สัญลักษณ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก.620-2533

รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์

STANDARD FOR THAI CHARACTER CODES FOR COMPUTERS
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม UDC 681.3.04:003.62 ISBN 974-606-153-4
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
มอก.620-2533


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 2461175ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 140
วันที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2533

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 536
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
         ประธานกรรมการ
นายวิชิต หล่อจีระชุณห์กุลผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
         กรรมการ
นายสมชาย วัฒนพงษ์ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
นายสุริยัน ศรีสวัสดิ์กุล
นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุลผู้แทนสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายดำเนิน แก้วทวีผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
นางบุษกร ธนสมบูรณ์กิจ
ร.อ. วิชยุทธ จงพยุหะ ผู้แทนกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
นายอัมพล กลิ่นฟุ้งผู้แทนองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
นางสาวเพ็ญศรี กันตะโสพัตร์ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายยืน ภู่วรวรรณ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นายจำนงค์ ทองประเสริฐ
นายสุริยัน ติษยาธิคมผู้แทนสมาคมมาตรฐานไทย
นายสุธรรม วาณิชเสนีผู้แทนสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
      ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายมานะ วราภักดิ์ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
นายอภิศักดิ์ อภิวัฒโนกุล ผู้แทนบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
นายประกิต วิเชียรเจริญ ผู้แทนบริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด
นายบัญชา ทรงทวีสินผู้แทนบริษัท ไฟฟ้าฟิลิปส์แห่งประเทศไทย จำกัด
นายสมชาย ฟูเกียรตินิยม ผู้แทนบริษัท บี เอ็ม คอมพิวเตอร์ จำกัด
นายพิสิฐ สุขผล ผู้แทนบริษัท ดาต้าแมท จำกัด
         กรรมการและเลขานุการ
นายสุรยุทธ บุญมาทัตผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(2)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ นี้ ได้ประกาศใช้
เป็นครั้งแรกตามมาตรฐานเลขที่ มอก.620-2529 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่
102 วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2529 แต่เนื่องจากยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับหมาย
เลขอักขระและชื่ออักขระ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนอักขระไทยกับองค์
การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน อีกทั้งข้อความบางตอนในมาตรฐานเดิมยังไม่ชัด
เจนพอซึ่งอาจทำให้การนำรหัสไปใช้งานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงแก้ไขปรับปรุงโดยยก
เลิกมาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นใหม่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง
ISO 646-1983 Information processing-ISO 7-bit coded character
set for information interchange
GX20-1850-4IBM System/370 Reference Summary

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอ
รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.
2511

(3)
รูปครุฑ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 1647 (พ.ศ. 2533)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511

เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์      โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รหัสสำหรับอักขระไทยที่
      ใช้กับคอมพิวเตอร์ มาตรฐานเลขที่ มอก.620-2529
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
      พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวง
      อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1029 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
      อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รหัสสำหรับอักขระ
      ไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2529 และออกประกาศกำหนดมาตรฐาน
      ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ มาตรฐานเลขที่ มอก.620-
      2533 ขึ้นใหม่ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้
      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(5)                  มอก.620-2533
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์


  1. ขอบข่าย
  2. บทนิยาม
  3. แบบ
  4. การกำหนดรหัสสำหรับอักขระไทย
  5. วิธีเรียกรหัสในตารางรหัส
  6. รหัสสำหรับอักขระไทยในตารางรหัสที่ขยายต่อจากตาราง ISO 646
  7. รหัสสำหรับอักขระไทยในตารางรหัส EBCDIC


1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด แบบของรหัสสำหรับอักขระไทยที่ขยายต่อจาก
ตาราง ISO 646 และรหัสสำหรับอักขระไทยในตารางรหัส EBCDIC (extended
binary coded decimal interchange code) การกำหนดรหัสอักขระไทย และ
วิธีเรียกรหัสในตารางรหัส
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด รหัสสำหรับอักขระไทยเพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ การแลกเปลี่ยนนี้ให้รวมถึงการบันทึกข้อมูลในรูปรหัสลงบนสื่อ
(media) ด้วย
1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะอักขระไทย โดยยึดหลักการไม่เปลี่ยน
แปลงรหัสที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานได้กำหนดไว้แล้ว ตาม ISO
646 และ EBCDIC


2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 อักขระ หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายพิเศษ และเครื่องหมายอื่นใดที่มีใช้ใน
ระบบคอมพิวเตอร์
2.2 รหัส หมายถึง กลุ่มตัวเลขฐานสองที่ใช้แทนอักขระ
2.3 ตารางรหัส หมายถึง ตารางที่ใช้สำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอักขระกับรหัส
2.4 อักขระไทย หมายถึง ตัวอักษรไทย ตัวเลขไทย และเครื่องหมายพิเศษ จำแนกเป็นกลุ่ม
ได้ดังนี้
2.4.1 ตัวอักษรไทย
2.4.1.1
พยัญชนะ ได้แก่
2.4.1.2
สระ ได้แก่ š ˜
™ (นิคหิต) . (พินทุ)
2.4.1.3
วรรณยุกต์และทัณฑฆาต ได้แก่ † ‡ ˆ ‰ และ Š (ทัณฑฆาต)


-1-มอก. 620-2533

2.4.2
ตัวเลขไทย ได้แก่
2.4.3 เครื่องหมายพิเศษ
2.4.3.1
เครื่องหมายพิเศษทั่วไป ได้แก่
2.4.3.2
เครื่องหมายพิเศษเฉพาะ ได้แก่ ฿ (บาท) ๎ (ยามักการ) ๏ (ฟองมัน)
๚ (อังคั่นคู่) และ(โคมูตร)
หมายเหตุ
เครื่องหมาย ™ (นิคหิต) . (พินทุ) และเครื่องหมายพิเศษเฉพาะให้ถือเป็นอักขระเผื่อเลือก
ที่จะนำมาใช้หรือไม่ก็ได้


3. แบบ

3.1 รหัสสำหรับอักขระไทยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
3.1.1 รหัสที่ขยายต่อจากตารางรหัส ที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน ตาม ISO 646 ซึ่งกำหนดรหัสไว้เพียง 7 บิต โดยเพิ่มค่าในบิตที่ 8
สำหรับรหัสสำหรับอักขระไทยให้เป็น 1
บิต     b8     b7     b6     b5     b4     b3    b2     b1
น้ำหนัก     128     64     32    16     8     4     2     1
3.1.2 รหัสที่ขยายต่อจากตารางรหัส EBCDIC โดยรหัสสำหรับอักขระไทยที่กำหนดนี้จะ
กำหนดลงในช่องว่างของตารางรหัส EBCDIC


4. การกำหนดรหัสสำหรับอักขระไทย

4.1 การแสดงรหัสจะแสดงเป็นตารางขนาด 16 ช่อง x 16 ช่อง โดยอาศัยวิธีการกำหนด
รหัสดังนี้
4.1.1 หมายเลขแถว 0 ถึง 15 ใช้แทนรหัสเลขท้าย 4 บิต (เลข 4 บิตได้แก่ 0000
ถึง 1111) หมายเลขแถวนี้จะใช้เลขฐานสิบเป็นตัวบอกคือ 0 ถึง 15 หรือใช้เลข
ฐานสิบหกเป็นตัวบอก คือ   0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   A,   B,   C,   D,
E และ   F
4.1.2 หมายเลขสดมภ์ 0 ถึง 15 ใช้แทนรหัสเลขต้น 4 บิต กำกับด้วยเลขฐานสิบหรือ
เลขฐานสิบหก เช่นเดียวกับข้อ 4.1.1
หมายเหตุ ในส่วนของรหัสตาม ISO 646 มีเพียง 7 บิต เมื่อนำมาแสดงโดยมีรหัสสำหรับอักขระไทยใช้
ร่วมด้วยจึงจำเป็นต้องขยายขึ้นเป็น 8 บิต โดยบิตที่ 8 ที่มีค่าเป็น 0 จะเป็นรหัส 128 ตัว
ของ ISO 646 และบิตที่ 8 ที่มีค่าเป็น 1 จะเป็นรหัสสำหรับอักขระไทย ตามวิธีการดังกล่าว
จะทำให้ตารางขยายเป็นขนาด 16 ช่อง x 16 ช่อง
-2-                  มอก. 620-2533

