
v วี   เล็ก 76 A5 US. 09
w ดับเบิลยู   เล็ก 77 A6 US. 26
x เอ็กซ์   เล็ก 78 A7 US. 12
y วาย   เล็ก 79 A8 US. 04
z เซ็ด   เล็ก 7A A9 US. 0A
WHO ARE YOU (WRU) WHO ARE YOU - -   LS. 33, MS. 33, US. 33  
ALL MARK ALL MARK - -   LS. 3F, MS. 3F, US. 3F  
UPPER SHIFT UPPER SHIFT - -   LS. 1D, MS. 1D, US. 1D  
MIDDLE SHIFT MIDDLE SHIFT - -   LS. 36, MS. 36, US. 36  
LOWER SHIFT LOWER SHIFT - -   LS. 3E, MS. 3E, US. 3E  
RP ON RP ON - -   LS. 3B, MS. 3B, US. 3B  
RP OFF RP OFF - -   LS. 1F, MS. 1F, US. 1F  
หมายเหตุ 1.LS. ในสดมภ์สุดท้าย หมายถึง LOWER SHIFT
MS. ในสดมภ์สุดท้าย หมายถึง MIDDLE SHIFT
US. ในสดมภ์สุดท้าย หมายถึง UPPER SHIFT
2.ในระบบโทรพิมพ์ จะใช้ตัวอักษรลาตินตัวใหญ่หรือเล็กก็ได้ แต่ต้องใช้แต่เพียงอย่างเดียวโดย
ตลอดข้อความ ห้ามใช้ต้วใหญ่กับตัวเล็กปนกัน
-9-


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บเพจนี้
ดังนั้นก่อนการใช้งานจริง โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับเอกสารฉบับจริง (Hard Copy) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกครั้ง


ผู้พัฒนา Homepage : นันทศักดิ์ อุปรัตน์
บรรณาธิการ(Internet Version) : จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