MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว หรือ Embedded System Technology Lab (EST) อยู่ภายใต้หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU) ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ได้นำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่ง อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข โดยอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวสามารถนำไปใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม และประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของอาเซียน โดยเฉพาะทางด้านอาหารและเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับจ้างผลิตและประกอบ โดยอาศัยความได้เปรียบด้านแรงงานที่มีฝีมือและต้นทุนที่ถูกกว่า ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้อาจไม่ใช่ข้อได้เปรียบของประเทศไทยอีกต่อไป ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวขึ้นในประเทศไทย จะเป็นการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ในด้านการออกแบบนวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ และก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์

เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านระบบสมองกลฝังตัวที่ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศให้ความไว้วางใจและต้องการร่วมงานด้วย โดยเน้นการทำงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเกิดผลกระทบต่อประเทศได้

พันธกิจ

 • เพื่อนำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวมาช่วยเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
 • เพื่อนำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวมาช่วยด้านความมั่นคงและการประหยัดพลังงาน
 • เพื่อนำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวมาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว

เทคโนโลยีหลัก

มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายสมองกลฝังตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศใน 4 ด้านสำคัญ คือ ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และการพัฒนาเซนเซอร์ ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่ม Core Technology ออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

 • Embedded System Platform
 • Networking
 • Wireless Sensor Network

ผลงาน

International Journals

 1. K. Kaemarungsi and P. Krishnamurthy, “Analysis of WLAN’s received signal strength indication for indoor lication fingerprinting,” Journal of Pervasive and Mobile Computing, (2011), doi:10.1016/j.pmcj.2011.09.003
 2. T. Srisooksai, K. Kaemarungsi, P. Lamsrichan and K. Araki, "Energy-Efficient Data Compression in Clustered Wireless Sensor Networks using Adaptive Arithmetic Coding with Low Updating Cost," International Journal of Information and Electronics Engineering vol. 1, no. 1, pp. 85-93 , 2011.
 3. T. Srisooksai, K. Kaemarungsi, P. Lamsrichan, and K. Araki, “Practical Data Compression in Wireless Sensor Networks: A Survey,” Journal of Network and Computer Applications, (2011), doi:10.1016/j.jnca.2011.03.001
 4. Limtrakarn, W., Boonmongkol, P., Chompupoung, A., Rungprateepthaworn, K., Kruenate, J. and Dechaumphai, P. 2012. "Computational fluid dynamics modeling to improve natural flow rate and sweet pepper productivity in greenhouse", Advances in Mechanical Engineering. vol. 2012, code doi 10.1155/2012/158563, 7 pages

