MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการพื้นฟูและอำนวยความสะดวก (Rehabilitation and Assistive Technology Laboratory: RHA) เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์และระบบเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ในกลุ่มมุ่งเป้าคือผู้สูงอายุและผู้พิการ เน้นการพัฒนาที่มีนวัตกรรม มีมาตรฐาน และสามารถนำไปสู่การใช้งานจริง เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

พันธกิจ

ดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยวามสะดวก เพื่อการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้พิการ มุ่งเน้นการร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบบริการ และสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ โดยห้องปฏิบัติการวิจัยฯ มีแผนงานวิจัยใน 3 ด้านหลัก คือ

 1. เทคโนโลยีเพื่อการพื้นฟูสมรรถภาพทางพุทธิปัญญา (Cognitive Rehabilitation)
 2. เทคโนโลยีการพื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน (Auditory Rehabilitation)
 3. เทคโนโลยีด้านการพื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพ (Physical Rehabilitation)

เทคโนโลยีที่มีความชำนาญและสนใจ

ห้องปฎิบัติการวิจัยฯ มีประสบการณ์หรือความสนใจในกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ ระบบ และ บริการ ตามแผนวิจัยของหน่วย ดังต่อไปนี้

 • Assistive auditory technology
 • Rehabilitation robotics
 • Brain computer interface/Cognitive neuroscience
 • Wearable sensor/Body area network
 • Bone conduction/Auditory perception

ตัวอย่างงานวิจัย

besru-rha

เครื่องช่วยฟังดิจิทัล P02

P02 เป็นอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินเนื่องจากระบบประสาทรับเสียงเสีย โดยอุปกรณ์จะทำหน้าที่ขยายและปรับแต่งสัญญาณเสียงที่ได้รับให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโดยใช้ตัวประมวลผลแบบ digital signal processor มีจุดเด่นที่ราคาประหยัด สามารถใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมปรับตั้งค่าเครื่องช่วยฟังภาษาไทยเพื่อสะดวกต่อผู้ใช้งานในการปรับแต่ง ปัจจุบันได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทเอกชน นำไปผลิตตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์สากล ได้รับเครื่องหมาย CE-Mark และให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลมากกว่า 12 แห่งจากทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ INTIMA

besru-rha

ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

ระบบ SEFRE/WEFRE ถูกออกแบบให้มีรูปแบบที่น่าใช้ ง่ายต่อการจัดการ และตอบสนองความต้องการของแพทย์ นักฟื้นฟูฯ และผู้ใช้งาน โดยระบบ SEFRE Rehab System เป็นนวัตกรรมที่สามารถฟื้นฟูข้อไหล่ ข้อศอก และแขนท่อนล่างได้ในระบบเดียวกัน ขณะที่ ระบบWEFRE Rehab System มีจุดเด่นที่ความสามารถในการเคลื่อนย้าย โดยสามารถฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอกได้ในระบบเดียวกัน ระบบหุ่นยนต์ทั้งสองสามารถรองรับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ในหลากหลายรูปแบบตามสถานะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้ใช้ รวมถึงมีการป้องกันข้อยึดติด และยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ขณะที่ทำการฟื้นฟู เพื่อให้แพทย์สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลของการฟื้นฟูได้อีกด้วย

บุคลากรและความสนใจ

besru-rha
 1. ดร. พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา : Signal processing systems for medical applications
 2. ดร. วินัย ชนปรมัตถ์ : Rehabilitation robotics
 3. นายสุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์ : BCI, Machine learning
 4. นายอนุกูล น้อยไม้ : Embedded systems, Hearing aids
 5. ดร. สุรภา เทียมจรัส : Wireless Sensor Network
 6. ดร. ศิวัตม์ สายบัว : Sensors and systems
 7. นายธราพงษ์ สูญราช : Electronics hardware
 8. นายอภิชย์ เหมาคม (ลาศึกษา) : Digital Signal Processing
 9. นายสังวรณ์ สีสุทัศน์ : Electroacoustic measurements
 10. นายวิศรุต ทรัพย์ศรี : Gaming software

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก (RHA)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
email: rha[at]nectec.or.tha
besru-rha

วันที่เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2559 15:37