MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบวัดและควบคุมระยะไกล

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบวัดและควบคุมระยะไกล หรือ Intelligent SCADA Laboratory (ISL) อยู่ภายใต้หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU) โดยปัจจุบันประเทศไทยได้รับ ปรับใช้และลงทุนในเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระบบวัดและควบคุมระยะไกล สำหรับสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นการไฟฟ้าและการประปา อีกทั้งระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นการนำความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ทั้งสิ้น การจัดตั้งห้องปฏิบัติการระบบวัดและควบคุมระยะไกล เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้อย่างจริงจังจะทำให้สามารถรับรู้ และก้าวตามทันเทคโนโลยี จนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง สามารถเป็นต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความฉลาดมากขึ้น

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาระบบวัดและควบคุมระยะไกลที่ใช้งานได้จริง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พัฒนาระบบวัดและควบคุมระยะไกลประสิทธิภาพสูงมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถแบบบูรณาการ

เทคโนโลยีหลัก

 1. เทคโนโลยีการแปลงค่าทางกล ให้เป็นค่าทางไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง หน่วยวัดและควบคุมระยะไกลภาคสนาม (RTU) สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมร้อนชื้น ประหยัดพลังงาน เชื่อถือได้ (High reliability)
 2. เทคโนโลยีระบบสนับสนุนที่ใช้งานง่ายเช่น รองรับฐานข้อมูลที่หลากหลาย ระบบติดต่อกับผู้ใช้งานที่ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ตามความต้องการ
 3. เทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูงและระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System)
 4. เทคโนโลยีระบบเชื่อมโยงกับระบบเดิมหรือระบบอื่นๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศผ่านทางโปรโตคอลมาตราฐาน

ผลงาน

International Conferences:

 1. S. Thirachai, P. Komeswarakul, U. Supakchukul and J. Suwatthikul, Trapezoidal velocity trajectory generator with speed override capability, International Conference on Control, Automation and Systems 2010 (ICCAS 2010) Oct. 27-30, Gyeonggi-do, Korea.
 2. J. Suwatthikul and S. Thirachai, Seismic event trigger using fuzzy inference systems, , International Conference on Control, Automation and Systems 2010 (ICCAS 2010) Oct. 27-30, Gyeonggi-do, Korea.
 3. P. Kajoijilertsakul, S. Asawasripongtorn, P. Sanposh, J. Suwatthikul, and H. Fujita, Modeling and Simulation of 500 kV Transmission network for numerical fault calculation, detection, using PSCAD/EMTDC, 2011 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2011), Mar. 2011, Wuhan, China.
 4. S. Sornmuang and J. Suwatthikul, Detection of a motor bearing shield fault using neural networks, 2011 International Conference on Instrumentation, Control, Information Technology and System Integration (SICE2011), Sep. 2011, Japan.
 5. N. Kitbutrawat, P. Lopattanakij, P. Tiwatthanont, S. Thirachai, and J. Suwatthikul, Sensor drift detection by utilizing multi-sensor signals, 2011 International Conference on Instrumentation, Control, Information Technology and System Integration (SICE2011), Sep. 2011, Japan.
 6. J. Suwatthikul and S. Sornmuang, Fault detection and diagnosis of a motor bearing shield, 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Sep. 2011, Prague, Czech Republic.
 7. S. Thirachai, J. Suwatthikul, and S. Sornmuang, Searching algorithm for hypocenter location in convex polygon boundaries, 2011 International Conference on Instrumentation, Control, Information Technology and System Integration (SICE2011), Sep. 2011, Japan.
 8. P. Tiwatthanont, P. Lopattanakij, N. Kitbutrawat, J. Suwatthikul, U. Lewlomphaisarl, Flexible, adaptable and cost-effective seismometer with Linux-based embedded systems, 2011 International Conference on Instrumentation, Control, Information Technology and System Integration (SICE2011), Sep. 2011, Japan.
 9. Kudtongngam, J., Tiwatthanont, P. ; Lewlomphaisarl, U., The development of high performance Remote Terminal Unit using RT-Linux for distribution system (SICE2009), Aug. 2009, Japan
 10. Lewlomphaisarl, U., Ekkachai, K. ; Suksomboon, K. ; Kudtongngam, J. ; Laungnarutai, W. ; Supakchukul, U. ; Komeswarakul, P. ; Thirachai, S. ; Karukanan, S. ; Saengsatcha, P. ; Jomtarax, A. ; Tungpimolrut, K., Design and implementation of the behavior inspection system for Rajjaprabha Dam (SICE2009), Aug. 2009, Japan
 11. Sangkarak, K., Kudtongngam, J. ; Lewlomphaisarl, U., Magnitude estimation algorithm in seismic data acquisition application (SICE2011), Sep. 2011, Japan.
 12. Tiwatthanont, P., Lopattanakij, P. ; Kitbutrawat, N. ; Suwatthikul, J. ; Lewlomphaisarl, U., Flexible, adaptable and cost-effective seismometer with Linux-based embedded system: R-NON (SICE2011), Sep. 2011, Japan.

