Facilities
งานบริการห้องปฏิบัติการวิจัยเปิด ( Open Laboratory )
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2338-9 , 2434 โทรสาร 02-564-6877 , 02-564-6755
E-mail : olb@nnet.nectec.or.th