MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

จากปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้หน่วยงานที่ดูแลระบบผลิตและส่งไฟฟ้า อันได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. จำเป็นต้องมีการวางแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมทั้งระบบส่งจ่าย เพื่อให้มีไฟฟ้าพอเพียงต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างไรก็ตามความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากเพิ่มดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความสามารถในการผลิตหรือส่งจ่ายไฟฟ้าลดลงอันเกิดจากเหตุขัดข้องหรือความผิดปกติขึ้นกับระบบผลิตหรือระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกินกว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ แม้ว่าจะใช้กำลังสำรองไฟฟ้าของประเทศที่มีอยู่แล้วก็ตาม ซึ่งเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่ลดลงนี้ จะนำไปสู่ผลกระทบและความเสียหายต่อระบบในภาครวม ทั้งธุรกิจ ครัวเรือน และอื่นๆ จากปัญหาไฟฟ้าดับ โดยอาจจะเกิดผลกระทบในพื้นที่จำกัดหรืออาจขยายวงกว้างจนเป็นปัญหาในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศในที่สุด

เพื่อให้การบริหารจัดการการใช้พลังงานในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หรือ Energy Forecasting and Control Technology Laboratory (EFC) จึงเป็นกลุ่มวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้า (Power prediction method based modeling and optimization) การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า (Advanced monitoring and control for utilities) การตรวจวัดการใช้พลังงานไฟ้ฟา (Non-invasive sensing technology for monitoring and data acquisition) และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ (Energy-saving technologies)

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า การตรวจวัดไฟฟ้า และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เพื่อการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ โดยเฉพาะช่วงเวลา Peak Period และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศด้วยการจัดการพลังงาน โดยมุ่งเน้นที่แผนงานวิจัย 3 ด้านคือ
  1. เทคโนโลยี Energy Forecasting ในระบบ Demand Response Control Center (DRCC)
  2. เทคโนโลยี Energy Management System
  3. เทคโนโลยี Non-invasive sensing

เทคโนโลยีหลัก

 1. เทคโนโลยี Energy Forecasting และ Energy management เพื่อให้อุปกรณ์ และ/หรือ โหลดทางไฟฟ้าสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ Load forecasting algorithm, Load shaving algorithm,Load shedding algorithm, Optimal real-time pricing algorithm เป็นต้น
 2. เทคโนโลยีการตรวจวัดพลังงานแบบ Non-invasive sensing
 3. เทคโนโลยีการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ในที่พักอาศัย (HEMS) ในอาคารสำนักงาน (BEMS) และโรงงานอุตสาหกรรม (FEMS)

