MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Collaborative Research Unit on Independent Living Technologies for the Elderly and Disabled) ดำเนินการผ่านเครือข่ายความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ

 1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟูและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกับเครือข่ายงานวิจัย ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนด้านงานวิจัย/พัฒนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 2. เครือข่ายสถานศึกษาในชุมชน รับผิดชอบด้านการรับมอบเทคโนโลยีและฝึกอบรมบุคลากรในชุมชน
 3. กลุ่มองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น/เอกชน/ภาครัฐที่รับผิดชอบ รับหน้าที่ด้านการจัดหางบประมาณในการจัดทำ/ติดตั้ง/ดูแล โครงการในชุมชน
 4. องค์กรต่างๆ ด้านคนพิการ เช่น มูลนิธิพระมหาไถ่และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะเป็นเจ้าภาพในการประสานงานระหว่างโครงการกับกลุ่มผู้นำชุมชน โดยมีจุดประสงค์หลักในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ

วิสัยทัศน์

เป็นห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่มีการพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตอิสระของประเทศไทย

วัตถุประสงค์และพันธกิจ

ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ ระบบต้นแบบ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ

เป้าหมาย

 1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระและมีคุณภาพ ให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ
 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา บุคคลที่สนใจ รวมถึงหน่วยงานการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 3. ส่งเสริมการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีอิสระในเชิงพาณิชย์ภายในประเทศด้วยราคาที่เหมาะสม เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ผลงานวิจัยในปัจจุบัน

1. ระบบอีเอ็มจีไบโอฟีดแบ็คสำหรับบำบัดกล้ามเนื้อในเด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว

ilt
ilt

2. อุปกรณ์ช่วยทดลองทางเคมีสำหรับผู้พิการตาบอด

ilt

3. ระบบปรับปรุงคุณภาพเสียงพูดของผู้พิการไร้กล่องเสียง

4. ต้นแบบบ้านและรถเข็นสั่งงานด้วยเสียงสำหรับคนพิการ

ilt

งานวิจัยในอนาคต

 1. ระบบวิเคราะห์และฝึกการเดินสำหรับเด็กพิการ
 2. ระบบช่วยป้อนอาหารสำหรับผู้พิการ
 3. การพัฒนาระบบปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้พิการไร้กล่องเสียงผ่านโทรศัพท์
 4. ระบบเฝ้าระวังสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 5. ระบบสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกลด้วยสัญญาณอีเอ็มจีสำหรับผู้พิการ

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: 02-470-9096
โทรสาร: 02-470-9100
E-mail: sarawan.won@kmutt.ac.th

วันที่เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2559 11:41

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว