Learn From Home with NECTEC ! แชร์ความรู้ออนไลน์กับน้อง ๆ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Facebook
Twitter
pim-online-visit-2021

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานในรูปแบบ Online เพื่อเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ ๆ

pim-online-visit-2021
โดยมี ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ นักวิจัยฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี เนคเทค สวทช.
ได้บรรยายในหัวข้อ Thai AI Service Platform แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยเพื่อคนไทย
เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญและเข้าใจลักษณะเฉพาะของวิชาชีพกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ พร้อมเรียนรู้กระบวนการทำงานในสถานประกอบการ สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-Based Learning ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
pim-online-visit-2021

สนใจเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน

Cinque Terre
สนใจเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่ เนคเทค สวทช. คลิก !