หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ หรือ National Computing and Cyber-Physical Infrastructure (NCCPI) อยู่ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) มีหน้าที่กำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ศูนย์ ดังนี้

มุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) แก่งานวิจัยด้านวิทยาการคำนวณ (Computational Science) เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ งานวิจัยด้าน computational chemistry, bioinfomatics, climate change, Artificial Intelligence (AI), big data เป็นต้น และมีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้

วิจัยพัฒนา รวมถึงให้บริการคำปรึกษา ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านระบบไซเบอร์-กายภาพ และ IoT เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงของประเทศ