MENU
Banner

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน

วิสัยทัศน์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ถูกถ่ายทอดลงมาเป็นแผนงานหลักแผนหนึ่ง ว่าด้วยเรื่องการมุ่งเน้นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีตลอดจนบุคลากรวิจัยผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐอัน ได้แก่ เนคเทคและห้องปฏิบัติการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือผ่านโครงการวิจัยและพัฒนา การขยายเครือข่ายบุคลากรและการสร้าง ศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน หรือ Center of Technology (CoT)

แผนงานดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการสร้างและการบริหารศูนย์ความรู้เฉพาะด้านในหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายประสานความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเนคเทค โดยมีการประเมินความต้องการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ของอุตสาหกรรมท้องถิ่น ตลอดจนความพร้อม ในการเป็นศูนย์ความรู้เฉพาะด้านของหน่วยงานเครือข่ายนั้นๆ

คำจำกัดความ

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านตามแนวนโยบายนี้ โดยทั่วไปจะหมายถึงความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง เนคเทคและหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการลงทุนระยะยาว (5-10 ปี) ร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมท้องถิ่น หรืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยรูปแบบการลงทุนร่วมกันนี้จะแปรตาม ความเหมาะสมของความพร้อมของหน่วยงาน และศักยภาพของอุตสาหกรรมในบริบทนั้นๆ

ความรู้เฉพาะด้านที่หน่วยงานต้องมี เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนที่นำทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) ซึ่งมาจากการสั่งสมองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา ในสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญร่วมระหว่างเนคเทคและหน่วยงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยของเนคเทค

คุณสมบัติของหน่วยงานที่จะเป็น CoT

ผู้นำเก่ง

 • มีนักวิจัยหลักที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้าน โดยมีผลงานวิจัยต่อเนื่อง
  • เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และมีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  • มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับสาขาความเชี่ยวชาญของ lab ในเนคเทค
  • มีการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยใน เนคเทค

มีทีมแกร่ง

 • มีทีมงานวิจัย และ/หรือเครือข่ายบุคลากรวิจัยในสาขาเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ
  • มีเครือข่ายความร่วมมือ (บุคลากร/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย)
  • มีนักศึกษา หรือมีศักยภาพที่จะดึงดูดนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าร่วมทีมวิจัยและมีความน่าเชื่อถือในการส่งมอบผลงานเป็นที่ยอมรับได้
  • มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยกับหน่วยงานนานาชาติ

แหล่งทุนชัด

 • มีความสามารถในการดึงดูดทุนวิจัยเพิ่มเติมจากแหล่งทุนอื่นๆ

ประวัติดี

 • มีประสบการณ์การส่งมอบผลงานวิจัยและพัฒนาให้กับผู้รับประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจ และ/หรือภาคสังคม

มี Backup

 • ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ในรูปแบบของบุคลากร อุปกรณ์วิจัย สถานที่ และ/หรืองบประมาณในการดำเนินการ (รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือ หลายรูปแบบ) ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านที่จะเกิด ขึ้น และการบูรณาการกิจกรรมของศูนย์ฯ เข้ากับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

เป็น Hub ได้

 • มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่ายสารสนเทศที่เหมาะจะเป็นศูนย์กลาง หรือเป็น ส่วนหนึ่งของเครือข่ายความรู้เฉพาะด้าน

การสนับสนุนจากเนคเทค

หน่วยงานที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และผ่านการพิจารณาความพร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นศูนย์ความรู้ เฉพาะด้านของเนคเทค จะได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 • งบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ปีละ 1 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี
 • การแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัย การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ ระเบียบวิธีการบริหารโครงการวิจัย การเข้าร่วมกิจกรรมกำหนดแผนที่นำทางเทคโนโลยีของเนคเทค ตลอดจนการดำเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามความเหมาะสม
 • การสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถส่งมอบผลงานระยะสั้น หรือระยะกลาง หรือระยะยาวได้
 • การประเมินผลการดำเนินงานรายหกเดือน เพื่อปรับทิศทางการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนที่นำทางเทคโนโลยีที่ (อาจจะ) มีการปรับเปลี่ยน

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอจัดตั้งเป็นศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน

[PDF]

[ODT]

เครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานบริหารกระบวนการ
ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2407, 2498, 2499
โทรศัพท์ 02-564-6887
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว