MENU
Banner

งานสนับสนุนการวิจัย

thumbnail

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน หรือ Center of Technology (CoT) เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ เนคเทคและห้องปฏิบัติการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือผ่านโครงการวิจัยพัฒนา และเครือข่ายบุคลากร
thumbnail

ทุนสนับสนุนวิจัย (ขณะนี้ยังไม่เปิดรับข้อเสนอโครงการ)

การสนับสนุนทุนในการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมดังกล่าวจะดำเนินการในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคเอกชนและเนคเทค โดยอาศัยศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทย ในฐานะผู้นำในการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันให้เกิดผลงานการวิจัย