MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปัจจุบัน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นในอุตสาหกรรม ซึ่งการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นนับได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการแข่งขันเชิงธุรกิจ โดยเน้นการสร้างคุณค่าและความโดดเด่นกับกับผลิตภัณฑ์เอง และช่วยหลีกเลี่ยงสภาวะการแข่งขันด้านราคา ซึ่งค่าแรงงานของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา อิเล็กทรอนิกส์กำลังอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ หรือ Industrial Power Electronics and Product Technology Laboratory (IPP) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการและบริหารจัดการ งานวิจัยและพัฒนาต้นแบบที่มีความสมบูรณ์พร้อมนำไปสู่อุตสาหกรรมการผลิต ช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้พัฒนาเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยดำเนินงานควบคู่กันในด้านการนำเทคโนโลยีไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ (Technology Push) และการนำผลจากการวิจัยตลาดหรือผลจากการสำรวจความต้องการของอุตสาหกรรมมาเป็นโจทย์ในการทำวิจัยและพัฒนา (Demand Pull)

วิสัยทัศน์

เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาต้นแบบ เพื่อความเป็นเลิศในการสร้างวิศวกรรมต้นแบบที่ตอบสนองอุตสาหกรรมของประเทศอย่างแท้จริง

พันธกิจ

วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา องค์ความรู้ การสร้างต้นแบบอุตสาหกรรม และพัฒนาต้นแบบ เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้การมองผ่านประสบการณ์ของลูกค้าสู่การสร้างสรรผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

เทคโนโลยีหลัก

1. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power electronics)

Inverter technology, Variable-speed drives for DC brushless and AC induction motors, switching power supply, energy managements, power factor correction, lightning surge protection.

2. เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded systems)

8-bit low-profile low-power, 16-bit super-low-power, 32-bit ARM or powerPC high-performance, uC OS, Embedded software

3. ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design and development)

3D CAD design and simulation, Rapid prototype

4. การบูรณาการวิศวกรรม (Engineering product integration)

มองผ่านประสบการณ์ลูกค้า สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย หรือ User experience พร้อมดำเนินงานด้วยคุณภาพทางวิศวกรรมตามแนวทาง Quality Function Deployment หรือ QFD และ Capability Maturity Model Integration หรือ CMMI

ผลงานเด่น

1. อินเวอร์เตอร์ระบบปั๊มน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ : อุปกรณ์ “อินเวอร์เตอร์” ใช้ในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มาเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อขับมอเตอร์ของปั๊มสูบน้ำทางการเกษตร เรียกว่าเป็น “ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” (Licensee: บริษัท เอเชียนโซล่าร์ จำกัด)

ienru-ipp

2. อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มสระว่ายน้ำ : “ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์สำหรับสระว่ายน้ำ” ที่สามารถปรับความเร็วรอบให้ต่ำลงได้เมื่อไม่มีผู้ใช้งานในสระว่ายน้ำ แต่ยังคงต้องใช้ปั๊มน้ำหมุนเวียนภายในสระตลอดเวลาเพื่อป้องกันการเกิด allergy boom และเพิ่มความเร็วรอบขึ้นเมื่อมีผู้ใช้งานตามปกติ ทำให้ลดภาระค่าไฟฟ้าต่อเดือนลง [Production: บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด]

ienru-ipp

3. อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบปรับอากาศ : เป็นชุดอินเวอร์เตอร์ที่สามารถขับคอมเพรสเซอร์ลูกสูบขนาด 22000BTU สามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส ตามบ้านเรือนทั่วไปได้ ช่วยประหยัดพลังงานและมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินเวอร์เตอร์ขึ้นเป็น 94% (Production: บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จำกัด (มหาชน))

ienru-ipp

4. เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ (SAM-05) : เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ (SAM-05) ใช้วิธีการตรวจแบบ screening ลมหายใจ ซึ่งเป็นวิธีการที่รวดเร็ว ประหยัด ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจผู้ขับขี่ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก พกพาง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดเป่า มีความไวสูง (License: บริษัท ฟีนิกซ์ อินสทรูเม้น จำกัด, http://phenixinstrument.com/)

ienru-ipp

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ
  1. สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ : Lab. Head & System Design
  2. วรัญญู ผิวทองคำ : System Design, Head Lab. Assistance
  3. โกศล หอมเพียร : Hardware and Electronics Design
  4. ประเสริฐ กระมุท : CAD Design and Mechanic
  5. กรชัย วงศ์สุวรรณ : CAD Design and Mechanic
  6. นิคม พรมกะจิน : Embedded Software
  7. ดวิษ กิระชัยวนิช : RF Design and Power Electronics
  8. บุญฤทธิ์ เสาวภาคย์หิรัณย์ : Software, Protocol and Networking
  9. จิตตมนัส เพ็ชรยาหน : Hardware and Electronics Design

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IPP)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: ipp[at]nectec.or.th
AAERU IPP

วันที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2559 13:30