ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศอ.แสดงความยินดีพนักงานและนักวิจัยที่ได้รางวัล

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค ได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.กว้าน สีตะธนี ที่ปรึกษาโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ และทีมงาน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2557 โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2557 โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี 2549 โดยเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างเนคเทค/สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 สร้างคนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และไอทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูผู้สอนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านที่ 2 สร้างงานเพื่อให้เกิดการจ้างงานด้านการพัฒนาไอที และเกิดรายได้ในท้องถิ่น ด้านที่ 3 สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักด้านคอมพิวเตอร์และไอทีให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และเพื่อให้เกิดการนำระบบไอทีไปใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นจึงนับได้ว่าโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์เป็นโครงการที่นำประโยชน์สู่ผู้คนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการไอทีเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาท เนคเทคได้รับ 2 รางวัลในงาน THAILAND

สวทช. สนช. และ Tsinghua University ร่วมลงนามเอกสาร LOI

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน – วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากประเทศไทย ประกอบด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University) เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและมหาวิทยาลัยชิงหัว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและพัฒนาในอันดับต้นของจีน รวมถึงมีผลงานโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการและก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาจนสามารถนำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมในองค์รวม พร้อมกันนี้ คณะผู้แทนจากประเทศไทยและมหาวิทยาลัยชิงหัว ยังเห็นชอบร่วมกันในการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย และได้จัดให้มีพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการจัดทำความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยชิงหัว (Letter of Intent between National Science and Technology Development Agency, National Innovation Agency (Public Organization), Thailand