5. วิธีเรียกรหัสในตารางรหัส

5.1 การจัดอักขระลงในตารางรหัส อักขระที่กำหนดลงไปนี้จะมีวิธีการเรียกดังนี้
5.1.1วิธีที่ 1 เรียกตามตำแหน่งสดมภ์และแถวในระบบเลขฐานสิบ เช่น อักษร ก ตาม
ตารางที่ขยายต่อจากตาราง ISO 646 อยู่ในสดมภ์ 10 แถวที่ 1 เรียก 10/1
5.1.2วิธีที่ 2 เรียกตามตำแหน่งสดมภ์และแถวในระบบเลขฐานสิบหก เช่น อักษร ก
ตามตารางที่ขยายต่อจากตาราง ISO 646 อยู่ในสดมภ์ A แถวที่ 1 เรียก A1


6. รหัสสำหรับอักขระไทยในตารางรหัสที่ขยายต่อจากตาราง ISO 646


6.1ตำแหน่ง 00 ถึง 7F จะยังคงความหมายเทียบได้กับรหัส 7 บิต ตาม ISO 646
6.2ตำแหน่ง 80 ถึง A0 , DB ถึง DE และ FC ถึง FF สำรองไว้ใช้เฉพาะกรณีเฉพาะราย
6.3อักขระไทย กำหนดตำแหน่งตามตารางที่ 1 และมีรหัสตามตารางที่ 2
-3-
มอก.620-2533

ตารางที่ 1 ตำแหน่งอักขระไทยในตารางรหัสที่ขยายต่อจากตาราง ISO 646
(ข้อ 6.3)

ตารางที่ 1.

    หมายเหตุ    หมายถึง ใช้ตาม ISO 646
-4-


                  มอก.620-2533

ตารางที่ 2 อักขระไทยรหัสฐานสิบและรหัสฐานสิบหกในตารางรหัสที่ขยายต่อจากตาราง ISO 646
(ข้อ 6.3)

อักขระรหัสฐานสิบรหัสฐานสิบหกหมายเลขอักขระ ชื่ออักขระ
10/1A1TC01 กอ
10/2A2TC02 ขอ
10/3A3TC03 ฃอ
10/4A4TC04 คอ
10/5A5TC05 ฅอ
10/6A6TC06 ฆอ
10/7A7TC07 งอ
10/8A8TC08 จอ
10/9A9TC09 ฉอ
10/10AATC10 ชอ
10/11ABTC11 ซอ
10/12ACTC12 ฌอ
10/13ADTC13 ญอ
10/14AETC14 ฎอ
10/15AFTC15 ฏอ
11/0B0TC16 ฐอ
11/1B1TC17 ฑอ
11/2B2TC18 ฒอ
11/3B3TC19 ณอ
11/4B4TC20 ดอ
11/5B5TC21 ตอ
11/6B6TC22 ถอ
11/7B7TC23 ทอ
11/8B8TC24 ธอ
11/9B9TC25 นอ
11/10BATC26 บอ
-5-มอก. 620-2533

ตารางที่ 2 อักขระไทยรหัสฐานสิบและรหัสฐานสิบหกในตารางรหัสที่ขยายต่อจากตาราง ISO 646 (ต่อ)

อักขระรหัสฐานสิบรหัสฐานสิบหกหมายเลขอักขระ ชื่ออักขระ
11/11BBTC27     ปอ
11/12BCTC28     ผอ
11/13BDTC29     ฝอ
11/14BETC30     พอ
11/15BFTC31     ฟอ
12/0C0TC32     ภอ
12/1C1TC33     มอ
12/2C2TC34     ยอ
12/3C3TC35     รอ
12/4C4TM01     รึ
12/5C5TC36     ลอ
12/6C6TM02     ลึ
12/7C7TC37     วอ
12/8C8TC38     ศอ
12/9C9TC39     ษอ
12/10CATC40     สอ
12/11CBTC41     หอ
12/12CCTC42     ฬอ
12/13CDTC43     ออ
12/14CETC44     ฮอ
12/15CFTG01     ไปยาลน้อย
13/0D0TM03     วิสรรชนีย์
˜13/1D1TH01     ไม้ผัด
13/2D2TM04     ลากข้าง
13/3D3TM05     สระอำ
13/4D4TH02     พินทุ์อิ
-6-มอก. 620-2533

ตารางที่ 2 อักขระไทยรหัสฐานสิบและรหัสฐานสิบหกในตารางรหัสที่ขยายต่อจากตาราง ISO 646 (ต่อ)

อักขระรหัสฐานสิบรหัสฐานสิบหกหมายเลขอักขระ ชื่ออักขระ
13/5D5TH03     สระอี
13/6D6TH04     สระอึ
13/7D7TH05     สระอือ
13/8D8TL01     ตีนเหยียด
13/9D9TL02     ตีนคู้
. 13/10DATL03     พินทุ
฿ 13/15DFTS01     บาท
14/0E0TM06     ไม้หน้า
14/1E1TM07     ไม้หน้าสองรูป
14/2E2TM08     ไม้โอ
14/3E3TM09     ไม้ม้วน
14/4E4TM10     ไม้มลาย
14/5E5TG02     สระผสม ฤๅ , ฦๅ
14/6E6TG03     ไม้ยมก
š 14/7E7TH06     ไม้ไต่คู้
› 14/8E8TT01     ไม้เอก
œ 14/9E9TT02     ไม้โท
 14/10EATT03     ไม้ตรี
ž 14/11EBTT04      ไม้จัตวา
14/12ECTT05     ทัณฑฆาต
™ 14/13EDTH07     นิคหิต
14/14EETS02     ยามักการ
14/15EFTS03     ฟองมัน
15/0F0TN01     ศูนย์
15/1F1TN02     หนึ่ง
15/2F2TN03     สอง
-7-มอก. 620-2533

ตารางที่ 2 อักขระไทยรหัสฐานสิบและรหัสฐานสิบหกในตารางรหัสที่ขยายต่อจากตาราง ISO 646 (ต่อ)

อักขระรหัสฐานสิบรหัสฐานสิบหกหมายเลขอักขระ ชื่ออักขระ
15/3F3TN04     สาม
15/4F4TN05     สี่
15/5F5TN06     ห้า
15/6F6TN07     หก
15/7F7TN08     เจ็ด
15/8F8TN09     แปด
15/9F9TN10     เก้า
15/10FATS04     อังคั่นคู่
15/11FBTS05     โคมูตร


7. รหัสสำหรับอักขระไทยในตารางรหัส EBCDIC


7.1 การจัดอักขระลงในตารางรหัส EBCDIC นี้ ได้กำหนดอักขระลงในตำแหน่งของอักขระที่
ว่างอยู่ในตารางรหัส EBCDIC โดยเริ่มตั้งแต่ตำแหน่ง 42 ตามตารางรหัสที่แสดงไว้ใน
ตารางที่ 3 และตารางที่ 4
7.2 ตำแหน่ง   41,   51,   A1,   CA,   E1,   FD   ถึง   FF   สำรองไว้ใช้เฉพาะกรณีเฉพาะราย
7.3 อักขระไทย กำหนดตำแหน่งตามตารางที่ 3 และมีรหัสตามตารางที่ 4

-8-
                  มอก.620-2533

ตารางที่ 3 ตำแหน่งอักขระไทยในตารางรหัส EBCDIC
(ข้อ 7.1 และข้อ 7.3)
ตารางที่ 3.-9-มอก.620-2533

ตารางที่ 4 อักขระไทยรหัสฐานสิบและรหัสฐานสิบหกในตารางรหัส EBCDIC
(ข้อ 7.1 และข้อ 7.3)

อักขระรหัสฐานสิบรหัสฐานสิบหกหมายเลขอักขระ ชื่ออักขระ
4/242TC01 กอ
4/343TC02 ขอ
4/444TC03 ฃอ
4/545TC04 คอ
4/646TC05 ฅอ
4/747TC06 ฆอ
4/848TC07 งอ
5/252TC08 จอ
5/353TC09 ฉอ
5/454TC10 ชอ
5/555TC11 ซอ
5/656TC12 ฌอ
5/757TC13 ญอ
5/858TC14 ฎอ
6/262TC15 ฏอ
6/363TC16 ฐอ
6/464TC17 ฑอ
6/565TC18 ฒอ
6/666TC19 ณอ
6/767TC20 ดอ
6/868TC21 ตอ
7/272TC22 ถอ
7/373TC23 ทอ
7/474TC24 ธอ
7/575TC25 นอ
7/676TC26 บอ
-10-มอก. 620-2533

ตารางที่ 4 อักขระไทยรหัสฐานสิบและรหัสฐานสิบหกในตารางรหัส EBCDIC (ต่อ)

อักขระรหัสฐานสิบรหัสฐานสิบหกหมายเลขอักขระ ชื่ออักขระ
7/777TC27     ปอ
7/878TC28     ผอ
8/108ATC29     ฝอ
8/118BTC30     พอ
8/128CTC31     ฟอ
8/138DTC32     ภอ
8/148ETC33     มอ
8/158FTC34     ยอ
9/109ATC35     รอ
9/119BTM01     รึ
9/129CTC36     ลอ
9/139DTM02     ลึ
9/149ETC37     วอ
9/159FTC38     ศอ
10/10AATC39     ษอ
10/11ABTC40     สอ
10/12ACTC41     หอ
10/13ADTC42     ฬอ
10/14AETC43     ออ
10/15AFTC44     ฮอ
11/10BATG01     ไปยาลน้อย
11/11BBTM03     วิสรรชนีย์
˜11/12BCTH01     ไม้ผัด
11/13BDTM04     ลากข้าง
11/14BETM05     สระอำ
11/15BFTH02     พินทุ์อิ
-11-มอก. 620-2533

ตารางที่ 4 อักขระไทยรหัสฐานสิบและรหัสฐานสิบหกในตารางรหัส EBCDIC (ต่อ)

อักขระรหัสฐานสิบรหัสฐานสิบหกหมายเลขอักขระ ชื่ออักขระ
12/11CBTH03     สระอี
12/12CCTH04     สระอึ
12/13CDTH05     สระอือ
12/14CETL01     ตีนเหยียด
12/15CFTL02     ตีนคู้
. 13/10DATL03     พินทุ
13/11DBTM06     ไม้หน้า
13/12DCTM07     ไม้หน้าสองรูป
13/13DDTM08     ไม้โอ
13/14DETM09     ไม้ม้วน
13/15DFTM10     ไม้มลาย
14/10EATG02     สระผสม ฤๅ , ฦๅ
14/11EBTG03     ไม้ยมก
š 14/12ECTH06     ไม้ไต่คู้
› 14/13EDTT01     ไม้เอก
œ 14/14EETT02     ไม้โท
 14/15EFTT03     ไม้ตรี
ž 15/10FATT04     ไม้จัตวา
15/11FBTT05     ทัณฑฆาต
™ 15/12FCTH07     นิคหิต
฿ 7/070TS01     บาท
7/171TS02     ยามักการ
8/080TS03     ฟองมัน
9/090TS04     อังคั่นคู่
10/0A0TS05     โคมูตร
11/0B0TN01     ศูนย์
-12-มอก. 620-2533

ตารางที่ 4 อักขระไทยรหัสฐานสิบและรหัสฐานสิบหกในตารางรหัส EBCDIC (ต่อ)

อักขระรหัสฐานสิบรหัสฐานสิบหกหมายเลขอักขระ ชื่ออักขระ
11/1B1TN02     หนึ่ง
11/2B2TN03     สอง
11/3B3TN04     สาม
11/4B4TN05     สี่
11/5B5TN06     ห้า
11/6B6TN07     หก
11/7B7TN08     เจ็ด
11/8B8TN09     แปด
11/9B9TN10     เก้า


-13-สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บเพจนี้
ดังนั้นก่อนการใช้งานจริง โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับเอกสารฉบับจริง (Hard Copy) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกครั้ง


ผู้พัฒนา Homepage : ธีรศักดิ์ วิชกุล
บรรณาธิการ(Internet Version) : จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