MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยแมชชีนวิชั่น

ห้องปฏิบัติการวิจัยการแมชชีนวิชั่น หรือ Machine Vision Laboratory (MVL) เป็นหนึ่งในหน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AAERU) โดยปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีราคาถูกลง และคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะถูกประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งแพร่หลายไปในระดับครัวเรือนเหมือนเครื่องพิมพ์ทั่วไปด้วย โดยเทคโนโลยีด้านแมชชีนวิชั่นมีความสำคัญในแง่การวิจัยและพัฒนาเครื่องดิจิไทซ์สามมิติ การสร้างแบบจำลองสามมิติเพื่อรองรับงานด้านการพิมพ์สามมิติ นอกจากนี้เทคโนโลยีด้านแมชชีนวิชั่นยังสามารถประยุกต์ใช้งานศึกษาวิจัยใหม่ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเกษตรสมัยใหม่ด้าน phenotyping ซึ่งทำการศึกษาคุณลักษณะเด่นทางกายภาพของพืช เช่น รูปร่างของทรงพุ่มหรือรากของพืชที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามคุณลักษณะของยีนและสภาพแวดล้อมที่ใช้เพาะปลูก รวมไปถึงการสร้างโมเดลสามมิติขนาดใหญ่ เช่นจากภาพถ่ายทางอากาศเพื่อใช้ในการสำรวจและบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งขอบเขตของห้องปฏิบัติการนี้ดำเนินการวิจัยพัฒนาทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้มีความเหมาะกับงานแต่ละประเภท ดังนั้น ห้องปฏิบัติการวิจัยการแมชชีนวิชั่นจึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการใช้งานเทคโนโลยีด้านนี้ของแต่ละภาคส่วน และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย

วิสัยทัศน์

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านแมชชีนวิชั่น

พันธกิจ

 • วิจัยและพัฒนา วิธีการ กระบวนการ และเครื่องมือด้านแมชชีนวิชั่น
 • พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดให้กับหน่วยงานภายนอก
 • ร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อดำเนินงานวิจัย, แลกเปลี่ยนความรู้ด้านแมชชีนวิชั่น

เทคโนโลยีหลัก

 • เทคโนโลยีการหาระยะทางแบบต่างๆ เช่น Range imaging, Time of flight, Depth from de-focus เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองสามมิติ
 • เทคโนโลยีการประกอบภาพสามมิติจากหลายมุมมอง (Multiple-view registration) เข้าด้วยกันเพื่อสร้างแบบจำลอง
 • เทคโนโลยีการแสดงผลแบบจำลองสามมิติในรูปแบบต่างๆ เช่น point cloud, polygon mesh และรวมไปถึงระบบและวิธีการประมวลผลข้อมูลสามมิติเพื่อให้ได้สำหรับการแสดงผลให้สมจริงและมีประสิทธิภาพ

ผลงาน

International Journals

 1. Ruchanurucks,M., Khongma, A., Rakprayoon, P., Phatrapornnant, T. and Koanantakool, T. “Kinect Quality Enhancement for Triangular Mesh Reconstruction with Applications in Burn Care” Transactions of the Institute of Measurement and Control, Volume 36, Issue 2 April 2014 pp. 237 - 243.
 2. Buranakarl, C., Indramangala, J., Koobkaew, K., Sanghuayphrai, N., Sanpote, J., Tanprasert, C., Phatrapornnant, T., Sukhumavasi, W. and Nampimoon,P. “Estimation of Conformation Score in Relation to Body Measurements Using 3D Scanner in Swamp Buffaloes” , Journal of buffalo science, 2013, 2, pp.88-94
 3. Buranakarl, C., Indramangala, J., Koobkaew, K., Sanghuayphrai, N., Sanpote, J., Tanprasert, C., Phatrapornnant, T., Sukhumavasi, W. and Nampimoon,P. “Estimation of Body Weight and Body Surface Area in Swamp Buffaloes using Visual Image Analysis”, Journal of buffalo science, 2012, 1, pp.13-20

International Conference :