International Conference

 1. K. Kaemarungsi, R. Ranron, P. Pongsoon, “Study of Received Signal Strength Indication in ZigBee Location Cluster for Indoor Localization,” in Proc. ECTI-CON 2013, Krabi, Thailand, May 15-17, 2013.
 2. C. Koweerawong, K. Wipusitwarakun, K. Kaemarungsi, “Indoor Localization Improvement via Adaptive RSS Fingerprinting Database,” in Proc. ICOIN 2013 , 27-30 Jan. 2013, Bangkok, Thailand.
 3. A. Pornchaicharoen, K. Kaemarungsi, S. Kittipiyakul, K. Fukawa, “An Implementation of Time Synchronization in ZigBee Wireless Sensor Network with Timekeeping Chips,” in Proc. ICICTES 2013, Samutsongkhram, Thailand, 24-26 Jan. 2013.
 4. S. Dentri, C. Phongcharoenpanich, K. Kaemarungsi ,“A Unidirectional Printed Scutcheon Antenna with Defected Ground Plane above Rectangular Reflector,” in Proc. International Symposium on Technology for Sustainability (ISTS) 2012, Bangkok, Thailand, Nov. 21-24, 2012.
 5. S. Dentri, C. Phongcharoenpanich, K. Kaemarungsi ,“A UWB-GPR Antenna using CPW-Fed Printed Bush Tree Structure above Rectangular Reflector,” in Proc. Int’l. Conf. On Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST) 2012, Bangkok, Thailand, Nov. 21-24, 2012.
 6. S. Dentri, C. Phongcharoenpanich, K. Kaemarungsi ,“Scutcheon Antenna for UWB-GPR Applications,” in Proc. Thailand-Japan MicroWave (TJMW) 2012, Bangkok, Thailand, Aug. 8-10, 2012.
 7. P.Pongsoon, K. Kaemarungsi, and D. Bunnjaweht, “Edge-Triggered Driver Circuit for Ultra-Wideband Pulse Generator with Cascode Impulse Shaping,” in Proc. ECTI-CON 2012, Hua Hin, Thailand, May 16-18, 2012.
 8. C. Koweerawong, K. Kaemarungsi, K. Wipusitwarakun, “Positioning Accuracy Impact of Calibration Point Reduction in Location Fingerprinting based on Wi-Fi Indoor Positioning Systems,” in Proc. ICICTES 2012 , 22-24 March 2012, Bangkok, Thailand, 5
 9. T. Bamrungkitjaroen; P. Suksompong; C. Charoenlarpnopparut; K. Kaemarungsi; and Kazuhiko Fukawa (2012). Application of pipelining technique in concatenated Tomlinson Harashima precoder for downlink multiuser MIMO systems. In Proceedings of the Third International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2012) [CD-ROM], 22-24 March 2012, Bangkok, Thailand, 6 p.
 10. S. Sasanus and K. Kaemarungsi, “Differences in Bandwidth Requirements of Various Applications due to Ipv6 Migration,” in Proc. 26th Int’l Conf. on Information Networking (ICOIN 2012), Bali, Indonesia, Feb. 1-3, 2012.
 11. P. Insom, P. Wongpanitlert, J. Tipsupa, K. Rakjang, K. Kaemarungsi, and P. Watanachaturaporn, “Implementation of a Human Vital Monitoring System using Ad Hoc Wireless Network for Smart Healthcare,” in Proc. Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2011), Chiang Mai, Thailand, Jan. 29-31, 2012.
 12. P. Pongsoon, K. Kaemarungsi, S. Siwamogsatham, and D. Bunnjaweht, “CPW-Fed Disc Patch Antennas With An Annular Ground Plane for UWB Applications,” in Proc. Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2011), Chiang Mai, Thailand, Dec. 7-9, 2011.
 13. T. Srisooksai, K. Kaemarungsi, P. Lamsrichan, and K. Araki, “Energy-Efficient Clustered Wireless Sensor Networks using Arithmetic Coding,” in Proc. 3rd Int’l Conf. on Signal Acquisition and Processing (ICSAP 2011), Singapore, Feb. 26-28, 2011.
 14. P. Pongsoon, K. Kaemarungsi, S. Siwamogsatham, and D. Bunnjaweht, “Ultra-Wideband Pulse Generator with Cascode Impulse Shaping Circuit,” in Proc. 9th Int’l Symposium on Antennas, Propagation and EM Theory (ISAPE 2010), Guangzhou, China, Nov. 29 – Dec. 2, 2010.
 15. P. Thanutong, D. Thanapatay and , K. Kaemarungsi, “Implementation of Low Cost Data Logger Prototype Based on Embedded Web Module for Environmental Real-Time Monitoring Application,” in Proc. 25th Int'l Tech. Conf. on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2010), Pattaya, Thailand, Jul. 4-7, 2010, pp. 819-822.
 16. P. Sornsiriaphilux, D. Thanapatay, K. Kaemarungsi, and K. Araki, “On Applying Simple Data Compression in Wireless Sensor Networks,” in Proc. 14th Int’l Annual Sym. Computational Science and Engineering (ANSCSE14), Chiang Rai, Thailand, Mar. 23-26, 2010.
 17. P. Sornsiriaphilux, D. Thanapatay, and K. Kaemarungsi, “An Error Detection Technique for Simple Data Compression in Wireless Sensor Networks,” in Proc. Int’l Conf. Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT2010), Chiang Mai, Thailand, Feb. 5-7, 2010.
 18. P. Sornsiriaphilux, D. Thanapatay, K. Kaemarungsi, and K. Araki, “Performance Comparison of Data Compression Algorithms Based on Characteristics of Sensory Data in Wireless Sensor Networks,” in Proc. Int’l Conf. Information and Communication Technology (IC-ICTES2010), Pathumthani, Thailand, Jan. 28-30, 2010.
 19. P. Thanutong, D. Thanapatay, K. Kaemarungsi, and T. Isshiki, “Implementation of Low Cost Data Logger Using Flash Disk with File Allocation Table,” in Proc. Int’l Conf. Information and Communication Technology (IC-ICTES2010), Pathumthani, Thailand, Jan. 28-30, 2010.