ผลงาน

International Journals:
 1. Kudtongngam, J.; Liutanakul, P. and Chunkag, V., "Automatic interleaving technique using single interleaving bus for paralleling power converters", IET Power Electronics, 2015, Volume 8, Issuse 8, pp. 1519-1530.
 2. Jasada Kudtongngam ; Kittipong Sangkarak ; Pakorn Lopattanakij ; Pisit Liutanakul ; Viboon Chunkag, "Implementation of Automatic Interleaving and Load Current Sharing Technique Using Single Interleaving Bus", IET Power Electronics, DOI: 10.1049/iet-pel.2015.0575 , Print ISSN 1755-4535, Online ISSN 1755-4543, Volume 9, Issue 7, 2016, pp. 1496-1504.
International Conferences:
 1. P. Tiwatthanont, P. Lopattanakij, N. Kitbutrawat, J. Suwatthikul, U. Lewlomphaisarl, Flexible, adaptable and cost-effective seismometer with Linux-based embedded systems, 2011International Conference on Instrumentation, Control, Information Technology and System Integration (SICE2011), Sep. 2011, Japan.
 2. Kudtongngam, J., Tiwatthanont, P. ; Lewlomphaisarl, U., The development of high performance Remote Terminal Unit using RT-Linux for distribution system (SICE2009), Aug. 2009, Japan.
 3. Lewlomphaisarl, U., Ekkachai, K. ; Suksomboon, K. ; Kudtongngam, J. ; Laungnarutai, W. ; Supakchukul, U. ; Komeswarakul, P. ; Thirachai, S. ; Karukanan, S. ; Saengsatcha, P. ; Jomtarax, A. ; Tungpimolrut, K., Design and implementation of the behavior inspection system for Rajjaprabha Dam (SICE2009), Aug. 2009, Japan.
 4. Sangkarak, K., Kudtongngam, J. ; Lewlomphaisarl, U., Magnitude estimation algorithm in seismic data acquisition application (SICE2011), Sep. 2011, Japan.
 5. Tiwatthanont, P., Lopattanakij, P. ; Kitbutrawat, N. ; Suwatthikul, J. ; Lewlomphaisarl, U., Flexible, adaptable and cost-effective seismometer with Linux-based embedded system: R-NON (SICE2011), Sep. 2011, Japan.
 6. Decentralized Software Upgrading in Remote Network Based on Embedded Linux”, Communication and Computing (ICSPCC), 2013 IEEE International Conference on Signal Processing, 5-8 Aug. 2013, pp. 1-4.
 7. Application of Seismic data acquisition Base on ARM-Linux” ICEICE-2011, International Conference on Electric Information and Control Engineering
Prototypes:
 1. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม โปรโตคอล DNP3 Subset Level 1 ในระบบ DAS (Protocol DNP3 Subset Level 1 in DAS)
 2. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม Realtime Linux ในหน่วยควบคุมระยะไกล (RTU) และอัลกอริทึมในการตรวจจับความผิดพลาด
 3. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม Gateway ในระบบควบคุมระบบจำหน่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ
 4. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม สถานีอุตุ-อุทกวิทยา
 5. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดสัญญาณแผ่นดินไหว (Digital Seismograph)
Patents:
 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบตรวจจับและหาตำแหน่งความผิดปกติในระบบจเาหน่ายไฟฟ้า ชนิดความต้านทานสูง โดยใช้มุมต่างเฟสและขนาดของกระแส
 2. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบประมาณค่าสัญญาณแผ่นดินไหว (Method and apparatus for estimating seismic signal)
 3. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อุปกรณ์เปลี่ยนแปลงพิกัดสำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบขนานประกอบด้วยมอดูลมากกว่า 1 มอดูล
 4. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อุปกรณ์ควบคุมการยกระดับข้อมูลแบบกระจายศูนย์
 5. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อุปกรณ์ลดความผิดพลาดของข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในระบบตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์หลายตัวและกระบวนการดังกล่าว

บุคลากร

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ:
 1. ดร.เจษฎา ขัดทองงาม (นักวิจัย) : Power Electronics and System integrator designer
 2. นายกิตติพงศ์ สังฆรักษ์ (นักวิจัย) : Protocol DNP3 , Analog design and Motor drive control
 3. นายณัฐวุฒิ กิจบุตราวัฒน์ (ผู้ช่วยวิจัย) : Linux programming
 4. นายปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ (ผู้ช่วยวิจัย) : Linux device driver programming
 5. นายจตุรวิทย์ จันไพบูลย์ (ผู้ช่วยวิจัย) : Automotive Electronics, Robotics, Electronic Circuit Design
 6. นายมนตรี ชาติพจน์ (ผู้ช่วยวิจัย) : Automotive Electronics, Robotics, Electronic Circuit Design
 7. นายพาทิน พงคะชา (ผู้ช่วยวิจัย) : Automotive Electronics, Embedded systems, close-loop control
 8. นายสุรเดช ดวงภุมเมศ (ผู้ช่วยวิจัย) : Model-based close-loop control, Mechatronics

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (EFC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: efc[at]nectec.or.th
AAERU

วันที่เผยแพร่ 31 ตุลาคม 2559 10:52