MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 28 | ค.ศ.2005 สำหรับผลงานที่เกี่ยวกับการนำทฤษฎีควอนตัมมาอธิบายถึงความเป็นโคฮีเรจน์ของแสงและจากการพัฒนาเทคนิค Optical Frequency Comb สำหรับการวัดที่ให้ความละเอียดสูง

ปี ค.ศ. 2005 ถือได้ว่าเป็นปีที่ครบรอบของการใช้ทฤษฎีควอนตัมมาพิจารณาแสงว่ามีคุณสมบัติเป็นอนุภาคที่ Albert Einstein ได้เริ่มต้นไว้เมื่อปี ค.ศ. 1905 โดยเฉพาะในปีนี้ครึ่งหนึ่งของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ได้มอบให้แก่ Roy Glauber ที่ได้นำทฤษฎีควอนตัมมาอธิบายถึงคุณสมบัติของแสงโดยที่คุณสมบัติเหล่านี้สามารถตรวจวัดได้
thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 27 | ค.ศ.2001 สำหรับความสำเร็จในการควบแน่นอะตอมของก๊าซให้อยู่ในสถานะ Bose-Einstein

เป็นที่รู้กันว่าเมื่ออะตอมเคลื่อนที่ช้าลงและมีอุณหภูมิที่ลดลงด้วย คุณสมบัติของอะตอมจะสามารถอธิบายด้วยทฤษฎีทางควอนตัม และจากความรู้ที่มีมาแต่เดิมที่ว่าอะตอมหมุนรอบแกนของมันเองซึ่งอธิบายด้วยเลขควอนตัมสปิน
thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 26 | ค.ศ.2000 สำหรับการพัฒนาโครงสร้างสารกึ่งตัวนำแบบหลายชั้นสำหรับใช้ในการสื่อสารความเร็วสูง

สารกึ่งตัวนำที่เรียงตัวในโครงสร้างที่เรียกว่า Heterostructure จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาสูงขึ้น
thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 25 | ค.ศ.1997 สำหรับการพัฒนาวิธีการที่ทำให้อะตอมของก๊าซเย็นลงและการจับอะตอมด้วยแสงเลเซอร์

การจะศึกษาโมเลกุลหรืออะตอมของก๊าซจำนวนน้อยๆ จะต้องทำให้มันเคลื่อนที่ช้าลง ทว่าการลดอุณหภูมิลงจะทำให้สถานะของมันเปลี่ยนไป จึงได้มีการพัฒนาวิธีการทำให้อะตอมเคลื่อนที่ช้าลงโดยไม่เปลี่ยนสถานะ