Prototypes

 • ต้นแบบเชิงพาณิชย์ ต้นแบบบอร์ดควบคุมเครื่องสั่นเมล็ดข้าวสาร
 • ต้นแบบภาคสนาม, บอร์ดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเซ็นเซอร์ไร้สายภายในบ้าน
 • ต้นแบบภาคสนาม ระบบระบุตำแหน่งเรือ
 • ต้นแบบเชิงพาณิชย์ ระบบตรวจวัดและควบคุมบรรยากาศในโรงเรือน
 • ต้นแบบเชิงพาณิชย์ บอร์ดสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว CEDK-TN8
 • ต้นแบบเชิงพาณิชย์ เซนเซอร์วัดความชื้นดิน Mprobe
 • ต้นแบบสาธารณประโยชน์ ระบบเก็บข้อมูลเดินทางส่วนตัวบนโทรศัพท์มือถือ
 • ต้นแบบเชิงพาณิชย์ สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
 • ต้นแบบภาคสนาม ระบบรับสัญญาณโทรทัศน์แบบสำหรับเฉพาะสมาชิก(Set-top Box)
 • ต้นแบบภาคสนาม ระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุมการทำงานเครื่องผสมปุ๋ยเคมีแบบอัตโนมัติ
 • ต้นแบบภาคสนาม ระบบอ่านค่าข้อมูลเซนเซอร์ไร้สายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
 • ต้นแบบเชิงพาณิชย์ ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ชุมสายโทรศัพท์ระบบดิจิทัล
 • ต้นแบบภาคสนาม ระบบตรวจวัดและติดตามสภาพความชื้นดินและภูมิอากาศแปลงปลูกอ้อย

Patents

 • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ โรงเรือนเพาะปลูกพืช
 • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิธีการตรวจแยกกิจกรรมรายวันด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องทำน้ำอุ่น

บุคลากร

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 1. ดร.ราชพร เขียนประสิทธิ์ : Embedded System, FPGA, High Speed Digital Design
 2. ดร.จตุพร ชินรุ่งเรือง : Sensor Network, Signal Processing
 3. ดร.กมล เขมะรังษี : Wireless Networking, Wireless Sensor Network (ZigBee), Indoor Location Determination
 4. นายคงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร : Embedded Software and Hardware Design
 5. นายวรากร คำแก้ว : Embedded Software and Hardware Design
 6. นาย เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต : Telecom, Electronics, Micro-controller
 7. นางสาวจารุวลี ฮวดมัย : Routing Protocols, Verification Methods
 8. นายสมหมาย โชครุ่ง : Signal Conditioning Circuit Design, Sensor Circuits
 9. นางสาวสุพัตรา มานะไตรนนท์ : Embedded Software and Hardware Design
 10. นางธนิกา ดวงธนู : Embedded Software and Hardware Design
 11. นายประชุมพงษ์ แดงสกุล : High Speed and Low Power Design
 12. นายวิศรวัส จันทวีสมบูรณ์ : Software, Information, Control Engineer
 13. นายเจษฎา กาญจนะ : Embedded Software System (ZigBee))
 14. นางสาวเกสร กาลจิตร์ : Embedded Hardware, PCB Design
 15. นายวิทยา ปล้องไหม : Hardware Design, Power Supply Design
 16. นายพิษณุ ดวงธนู : Hardware Design, PCB Design
 17. นายอนุชิต ลีลายุทธ์โท : Hardware Design, Embedded Linux Software
 18. นายจักรภพ อินถา : Embedded Hardware System, PABX, Air Condition
 19. นายเจริญมิตร วรเดช : Embedded Hardware, PCB Design

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: est[at]nectec.or.th
AAERU EST

วันที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2559 09:23