สัญลักษณ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก. 1099-2535รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล

STANDARD FOR PROVINCE IDENTIFICATION CODES
FOR DATA INTERCHANGEสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม UDC 681.3.04 : 353.2 ISBN 974-606-437-1มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล

มอก. 1099-2535
พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2538 จำนวน 100 เล่ม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 2461175
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 104
วันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2535คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 536
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
         ประธานกรรมการ
นายปัญญา เปรมปรีดิ์
         กรรมการ
นางสาวมณี ปาริสุทธิกมล ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
นายเลอสรรค์ โบสุวรรณ ผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นายวิวัฒน์ วัฒนาวุธ ผู้แทนสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
น.ท. นภพร เวศอุรัย ร.น.ผู้แทนกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
นายอัมพล กลิ่นฟุ้ง ผู้แทนองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
นางสาวเพ็ญศรี กันตะโสพัตร์ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นายจำนงค์ ทองประเสริฐ
นายสุริยัน ติษยาธิคม ผู้แทนสมาคมมาตรฐานไทย
นายสวัสดิ์ แสงบางปลา ผู้แทนสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายมานะ วราภักดิ์ ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
นายชัชวลิต สรวารี ผู้แทนบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
นายประกิต วิเชียรเจริญ ผู้แทนบริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
นายพรชัย โอฬาริกเดช ผู้แทนบริษัท ไฟฟ้าฟิลิปส์แห่งประเทศไทย จำกัด
นายพิสิฐ สุขผล ผู้แทนบริษัท ดาต้าแมท จำกัด
         กรรมการและเลขานุการ
นายสุรยุทธ บุญมาทัตผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(2)

คณะอนุกรรมการวิชาการคณะที่ 536/1
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
         ประธานอนุกรรมการ
นางนวลศรี ศุภสวัสดิ์พันธุ์ ผู้แทนกรมสรรพากร
         อนุกรรมการ
นายสุรินทร์ เงินรูปงามผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางศรีอาภรณ์ จินตกานนท์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภญากร ปัญจมะวัต
นายวัลลภ ศิริวงศ์ ผู้แทนกรมการปกครอง
นายสรรค์ชัย อินหว่างผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
นายอังสุมาล ศุนาลัยผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
         อนุกรรมการและเลขานุการ
นายสุรยุทธ บุญมาทัตผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


(3)


ปัจจุบันมีการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยกันมาก แต่หน่วยงานต่าง ๆ ใช้
รหัสจังหวัดไม่เหมือนกัน ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยตรงในทันที จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ขึ้น
คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 536 โดยคณะอนุกรรมการวิชาการคณะที่ 536/1 พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำรหัสที่
กำหนดไว้ก่อนและใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วมาเป็นหลักในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รหัสจังหวัด
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล และพิจารณาเห็นว่ากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ใช้รหัสจังหวัดในการให้
เลขประจำตัวประชาชนทั่วราชอาณาจักรแล้ว โดยที่รหัสดังกล่าวตรงกับรหัสไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศ
ไทยเป็นส่วนใหญ่ และตรงกับรหัสจังหวัดของกรมสรรพากรบางส่วนด้วย จึงใช้รหัสจังหวัดของกรมการปกครอง
เป็นหลักในการกำหนดรหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานนี้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากกรมการปกครอง กรมสรรพากร และการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย และเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง
รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยถอดเป็นอักษรโรมัน จัดทำโดยราชบัณฑิตยสถาน (31 มีนาคม 2528)


คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แห่งประราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511(4)รูปครุฑ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 1815 (พ.ศ. 2535)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รหัสจังหวัดเพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรฐานเลขที่ มอก. 1099-2535 ไว้ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้


(5)

มอก. 1099-2535

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล

  1. ขอบข่าย
  2. รหัสจังหวัด
  3. ภาคผนวก ก


  1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดรหัสตัวเลขแทนชื่อจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อใช้ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์

  1. รหัสจังหวัด

2.1รหัสจังหวัดประกอบด้วยตัวเลข 2 หลัก ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 โดยจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อ
จังหวัด


ตารางที่ 1 รหัสจังหวัด เรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อจังหวัด
( ข้อ 2.1 )

ชื่อจังหวัด ชื่อจังหวัดถอดเป็นอักษรโรมัน รหัสจังหวัด
กระบี่
Krabi
81
กรุงเทพมหานคร
Krung Thep Maha Nakhon
10
กาญจนบุรี
Kanchanaburi
71
กาฬสินธุ์
Kalasin
46
กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet
62
ขอนแก่น
Khon Kaen
40
จันทบุรี
Chanthaburi
22
ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao
24
ชลบุรี
Chon Buri
20
ชัยนาท
Chai Nat
18
ชัยภูมิ
Chaiyaphum
36
ชุมพร
Chumphon
86


