MENU
Banner

ต่อยอดงานวิจัย

thumbnail

ระบบแปลภาษา สำหรับอาเซียน 2015

ระบบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกประเทศในสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง คาดในอนาคตนักพัฒนาระบบสามารถต่อยอดเพื่อให้บริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแพร่หลาย
thumbnail

เทคโนโลยีฟิล์ม สปัตเตอริง

ผลงานของห้องปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบางเชิงแสงที่ได้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มบางอย่างครบถ้วน
thumbnail

ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS)

การจัดการน้ำและความปลอดภัยเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ 14 เขื่อน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
thumbnail

ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วย Smartphone: SafeMate

ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยSmartphone เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุในด้านการจราจรด้วยรถยนต์