 1. Tulsuk, P., Srestasathiern, P., Ruchanurucks, M., Phatrapornnant, T. and Nagahashi, H. “A Novel Method for Extrinsic Parameters Estimation between a Single-Line Scan LiDAR and a Camera” IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), Dearborn, Michigan, USA, June 8-11, 2014, pp 781-786
 2. Prasertsakul, P., Kondo, T., Phatrapornnant, T. and Isshiki, T. “A Robust Hand Segmentation Method Based on Color and Background Subtraction” The International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems, Ayutthaya, Thailand, 23-25 January 2014
 3. Chattunyakit, S., Kondo, T., Nilkhamhang, I., Phatrapornnant, T. and Kumazawa, I. "FiFiBot: A New Swarm Robotic Platform for Fire-fighting Task" The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems 2013, Samutsongkhram, Thailand, 24-26 January 2013
 4. Khongma, A., Ruchanurucks, M., Phatrapornnant, T., Yasuharu, K. and Rakprayoon, P. “Kinect Quality Enhancement for Triangular Mesh Reconstruction with a Medical Image Application” The International Conference on Computational Vision and Robotics, Bhubaneswar, India, 19 August, 2012
 5. Khongma, A., Ruchanurucks, M., Phatrapornnant, T., Yasuharu, K. and Rakprayoon, P. “Kinect Calibration and Quality Improvement for Triangular Mesh Reconstruction” The Third International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, Bangkok, Thailand, 22-24 March 2012
 6. Keerativittayanun, S., Kondo, T., Sira-uksorn, P., Phatrapornant, T. and Sato, M. “3D Data Acquisition Using Active Stereo Based on Spatial Neighbourhood Techniques” 8th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2011), Khon Kaen, Thailand, 17- 20 May 2011
 7. Keerativittayanun, S., Kondo, T., Sira-uksorn, P., Phatrapornant, T. and Sato, M. "3D Scan of a Color Object using a Color Structured Light Pattern" IEEE 7th International Colloquium on Signal Processing and Its Applications, pp.486-489, Penang, Malaysia, 4-6 March 2011
 8. Keerativittayanun, S., Kondo, T., Sira-uksorn, P., Phatrapornant, T. and Sato, M. "3D Data Acquisition Using Active Stereo Vision Based on Spatial Neighborhood of Structured Light Techniques" International Conference on ICT for Embedded Systems 2011, Pattaya, Thailand, 27-29 January 2011
 9. Lasang, P., Kumwilaisak, W. and Kaewpunya, A. “Multi-view image coding via image feature matching and adaptive dispartity-compensated wavelet lifting technique,” Picture Coding Symposium 2006, Beijing, China, April 2006

Prototypes

 1. ต้นแบบเชิงสาธารณประโยชน์ เครื่องสแกนกระบือแบบ 3 มิติ
 2. ต้นแบบห้องปฏิบัติการ เครื่องสแกนร่างกายแบบ 3 มิติ

Patents

 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบและวิธีการวัดมุมกระดูกสันหลังคดด้วยวิธีการวัดจากแนวกระดูกสันหลังจำลอง
 2. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบและวิธีการสำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดโดยใช้มาร์คเกอร์จำลอง
 3. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องสแกนรูปร่างสัตว์แบบ 3 มิติ โดยการใช้แพตเทิร์นแสงและการบันทึกภาพด้วยกล้องสเตอริโอ

บุคลากร

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 1. ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์ (นักวิจัย) : Low-energy embedded systems, Real-time systems
 2. นายไพรัตน์ ชัยชนะดี (นักวิจัย) : Case tools, DBMS, Programming languages
 3. นายปณิธิ ศิรอักษร (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Robotics, Computer visions, Control systems
 4. นายศิริชัย ปริตโตทกพร (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Image processing, Computer visions
 5. นายอมเรศ แก้วปัญญา (ผู้ช่วยนักวิจัย) : System Identification and Simulation
 6. นายปณิธิ พุ่มวิเศษ (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Electronics, PCB design
 7. นางสุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Applied optic

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยการแมชชีนวิชั่น (MVL)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: mvl[at]nectec.or.th
AAERU MVL

วันที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2559 09:40