ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ เนคเทค-สวทช.รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้นำนวัตกรรมเพื่อคนพิการ จาก พม

โล่ประกาศเกียรติคุณผู้นำนวัตกรรมเพื่อคนพิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์