MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ

ด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการทำงานเชิงอัตโนมัติมากขึ้น ทำให้เกิดข้อมูลในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของ Internet of Things ทำให้เกิดข้อมูลใหม่ๆ มากมายจากหลายแหล่ง ส่งผลให้การประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เป็นสาขางานวิจัยที่กำลังเติบโตและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงพลวัตรขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกิดจากการดำเนินงานในกระบวนการต่างๆ ในระบบ เช่น ระบบขนส่งและโซ่อุปทาน ระบบการให้บริการสาธารณสุข ระบบการผลิต หรือระบบการเงิน เป็นต้น

การศึกษาข้อมูลในลักษณะ Big Data นอกจากจะต้องมีความสามารถในการประมวลผลและรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้ว จำเป็นที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากพหุสาขา (Multi-disciplinary) ในการวิเคราะห์เชิงลึก (Deep Insight) ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ หรือ Computational Process Analytics Research Laboratory (CPA) จึงถูกตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการดำเนินงานในระบบตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่มาจากภาคบริการ (ขนส่งและโลจิสติกส์ บริการสาธารณสุข การเงิน) ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการเกษตร และความมั่นคง และสร้างความเชี่ยวชาญในการผลิตผลงานวิจัยเชิงลึกในสาขานี้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

วิสัยทัศน์

เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการในระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการระบบต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

พันธกิจ

 • วิจัยและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการในระบบต่างๆ ทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ (การจัดการโซ่อุปทาน การบริการสาธารณสุข การเงิน) และภาคความมั่นคงเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบหรือกระบวนการเหล่านั้น
 • สร้างพันธมิตรเพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อโจทย์ในลักษณะเช่นนี้ทั้งในระดับองค์กรและประเทศ
 • สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรม
 • มุ่งเน้นการร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย
Cinque Terre
โฟกัสของห้องปฏิบัติการวิจัย CPA ที่เน้น Deep Insight จาก Big Data (ที่มา www.zdnet.com)

เทคโนโลยีหลัก

 • Data Integration and Service Architecture
 • Process Mining
 • Process Improvement and Simulation
 • Process Optimization Algorithm and Queueing Theory
 • Anomaly Detection & Statistical Pattern Analysis
 • Process Information Visualization
 • Game Theory
 • Enterprise Architecture

ผลงาน

International Journals

 1. S. Thajchayapong and J. A. Barria, “Spatial Inference of Traffic Transitions using Micro-Macro Traffic Variables,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 16, issue 2, pp. 854-864, April 2015.
 2. W. Sangjun, S. Supakwong and S. Thajchayapong, “Prediction of Financial Time-Series Signals using a Trous Wavelet Transform,” Applied Mechanics and Materials, vol. 781, pp. 523-526, 2015
 3. Chaovalit, P., Saiprasert, C., and Pholprasit, T. “A method for driving event detection using SAX with resource usage exploration on smartphone platform”, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, vol 2014, issue 1.
 4. Monyarit, S., Pan-Ngum, W., Lawpoolsri, S., Yimsamran, S., Pongnumkul, S., Kaewkungwal, J., & Singhasivanon, P. (2014). “Advantages of using voiced questionnaire and image capture application for data collection from a minority group in rural areas along the Thailand–Myanmar border.” Informatics in Primary Care, 21(4), 179-188.
 5. Thajchayapong S., Garcia-Trevino E., Barria J.A., Distributed Classification of Traffic Anomalies using Microscopic Traffic Variables, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol 14, no.1, pp 448-458, March 2013
 6. Chaovalit, P., A Methodology for Clustering Transient Biomedical Signals by Variable, International Journal of Computational Models and Algorithms in Medicine, January-March, 2012, 3(1), 32-71, 2012.
 7. Lu, J.C., Tsao, Y.C., Charoensiriwath, C., Competition under manufacturer service and retail price, Economic Modeling, 28, 1256-1264, 2011.
 8. Klute, G.K., Berge, J.S., Biggs W., Pongnumkul, S., Popovic Z., Curless, B.,Vacuum-Assisted Socket Suspension Compared With Pin Suspension for Lower Extremity Amputees: Effect on Fit, Activity, and Limb Volume. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 92 (10), 1570(6), 2011.
 9. Barria J.A. and Thajchayapong, S., Detection and Classification of Traffic Anomalies using Microscopic Traffic Variables, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Special Issue on Exploiting Wireless Communication Technologies in Vehicular Transportation Networks, Vol. 12, no. 3, pp. 695-704, September 2011
 10. Chaovalit, P., Gangopadhyay, A., Karabatis, G., and Chen Z., Discrete Wavelet Transform –based Time Series Analysis and Mining, ACM Computing Surveys, June 2011, 43(2), 2011.
 11. Saiprasert, C., Bouganis, C.-S., and Constantinides, G.A., “An optimized hardware architecture of a multivariate Gaussian random number generator,” ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems, 2010 Volume 4, No.1, Article 2.
 12. Chaovalit, P., An Effective Streams Clustering Method for Biomedical Signals, International Journal of Computational Models and Algorithms in Medicine, July-October, 2010, 1(3), 1-30, 2010.
 13. Zhou, L. and Chaovalit, P., Ontology-supported polarity mining, Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), 59(1), 98-110, 2008.

International Conferences

 1. Pholprasit, T., Choochaiwattana, W. and Saiprasert, C., “A Comparison of Driving Behaviour Prediction Algorithm Using Multi-Sensory Data on a Smartphone” in 6th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD), Takamatsu, Japan, June 2015.
 2. Charoensiriwath, C., Surasvadi, N., Pongnumkul, S., and Pholprasit, P. “Applying QR Code and Mobile Application to Improve Service Process in Thai Hospital,” to appear in Proceedings of 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), July 2015.
 3. S. Prontri, P. Wuttidittachotti and S. Thajchayapong, “Traffic Signal Control using Fuzzy Logic,” to appear in Proceedings of ECTI-CON 2015
 4. C. Saiprasert, S. Thajchayapong and C. Tanprasert, “Driver Behaviour Profiling using Smartphone Sensory Data in a V2I Environment”, in Proc of International Conference on Connected Vehicles, Vienna, Austria, Oct 2014
 5. Chaovalit, P., Pongnumkul, S., Pholprasit, P., and Prathombutr, P. "Evaluating the accuracy of Bangkok travel time profiles on arterial and highway road sections." In ITS Asia Pacific Forum 2014.
 6. N. Promwongsa, P. Chaisatsilp, S. Supakwong, C. Saiprasert, T. Pholprasit, and P. Prathombutr, “Automatic Accelerometer Reorientation for Driving Event Detection Using Smartphone”, in ITS Asia Pacific Forum, New Zealand, 2014.
 7. Pongnumkul, S., Pechprasarn,T., Kunaseth,N., and Chaipah,K. "Improving arrival time prediction of Thailand's passenger trains using historical travel times." In Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2014 11th International Joint Conference on, pp. 307-312. IEEE, 2014.
 8. Saiprasert, C., Supakwong, S., Sangjun, W. and Thajchayapong, S. “Effects of Smartphone Usage on Driver Safety Level Performance in Urban Road Conditions” in 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON). IEEE, 2014.
 9. Cooharojananone, N., Napapruekchat, S., Puttirutwong, T., and Pongnumkul, S. "A study of factors influencing intention to use traffic information applications on smartphones in Bangkok, Thailand." In Information Society (i-Society), 2014 International Conference on, pp. 51-56. IEEE, 2014.
 10. Charoensiriwath, C., A Fleet Scheduling Optimization Model: A Case of Natural Gas Distribution System In Thailand, PICMET 2013.
 11. Saiprasert, C. and Pattara-Atikom, W., “Smartphone Enabled Dangerous Driving Report System”, in IEEE Hawaii International Conference on System Sciences, 2013.
 12. Chaovalit, P., Saiprasert, C. and Pholprasit, T., “A Method for Driving Event Detection using SAX on Smartphone Sensors”, to appear in IEEE International Conference on ITS Telecommunications, November 2013.
 13. Pholprasit, T., Pongnumkul, S., Saiprasert, C., Mangkorn-ngam, S., & Jaritsup, L. "LiveBusTrack: High-frequency location update information system for shuttle/bus riders." In Communications and Information Technologies (ISCIT), 2013 13th International Symposium on, pp. 565-569. IEEE, 2013.
 14. Pongnumkul, S., Kamsiriphiman, N., Poolsawas, J., & Amornwat, W., "CongestionGrid: A temporal visualization of road segment congestion level data." In Communications and Information Technologies (ISCIT), 2013 13th International Symposium on, pp. 589-591. IEEE, 2013.
 15. Pechprasarn, T., Pongnumkul, S. "Estimation of respiratory rate from smartphone's acceleration data." In Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2013 10th International Conference on, pp. 1-5. IEEE, 2013.
 16. Pongnumkul, S., Thajchayapong, S., “Understanding Traffic Patterns Through 4D Visualization of Dense Vehicle Trajectory”, ITS World Congress, 14-18 October, 2013.
 17. Chaovalit, P., Kohprasurt, T., and Pattara-Atikom, W., Profiling Bangkok Travel Time Using a Data Warehousing Approach, the 20th ITS World Congress, October 14-18, 2013.
 18. Kohprasurt, T., Chaovalit, P., and Pattara-Atikom, W., Travel Time and Speed Estimation from Location and Spot Speed Information of GPS Devices, the 20th ITS World Congress, October 14-18, 2013.
 19. Saiprasert, C., Pholprasit, T., and Pattara-Atikom, W., Detecting Driving Events Using Smartphone, the 20th ITS World Congress, October 14-18, 2013.
 20. Pholprasit, T., Saiprasert, C., and Pattara-Atikom, W., Self Assessed Driver Behaviour Evaluation Tool, the 20th ITS World Congress, October 14-18, 2013.
 21. Hiriotappa, K., and Thajchayapong, S., Recurrent Congestion Recovery Detection Algorithm in Freeway, the 20th ITS World Congress, October 14-18, 2013.
 22. Prathombutr, P., Pattara-atikom, W. and Chaovalit, P., Traffy Social Eyes - The Traffic CCTV Service Platform, in The Annual SRII Global Conference (SRII 2012), July 2012, Santa Barbara, USA.
 23. Hi-ri-o-tappa, K., Likitkhajorn, C., Poolsawat, A., and Thajchayapong, S., Spatial Traffic Incident Detection System using Series of Single Point Detectors, in Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 16-19 September, 2012.
 24. Hi-ri-o-tappa, K. and Thajchayapong, S., “Generalizability and Transferability of Incident Detection Algorithm Using Dynamic Time Warping” in ITS World Congress, 22-26 October, 2012, Vienna, Austria
 25. Saiprasert, C. and Pattara-atikom, W., “Computation of Driver Safety Rating using In-Vehicle Data Recorder: Case Study of Bangkok Public Transportation, ” in Proceedings of IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 16-19 September, 2012, Alaska, USA
 26. K. Yamphean, W. Saekang, T. Pholprasit and C. Saiprasert, “Driving Events Detection and Classification using GPS Data from Smartphone” in 35th Electronic Engineering Conference (EE-CON-35), 2012.
 27. Thammatutto, C., Charoensiriwath, C., Improving Production Efficiency through Lean Flexible Cellular Manufacturing Simulation, ICQR, 2011.
 28. Pothitong, P., Charoensiriwath, C., Improve Supply Chain Efficiency through a Web-Based System: A Case Study on a Pharmaceutical Company in Thailand, ICQR, 2011.
 29. Wanichayapong, N., Pruthipunyaskul, W., Pattara-Atikom, W., and Chaovalit P. (2011) Social-based Traffic Information Extraction and Classification, the 11th International Conference on ITS Telecommunications (ITST'11), August 23-25, 2011, Saint-Petersburg, Russia.
 30. Sunalai, V., Weerawat, W., Charoensiriwath, C., A Simulation on Vehicle Fleet Management System For Network Of NGV Service Stations, TISD, 2010.
 31. Jarutheekumporn, Weerawat, W., Charoensiriwath, C., The Application of RosettaNet Standard for Thai Automotive Industry, TISD, 2010.
 32. Charoensiriwath, C., Sangkiettiyut, W., The Strategic Adoption of Information Standard to Increase Competitiveness in the Automotive Industry in Thailand, PICMET, 2010.
 33. Charoensiriwath, C., An Analysis on Information Technology Choices for Supply Chain Management: A Case Study on Thailand Automotive Industry, National Industrial Engineering Conference, 2009.
 34. Charoensiriwath, C., Analyzing Intellectual Capital Cluster Index in Thailand’s Hard Disk Drive Cluster, PICMET, 2009.
 35. Charoensiriwath, C., Strategic Cluster Management for Technological Capability Building: A Case of Hard Disk Drive Cluster in Thailand, PICMET, 2008.
 36. Charoensiriwath, C., Game-Theoretic Approach to Service Level Agreement for Resource Sharing, ECTI-CON, 2008.
 37. Charoensiriwath, C., Measuring Intellectual Capital in Thailand's Hard Disk Drive Cluster, DST-CON, 2008.
 38. Charoensiriwath, C., Disk Drive Cluster Development - A Comparison between Thailand and Singapore, DST-CON, 2008.
 39. Charoensiriwath, C., An Analysis On Implementing Proprietary Vs. Open Standard For Information Exchange In Supply Chain, Thailand’s Annual Logistics Conference, 2008.
 40. Charoensiriwath, C., Pothitong, P., Applying a Web-Based System to Improve Supply Chain Efficiency in the Phamaceutical Industry in Thailand, ABAC’s Journal of Supply Chain Management: Research and Practice, 2008.
 41. Charoensiriwath, C., An Analysis Of Missing Shipment Problem: A Case Study At Thailand's Suvarnabhumi Airport, The Second International Conference on Operations and Supply Chain Management, 2007.
 42. Charoensiriwath, C., The Role of RosettaNet in E-Business, TLAPS Year Book, 2006.

Prototypes

 1. ต้นแบบเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ เรื่อง “ระบบร้องเรียนการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยของรถโดยสารด้วยโทรศัพท์ Smartphone”
 2. ต้นแบบเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ เรื่อง “วิธีการตรวจจับและจำแนกเหตุการณ์ในการขับขี่ผ่านโทรศัพท์ Smartphone”
 3. ต้นแบบภาคสนามเรื่อง “ต้นแบบคลังข้อมูลจราจรเพื่องานวิจัย”
 4. ต้นแบบเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ เรื่อง “Algorithm สำหรับการจัดการตารางการขนส่ง Gas NGV ของ ปตท.”
 5. ต้นแบบภาคสนาม เรื่อง “ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์”
 6. ต้นแบบภาคสนาม เรื่อง “ระบบเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้มาตรฐาน RosettaNet ผ่านระบบ Web Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์”
 7. ต้นแบบภาคสนาม เรื่อง “ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสถาปัตยกรรมข้อมูลตามแบบมาตรฐาน RosettaNet”

Patents

 1. อุปกรณ์ประเมินพฤติกรรมการขับขี่ที่ปรับเกณฑ์การประเมินตามความต้องการของผู้ใช้งาน และวิธีการดังกล่าว
 2. ระบบการจัดการการกระจายและหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์โดยใช้อาร์เอฟไอดี
 3. ระบบแนะนำตำแหน่งรับผู้โดยสารโดยใช้วิธีการคำนวณตามทฤษฎีเกม
 4. ระบบการระบุตำแหน่งจุดเสี่ยงอันตรายบนถนนจากพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์
 5. อุปกรณ์วัดอัตราการหายใจด้วยมาตรวัดความเร่ง (accelerometer)
 6. อุปกรณ์ที่มีการปรับแกนของมาตรวัดความเร่งในขณะที่มีการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อุปกรณ์ดังกล่าวจัดวางอยู่
 7. อุปกรณ์ประเมินและควบคุมการจราจร

บุคลากร

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 1. ดร.ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ : Logistics and Supply Chain Engineering and Management, Networks and Systems Optimization, XML Data Standard for Supply Chain Information, RosettaNet, Game Theory
 2. ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ : Anomaly Detection and Classification, Intelligent Transportation Systems, Traffic Modeling, Incident Detection, Wireless Networking
 3. ดร.เฉลิมพล สายประเสริฐ : Driving Behaviour Analysis, Hardware Programming, Algorithms and Optimisations on FPGA platform, Mobile Application Development
 4. ดร.พิมพ์วดี เชาวลิต อาหวาด : Data Streams Clustering Algorithms, Polarity Data Mining, Graph Mining
 5. ดร.สุพร พงษ์นุ่มกุล : Human-Computer Interaction, Computer Graphics, Computer Vision
 6. ดร.นวพร สุรัสวดี : Operations Management, Business Process Optimization, Game Theory
 7. ธัญสิทธิ์ ผลประสิทธิ์ : Mobile Development, Programming

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ (CPA)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: cpa[at]nectec.or.th
DACRU CPA

วันที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2559 11:30