MENU
Banner

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู

กรมการแพทย์ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ว่า “ทรงมีพระประสงค์ให้กรมการแพทย์พัฒนาศูนย์กลางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการขึ้นในภาคใต้” มาผนวกกับภารกิจตามยุทธศาสตร์หลักของกรมการแพทย์ และความต้องการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ให้ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติประสานความร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข และ NECTEC พัฒนาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในภาคใต้ พร้อมทั้งพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นเครือข่ายบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการประเภทต่างๆ กับ NECTEC ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว เครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู หรือ Center of Excellence for Rehabilitation Engineering ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ NECTEC จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมฟื้นฟูแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยในสหสาขา

พันธกิจ

สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมฟื้นฟูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการดำเนินชีวิตให้กับผู้พิการ

เป้าหมาย

 1. เพื่อดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาต้นแบบของอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟู
 2. เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่เป็นศูนย์บริหารจัดการสำหรับงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟู
 3. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการดำเนินชีวิตให้กับผู้พิการ
 4. เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลปัญหาหรือความต้องการที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ
 5. เพื่อสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟู
 6. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม จัดหาแหล่งทุนวิจัยจากภายในประเทศและต่างประเทศ
 7. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนานักวิจัยรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟู
 8. เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟูในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ตัวอย่างผลงานวิจัย

1. เทคโนโลยีสำหรับคนพิการด้านร่างกายและอุปกรณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพ

 • เครื่องทดสอบเท้าเทียม
 • อุปกรณ์ช่วยยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในลักษณะนั่งและนอน
 • ระบบเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ
 • รถเข็นไฟฟ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลและในบ้านราคาถูกใช้ง่าย
 • เตียงปรับมุมยืนและปรับการเอียง
 • การจดจำรูปแบบสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อสำหรับระบบควบคุมที่ใช้สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อหลายฟังก์ชัน

2. เทคโนโลยีสำหรับคนพิการด้านการมองเห็น

 • คอมพิวเตอร์พกพาที่มีคีย์บอร์ด และจอภาพแสดงผลเป็นอักษรเบรลล์
 • อุปกรณ์แสดงผลกราฟิกสำหรับผู้พิการด้านการมองเห็น
 • การพัฒนาระบบช่วยการอ่านหนังสือเสียง ตามมาตรฐานเดซี่จากเครือข่ายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต

3. เทคโนโลยีสำหรับคนพิการด้านการสื่อสาร

 • อุปกรณ์ขยายสัญญาณจากกล่องเสียงแบบพกพา

4. ผู้สูงอายุและการดำรงชีวิต

 • ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้การประมวลผลภาพจาก IP Camera
 • ระบบเฝ้าดูและตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุ

ทีมนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัย

ทีมนักวิจัยในเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟูประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากหลากหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายและความร่วมมือกับนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกหลายแห่ง ดังนี้

รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
ความชำนาญ : การประมวลผลสัญญาณและอิเล็กทรอนิกส์
รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา
ความชำนาญ : วิศวกรรมชีวการแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์
รศ.ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ
ความชำนาญ : การรู้จำรูปแบบและระบบควบคุม
ผศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์
ความชำนาญ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร. วิริยะ ทองเรือง
ความชำนาญ : วิศวกรรมวัสดุ
ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
ความชำนาญ : การประมวลผลภาพและสัญญาณดิจิตอล
ผศ. สุระพล เธียรมนตรี
ความชำนาญ : อิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบขับเคลื่อน
ผศ. คณดิถ เจษฏ์พัฒนานนท์
ความชำนาญ : ระบบวัดคุมและเครื่องมือวัด

เครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ

 • NRCD, the University of Tokyo
 • Tohoku University
 • Dong-Eui University
 • Tokyo Institute of Technology
 • Niigata University of Health and Welfare
 • University of California

เครือข่ายนักวิจัยในประเทศ

 • NECTEC
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ติดต่อ

เครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์
E-mail: rehab@electric.ee.psu.ac.th

วันที่เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2559 11:03

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว