MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 38 | ค.ศ. 1985 สำหรับความสำเร็จในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบโครงสร้างของคริสตัลที่มีความซับซ้อน

ถ้าวัตถุมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น การรู้ถึงตำแหน่งของอะตอมในสามมิติ ด้วยการวิเคราะห์ลวดลายการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์จากหลายทิศทาง เพื่อให้รู้ทั้งค่าเฟสและค่าความเข้มของรังสีเอ็กซ์ที่เลี้ยวเบนออกมาจึงมีความจำเป็น
thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 37 | ค.ศ. 1964 สำหรับการพิสูจน์โครงสร้างที่สำคัญของสารชีวภาพด้วยรังสีเอ็กซ์

การนำรังสีเอ็กซ์มาศึกษาโครงสร้างภายในของสารประกอบที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากๆ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ลักษณะการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์
thumbnail

เนคเทค และ ส.ท.ท. ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเมือง

เนคเทค ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเมือง
thumbnail

“KidBright” สื่อสอน Coding สัญชาติไทย เพื่อเด็กไทย Code ง่าย คิดสนุก สร้างทักษะศตวรรษ21

“KidBright” สื่อสอน Coding สัญชาติไทย เพื่อเด็กไทย Code ง่าย คิดสนุก สร้างทักษะศตวรรษ21