MENU
Banner

ทุนสนับสนุนวิจัย (ขณะนี้ยังไม่เปิดรับข้อเสนอโครงการ)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด การสร้างองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้ง การเลือกรับและปรับปรุง เทคโนโลยี วิธีการ และอุปกรณ์ จากต่างประเทศ ให้มีศักยภาพและเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ในประเทศไทย
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การนำผลการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศไปใช้ใน การแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ และ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นต่อประเด็น 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของ ศอ.
 • เพื่อส่งเสริมและยกระดับ ขีดความสามารถของบุคลากรไทย ในด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านการสนับสนุนทุนอุดหนุน การวิจัย และการประสานเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ของ ศอ.

โปรแกรมที่ให้การสนับสนุน

สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับการพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ สอดคล้องกับประเด็นมุ่งเน้นใน 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของ ศอ.
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์หรือระบบที่เน้นความเป็นอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับประเด็นมุ่งเน้นใน 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของ ศอ.

ลักษณะของโจทย์วิจัยที่สนับสนุน

 • เป็นการวิจัยเพื่อสร้างหรือต่อยอด องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ที่มีความท้าทาย ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปต่อยอด และ/หรือ ประยุกต์ใช้ ได้มากกว่าหนึ่งด้าน โดยให้ความสำคัญกับ การได้รับทรัพย์สินทางปัญญา และ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี citation index ตลอดจนต้นแบบผลงานวิจัยสำหรับการสาธิต
 • เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับประเด็นมุ่งเน้นใน 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของ ศอ. ประกอบด้วย
  1. Agriculture & Food (เกษตรและอาหาร)
   1. ระบบช่วยบริหารจัดการพื้นที่เกษตร
   2. แอปพลิเคชั่นเพื่อการเกษตรและการจัดทำทะเบียนเกษตรกร
   3. ระบบพยากรณ์เกษตรแม่นยำ ระบบพยากรณ์ เตือนภัยและสือสารข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต
   4. ระบบช่วยตรวจวินิจฉัย เชื้อก่อโรค / สารเคมีปนเปื้อน
   5. ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
   6. ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปอาหาร
  2. Manufacturing & Service Industries (อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ)
   1. หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
   2. ระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
   3. มอเตอร์และระบบขับเคลื่อน
   4. ระบบบริการ และบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
   5. การบริการเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  3. Health & Medicine (สุขภาพและการแพทย์)
   1. ระบบสารสนเทศและข้อมูลด้านข้อมูลด้านสุขภาพตลอดช่วงชีวิต
   2. เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์อัจฉริยะ
   3. ระบบและเครื่องอำนวยความสะดวก คนพิการ ผู้สูงอายุ
  4. Energy & Environment (พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
   1. ระบบบริหารจัดการพลังงาน/ระบบไมโครกริด (ส่วนหนึ่งของระบบสมาร์ทกริด)
   2. ระบบและอุปกรณ์ช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวข้าว
   3. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ
   4. ระบบเตือนภัยที่ทันสถานการณ์
  5. Lifelong Education (การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
   1. ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   2. ระบบและอุปกรณ์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ICT สำหรับชุมชน ชนบทและพื้นที่แนวชายขอบ
   3. คลังสารสนเทศภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 • นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ หรือบุคลากรที่อยู่ในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตลอดจน องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (NGO) เช่น มูลนิธิหรือสมาคม โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตรงตามสาขาที่ดำเนินการวิจัย และมีความพร้อมในด้านเวลาที่จะดำเนินโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากมีความร่วมมือกับนักวิจัยภายใน ศอ. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติโครงการ

research
*ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการ 2-4 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและสอดคล้องของข้อเสนอโครงการ

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ผู้เสนอโครงการสามารถจัด ทำเอกสารในรูปแบบ Word Processor File Format (*.doc, *.odt) หรือ Portable Document Format (*.pdf) กรุณาเลือก Download เอกสาร ได้ตามข้างล่างนี้

Cinque Terre
ดาวน์โหลด [DOC]
Cinque Terre
ดาวน์โหลด [PDF]

วันที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2559 09:00

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว