งานสนับสนุนงานวิจัย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน หรือ Center of Technology (CoT) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ เนคเทคและห้องปฏิบัติการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือผ่านโครงการวิจัยพัฒนา และเครือข่ายบุคลากร

ทุนสนับสนุนวิจัย(ขณะนี้ยังไม่เปิดรับข้อเสนอโครงการ)

การสนับสนุนทุนในการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมดังกล่าวจะดำเนินการในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคเอกชนและเนคเทค โดยอาศัยศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทย ในฐานะผู้นำในการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันให้เกิดผลงานการวิจัย