Prototypes:

 1. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม โปรโตคอล DNP3 Subset Level 1 ในระบบ DAS (Protocol DNP3 Subset Level 1 in DAS)
 2. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม Realtime Linux ในหน่วยควบคุมระยะไกล (RTU) และอัลกอริธีมในการตรวจจับความผิดพลาด
 3. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม Gateway ในระบบควบคุมระบบจำหน่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ
 4. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม หน่วยวัดคุมระยะไกลสำหรับใช้เป็นสถานวัดแรงดันน้ำ
 5. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม ระบบแม่ข่ายสำหรับโครงการระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน (DAM)
 6. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาตัวควบคุมเครื่องตรวจวัดการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์ โดยใช้แรงดันอากาศ
 7. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม สถานีอุตุ-อุทกวิทยา
 8. ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดสัญญาณแผ่นดินไหว (Digital Seismograph)

Patents

 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝนแบบก้านกระดก
 2. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อุปกรณ์สื่อสารผ่านระบบใยแก้วนำแสง
 3. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบตรวจจับและหาตำแหน่งความผิดปกติในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ชนิดความต้านทานสูง โดยใช้มุมต่างเฟสและขนาดของกระแส
 4. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว
 5. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิธีการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารข้อมูลในยานยนต์
 6. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของคอนเวอร์เตอร์แบบหลายโมดูลที่ต่ออินพุต-เอาพุต อนุกรม
 7. อนุสิทธิบัตร วิธีการลดทอนสัญญาณรบกวนจากการวัดสัญญาณแผ่นดินไหวที่ใช้ตัวตรวจวัดหลายตัว

บุคลากร

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 1. นายประวิทย์ แสงสัจจา (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Product design, Schematic & PCB design
 2. นางวัลยา เหลืองนฤทัย (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Database performance tuning, Program developer
 3. นางสาวรุ่งทิพย์ นันทวัฒนาศิริชัย (ผู้ช่วยนักวิจัย) : System analyst, Program developer Java framework
 4. นายคัมภีร์ สุขสมบูรณ์ (นักวิจัย) : Micro-controller programming, Analog and digital design
 5. ดร.จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล (นักวิจัย) : Fault detection and diagnosis, Automotive electronics and networks
 6. นายภาสกร ทิวัฑฒานนท์ (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Linux programming, GPRS communication and algorithm
 7. นายอุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Windows & WEB program developer, GUI
 8. นายทรงกรด ธิราชัย (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Control theory, Optimization, Stochastic process, State estimation
 9. นางปรมาภรณ์ จินทนากร (นักวิจัย) : Database design, Program developer Java framework
 10. นายจิรายุส ผลทิพย์
 11. นายอานัน จอมทะรักษ์ (ผู้ช่วยนักวิจัย) : การออกแบบระบบไฟฟ้าในสถานีตรวจวัด, Schematic & PCB design
 12. นางสาวสุนิศา คำสาย (ผู้ช่วยนักวิจัย) : AI-based motor control
 13. นายอานุภาพ ดาวเรือง : Energy conversion

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบวัดและควบคุมระยะไกล (ISL)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: isl[at]nectec.or.th
aaeru-isl

วันที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2559 09:48