MENU
Banner

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน ศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Center of Excellence for Climate Change Knowledge Management) เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้บูรณาการข้อมูลระยะยาวและพัฒนาแบบจำลองต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ติดตาม คาดการณ์ล่วงหน้า และเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการสร้าง ต่อยอด และจัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายด้านการวิเคราะห์และวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางเลือกและสร้างขีดความสามารถแก่ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์และพันธกิจ

 1. รวบรวม สังเคราะห์ และจัดการองค์ความรู้ของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับ (Scale) ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 2. บูรณาการข้อมูลระยะยาวและพัฒนาแบบจำลองต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ติดตาม คาดการณ์ล่วงหน้า และเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 3. สื่อสารองค์ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบนพื้นฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ประชาชน ภาคส่วนและท้องถิ่นต่าง ๆ มีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยอันเนื่องจากความแปรปรวนของลักษณะอากาศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การพัฒนาและบ่มเลี้ยงบุคลากรระดับเชี่ยวชาญ และโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศ
 5. สร้างเครือข่ายด้านการวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสนับสนุนผลักดันให้เกิดกลุ่มวิชาการในประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวกับภูมิอากาศแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าหมาย

 1. เพื่อให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรวมทั้งภัยทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการยอมรับ โดยมีการตรวจสอบ และทบทวนองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
 2. เพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับภูมิอากาศในระดับที่เหมาะสม และมีระบบจัดการความรู้ รวมทั้งบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศของประเทศและท้องถิ่น
 3. เพื่อให้ประชาชนและสังคมของประเทศมีความเข้าใจที่เป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม

ผลงานวิจัยในปัจจุบัน

1. การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศอนาคตสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ PRECIS และ ECHAM4

cckm

2. Climate Change in Southeast Asia and Assessment on Impact, Vulnerability and Adaptation on Rice Production and Water Resource

cckm

3. การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตัวของระบบเกษตรและสังคมเกษตรกรต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาระบบเกษตรพืชไร่-นาในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล

cckm

งานวิจัยในอนาคต

 1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย (Ensemble Climate Projection and National Dissemination System for Climate Change Scenarios)
 2. การจัดทำรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของไทย ในกลุ่มองค์ความรู้ด้านผลกระทบ ความล่อแหลมและการปรับตัว (Thailand Assessment Report on Climate Change - Synthesis Knowledge on Impacts, Vulnerability and Adaptation)
 3. โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์ภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการเกษตร (Climate Forecast System Development for Local Agriculture)

ติดต่อ

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Center of Excellence for Climate Change Knowledge Management (CoE for CCKM)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานชั่วคราว) อาคารจุฬาวิชช์ 1 ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์: 02-218-9464 โทรสาร 02-251-9416
E-mali: anond@start.or.th หรือ bhumrindra@start.or.th

วันที่เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2559 11:35

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว