MENU
Banner

เนคเทคร่วมเปิดบ้าน Open House NSTDA & Friend

เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมเปิดบ้าน Open House NSTDA&Friend ปีที่ 7 ต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมและนักลงทุนที่สนใจ และผู้ประกอบการ ได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการสวทช. ตลอดจนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมคำแนะนำบริการและมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนของสวทช. ที่จะเป็นตัวช่วยให้การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่มศักยภาพและกำไรให้กับธุรกิจ ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยมีนักวิจัยเนคเทคให้การต้อนรับ

Mobility
เทคโนโลยีที่จะทำให้การเดินทางในเมืองคล่องตัว พาหนะที่ลดมลพิษ และการควบคุมคุณภาพของรถยนต์ให้ได้มาตรฐาน
- รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV)
โดย คุณสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ นักวิจัยงานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IPPS) ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS)
nectec.openhouse
nectec.openhouse
nectec.openhouse
- Smart City (Traffy Waste, Traffy Fondue, Traffy Transit)
โดย คุณณพงศ์ วาณิชยพงศ์ (ผู้ช่วยวิจัย) และ คุณคุรุพงศ์ วันเพ็ญ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย) ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) หน่วยวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRU)
nectec.openhouse
nectec.openhouse
nectec.openhouse
Digital Transformation
หมุนไปพร้อมกับโลกของข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- ระบบบริหารการจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (TPMAP)
โดย ดร.ชัยณรงค์ อมรบัญชรเวช (นักวิจัย) ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล (นักวิจัย) และ คุณชัยภูมิ ศิริพันธ์พรชนะ (ผู้ช่วยวิจัย) ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) หน่วยวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARU)
nectec.openhouse
nectec.openhouse
nectec.openhouse
nectec.openhouse
NECTEC NSTDA OPEN HOUSE

วันที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2562 14:43