MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

เนคเทคต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานศาลปกครอง

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานศาลปกครอง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เนคเทค -สวทช. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานและสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างบุคลากร
thumbnail

เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ สภาพัฒน์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 'TPMAP'

เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ สภาพัฒน์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP เป็นเครื่องมือสนับสนุนการใช้งานบริหารราชการแผ่นดิน
thumbnail

ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวได้รับรางวัล Best Paper Award จาก iSAI-NLP 2018

ขอยินดีกับทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (เนคเทค-สวทช.) ที่ได้รับรางวัลบทความ Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการนานาชขาติ iSAI-NLP 2018
thumbnail

เนคเทครับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ​ ปี61

“งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม