MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยการแปลงผันกำลังงานขั้นสูง

เทคโนโลยีการแปลงผันกำลังงาน เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานที่กระจายไปอย่างกว้างขวางในระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมจัดการการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและรวมถึงการแปลงพลังงานให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการ ซึ่งพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการดำรงชีวิตในทุกๆ สังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือชนบท การใช้พลังงานที่ขาดการจัดการหรือการควบคุมที่ดี นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการใช้พลังงานที่ไม่คุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบไปถึงความมั่นคงทางด้านพลังงานอีกด้วย

ห้องปฏิบัติการวิจัยการแปลงผันกำลังงานขั้นสูง หรือ Advanced Power Conversion Laboratory (APC) จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแปลงผันกำลังงาน รวมถึงนำผลที่ได้จากการวิจัยในประเทศออกสู่ภาคอุตสาหกรรม หรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

วิจัยและสร้างระบบการจัดการพลังงานและการแปลงผันกำลังงานชนิดต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้จริงและสร้างผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและการศึกษา

พันธกิจ

 1. วิจัยและสร้างระบบการแปลงผันกำลังงานสำหรับพลังงานหมุนเวียนเพื่อชุมชน เช่น การแปลงผันกำลังงานสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
 2. วิจัยและสร้างระบบแปลงผันกำลังงานและจัดการพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน ระบบการจัดการพลังงานหรือชาร์จแบตเตอรี่ในระบบต่างๆ และระบบการปรับปรุงคุณภาพของกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
 3. ร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อดำเนินงานวิจัยด้านการแปลงผันกำลังงาน

เทคโนโลยีหลัก

 1. เทคโนโลยีการแปลงผันกำลังงาน (ภาคกำลัง) ในที่นี้หมายถึงการแปลงผันกำลังงานโดยใช้การสวิตช์ด้วยความถี่สูง
  1. เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์หลายระดับ ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์หลายระดับไปใช้งาน ได้แก่ ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กำลังงานสูงในระดับเมกกะวัตต์ ระบบขับเคลื่อนสำหรับรถไฟไฟฟ้า ระบบสำรองกำลังงานขนาดใหญ่ เป็นต้น
  2. เทคโนโลยีการสวิตช์แบบนุ่มนวล (Soft Switching) ทำให้อุปกรณ์สวิตชิ่งมีการสวิตช์ที่ไม่มีกำลังงานสูญเสียจากการสวิตช์ (มีเพียงแค่กำลังงานสูญเสียจากการนำกระแส) ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น สัญญาณรบกวนต่ำลง
 2. เทคโนโลยีการควบคุม เพื่อควบคุมส่วนที่เป็นภาคกำลังให้ทำงานตามต้องการ เช่น การควบคุมโดยใช้แกนหมุนดีคิว (dq reference frame) การแยกฮาร์โมนิกส์ออกจากสัญญาณความถี่มูลฐาน (เพื่อทำการชดเชยฮาโมนิกส์) การควบคุมเพื่อให้ได้กำลังงานสูงสุด (Maximum Power Point Tracking) รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร/โปรโตคอลต่างๆ เป็นต้น

ผลงาน

International Journals:
 1. N. Hatti, S. Nuilers, and J. Phontip, “A Two-Triangle Carrier SPWM Modulation For A Five-Level Diode-Clamped PWM Inverter,” IEEJ Transaction on Industry applications, vol.4, no. 3, May 2015
 2. P. Chanhorm, S. Sirisukprasert, and N. Hatti, “Enhanced Linear Exponential Smoothing Technique with Minimum Energy Storage Capacity for PV Distributed Generations,” International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E), vol.9, no. 6, Nov-Dec, 2014
 3. Nuntawat Thitichaiworakorn, Makoto Hagiwara, and Hirofumi Akagi, “Experimental Verification of a Modular Multilevel Cascade Inverter Based on Double-Star Bridge Cells,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 50, no. 1, January/February 2014
 4. Nuntawat Thitichaiworakorn, Nattapon Chayopitak, and Natchpong Hatti, “Efficiency Improvement of Three-Phase Cascaded H-Bridge Multilevel Inverters for Photovoltaic Systems,” International Journal of Photoenergy Volume 2016, 10 pages
International Conferences:
 1. N. Hatti, J. Phontip, S. Skoltharat, and H. Yamaguchi, “Design of a Low-Cost High- Performance Solar Battery Charger,” Proc. of REN, Yokohama, 2013
 2. P. Chanhorm, S. Sirisukprasert, and N. Hatti, “A new mitigation strategy for photovoltaic power fluctuation using the hierarchical simple moving average” IWIES IEEE International Workshop on, Vienna, 14 Nov, pp. 28-33, 2013
 3. S. Nuilers, J. Phontip, K. Tungpimolrat, and N. Hatti, "An Analysis and A Solution for inrush Current Elimination for Three-Phase PWM Voltage Source Inverters”, IEEE-EPE Conf, Lille, France, 2-6 Sep, 2013
 4. N. Hatti, J. Phontip, and S. Nuilers, “A New Technique For Stand-Alone Photovoltaic Energy Management,” IEEE-EPE Conf, Lille, France, 2-6 Sep, 2013
 5. P. Chanhorm, S. Sirisukprasert, and N. Hatti, “DC-Link Voltage Optimization for SOC Balancing Control of a Battery Energy Storage System Based on a 7-Level Cascaded PWM Converter,” ECTI-CON, IEEE, Phetchaburi, 16-18 May, pp. 1-4, 2012
Prototypes:
 1. ยื่นจดสิทธิบัตรเรื่อง ระบบการติดตามจุดให้กำลังงานสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์
 2. ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรื่อง เครื่องประจุแบตเตอรี่จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการติดตามจุดให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด
 3. ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรื่อง อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายพลังงาน
 4. ยื่นจดสิทธิบัตร เรื่องระบบและวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์แบบเอสอาร์

บุคลากร

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ:
 1. ดร.ณัชพงศ์ หัตถิ : อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การแปลงผันกำลังงาน พลังงานหมุนเวียน
 2. นายสุรศักดิ์ นุ้ยเลิศ : อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว
 3. ดร.นันทวัฒน์ ฐิติชัยวรกรณ์ : อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว
 4. นายประกอบ โกเมศวรากุล : การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว และอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยการแปลงผันกำลังงานขั้นสูง (APC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: apc[at]nectec.or.th
AAERU

วันที่เผยแพร่ 31 ตุลาคม 2559 06:00