-1-

มอก. 1099-2535


ตารางที่ 1 รหัสจังหวัด เรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อจังหวัด (ต่อ)

ชื่อจังหวัด ชื่อจังหวัดถอดเป็นอักษรโรมัน รหัสจังหวัด
เชียงราย
Chiang Rai
57
เชียงใหม่
Chiang Mai
50
ตรัง
Trang
92
ตราด
Trat
23
ตาก
Tak
63
นครนายก
Nakhon Nayok
26
นครปฐม
Nakhon Pathom
73
นครพนม
Nakhon Phanom
48
นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima
30
นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat
80
นครสวรรค์
Nakhon  Sawan
60
นนทบุรี
Nonthaburi
12
นราธิวาส
Narathiwat
96
น่าน
Nan
55
บุรีรัมย์
Buri Ram
31
ปทุมธานี
Pathum Thani
13
ประจวบคีรีขันธ์
Prachuap Khiri Khan
77
ปราจีนบุรี
Prachin Buri
25
ปัตตานี
Pattani
94
พระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya
14
พะเยา
Phayao

56

พังงา
Phangnga
82
พัทลุง
Phatthalung
93
พิจิตร
Phichit
66
พิษณุโลก
Phisanulok
65
เพชรบุรี
Phetchaburi
76
เพชรบูรณ์
Phetchabun
67
แพร่
Phrae
54
ภูเก็ต
Phuket
83
มหาสารคาม
Maha Sarakham
44
มุกดาหาร
Mukdahan
49


-2-

มอก. 1099-2535


ตารางที่ 1 รหัสจังหวัด เรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อจังหวัด (ต่อ)

ชื่อจังหวัด ชื่อจังหวัดถอดเป็นอักษรโรมัน รหัสจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son
58
ยโสธร
Yasothon
35
ยะลา
Yala
95
ร้อยเอ็ด
Roi Et
45
ระนอง
Ranong
85
ระยอง
Rayong
21
ราชบุรี
Ratchaburi
70
ลพบุรี
Lop Buri
16
ลำปาง
Lampang
52
ลำพูน
Lamphun
51
เลย
Loei
42
ศรีสะเกษ
Si  Sa Ket
33
สกลนคร
Sakon Nakhon
47
สงขลา
Songkhla
90
สตูล
Satun
91
สมุทรปราการ
Samut Prakan
11
สมุทรสงคราม
Samut Songkram
75
สมุทรสาคร
Samut Sakhon
74
สระบุรี
Saraburi
19
สิงห์บุรี
Sing Buri
17
สุโขทัย
Sukhothai
64
สุพรรณบุรี
Suphan Buri
72
สุราษฎร์ธานี
Surat Thani
84
สุรินทร์
Surin
32
หนองคาย
Nong Khai
43
อ่างทอง
Ang Thong
15
อุดรธานี
Udon Thani
41
อุตรดิตถ์
Uttaradit
53
อุทัยธานี
Uthai Thani
61
อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani
34


-3-

มอก. 1099-2535


2.2รหัสสำหรับจังหวัดที่จัดตั้งใหม่หลังประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
ในกรณีที่มีการจัดตั้งจังหวัดเพิ่มขึ้น ให้ใช้รหัสที่ยังว่างอยู่ในข้อ ก.1 ยกเว้น 00 คือ 01 , 02 , 03 ,
04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 27 , 28 , 29 , 37 , 38 , 39 , 59 , 68 , 69 , 78 , 79 , 87 , 88 ,
89 , 97 , 98 และ 99 ตามลำดับ แทนชื่อจังหวัดใหม่ตามลำดับการจัดตั้ง กล่าวคือ จังหวัดที่จัดตั้งใหม่
หลังมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ประกาศใช้แล้วเป็นลำดับที่ 1 ให้ใช้รหัส 01 จังหวัดที่จัดตั้งใหม่เป็น
ลำดับที่ 2 ให้ใช้รหัส 02 ฯลฯ ตามลำดับ


-4-

มอก. 1099-2535


ภาคผนวก ก.
ก.1เพื่อความสะดวกในการนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไปใช้งานทั่วไป ตารางที่ ก. 1 แสดงรหัส
จังหวัด และชื่อจังหวัดเป็นภาษาไทยและถอดเป็นอักษรโรมัน โดยจัดเรียงตามลำดับตัวเลขรหัสจังหวัด


ตารางที่ ก.1 รหัสจังหวัดและชื่อจังหวัด เรียงตามลำดับตัวเลขรหัสจังหวัด
( ข้อ ก. 1 )

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด ชื่อจังหวัดถอดเป็นอักษรโรมัน
00
1)
1)
01
2)
2)
02
2)
2)
03
2)
2)
04
2)
2)
05
2)
2)
06
2)
2)
07
2)
2)
08
2)
2)
09
2)
2)
10
กรุงเทพมหานคร
Krung Thep Maha Nakhon
11
สมุทรปราการ
Samut Prakan
12
นนทบุรี
Nonthaburi
13
ปทุมธานี
Pathum Thani
14
พระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya
15
อ่างทอง
Ang Thong
16
ลพบุรี
Lop Buri
17
สิงห์บุรี
Sing Buri
18
ชัยนาท
Chai Nat
19
สระบุรี
Saraburi
20
ชลบุรี
Chon Buri


-5-

มอก. 1099-2535


ตารางที่ ก.1 รหัสจังหวัดและชื่อจังหวัด เรียงตามลำดับตัวเลขรหัสจังหวัด ( ต่อ )

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด ชื่อจังหวัดถอดเป็นอักษรโรมัน
21
ระยอง
Rayong
22
จันทบุรี
Chanthaburi
23
ตราด
Trat
24
ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao
25
ปราจีนบุรี
Prachin Buri
26
นครนายก
Nakhon Nayok
27
2)
2)
28
2)
2)
29
2)
2)
30
นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima
31
บุรีรัมย์
Buri Ram
32
สุรินทร์
Surin
33
ศรีสะเกษ
Si  Sa Ket
34
อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani
35
ยโสธร
Yasothon
36
ชัยภูมิ
Chaiyaphum
37
2)
2)
38
2)
2)
39
2)
2)
40
ขอนแก่น
Khon Kaen
41
อุดรธานี
Udon Thani
42
เลย
Loei
43
หนองคาย
Nong Khai
44
มหาสารคาม
Maha Sarakham
45
ร้อยเอ็ด
Roi Et
46
กาฬสินธุ์
Kalasin
47
สกลนคร
Sakon Nakhon


-6-

มอก. 1099-2535


ตารางที่ ก.1 รหัสจังหวัดและชื่อจังหวัด เรียงตามลำดับตัวเลขรหัสจังหวัด ( ต่อ )

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด ชื่อจังหวัดถอดเป็นอักษรโรมัน
48
นครพนม
Nakhon Phanom
49
มุกดาหาร
Mukdahan
50
เชียงใหม่
Chiang Mai
51
ลำพูน
Lamphun
52
ลำปาง
Lampang
53
อุตรดิตถ์
Uttaradit
54
แพร่
Phrae
55
น่าน
Nan
56
พะเยา
Phayao
57
เชียงราย
Chiang Rai
58
แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son
59
2)
2)
60
นครสวรรค์
Nakhon  Sawan
61
อุทัยธานี
Uthai Thani
62
กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet
63
ตาก
Tak
64
สุโขทัย
Sukhothai
65
พิษณุโลก
Phisanulok
66
พิจิตร
Phichit
67
เพชรบูรณ์
Phetchabun
68
2)
2)
69
2)
2)
70
ราชบุรี
Ratchaburi
71
กาญจนบุรี
Kanchanaburi
72
สุพรรณบุรี
Suphan Buri
73
นครปฐม
Nakhon Pathom
74
สมุทรสาคร
Samut Sakon


-7-

มอก. 1099-2535


ตารางที่ ก.1 รหัสจังหวัดและชื่อจังหวัด เรียงตามลำดับตัวเลขรหัสจังหวัด ( ต่อ )

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด ชื่อจังหวัดถอดเป็นอักษรโรมัน
75
สมุทรสงคราม
Samut Songkram
76
เพชรบุรี
Phetchaburi
77
ประจวบคีรีขันธ์
Prachuap Khiri Khan
78
2)
2)
79
2)
2)
80
นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat
81
กระบี่
Krabi
82
พังงา
Phangnga
83
ภูเก็ต
Phuket
84
สุราษฎร์ธานี
Surat Thani
85
ระนอง
Ranong
86
ชุมพร
Chumphon
87
2)
2)
88
2)
2)
89
2)
2)
90
สงขลา
Songkhla
91
สตูล
Satun
92
ตรัง
Trang
93
พัทลุง
Phatthalung
94
ปัตตานี
Pattani
95
ยะลา
Yala
96
นราธิวาส
Narathiwat
97
2)
2)
98
2)
2)
99
2)
2)
หมายเหตุ 1 ) ห้ามนำไปใช้งาน ( this code shall not be used )
2 ) สำหรับใช้งานในอนาคต (reserved for future use )-8-


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บเพจนี้
ดังนั้นก่อนการใช้งานจริง โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับเอกสารฉบับจริง (Hard Copy) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกครั้ง


ผู้พัฒนา Homepage : นันทศักดิ์ อุปรัตน์
บรรณาธิการ(Internet Version) : จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