MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ

โครงการ NHIS 5 DC ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการใน Smart Health Flagship ของเนคเทคได้ดำเนินโครงการมากว่า 3 ปีแล้ว ผลงานของโครงการได้ส่งมอบและใช้งานจริงใน 5 จังหวัดนำร่องจนผลงานได้รับความเชื่อถือในความเชี่ยวชาญทางด้าน Healthcare Systems, Informatics, และ Data Analytics จากพันธมิตรในภาคบริการสุขภาพ และมีการสนับสนุนจาก หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สวรส. เป็นต้น ให้มีการต่อยอดและขยายผลไปในวงกว้างขึ้น แต่การดำเนินการในโครงการ NHIS 5 DC ใน 3 ปีที่ผ่านมานั้นเป็นไปในลักษณะของ Virtual Team จากหลายหน่วยงานภายในเนคเทคที่มีการรวมตัวในการทำงานเฉพาะกิจ จึงมีความประสงค์ที่จะขอจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพที่เน้นการพัฒนาเพื่อให้สามารถมุ่งเป้าดำเนินงานภารกิจทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการทางด้าน Healthcare Systems, Informatics และ Data Analytics เป็นภารกิจหลัก และเกิดการขยายผลต่อยอดและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ หรือ Healthcare Systems and Data Analytics Lab (HDA) เป็นห้องปฏิบัติการที่เน้นภารกิจทางด้านการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการทางด้านระบบข้อมูลสุขภาพ เพื่อการวิเคราะห์ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบและการให้บริการสำหรับภาคบริการสุขภาพ

besru-hda

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ระบบและบริการสำหรับจัดเก็บ บริหารจัดการและวิเคราะห์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านสุขภาพอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการตัดสินใจจากข้อมูลได้ เพื่อส่งเสริมให้ระบบการให้บริการสุขภาพและสาธารณสุขมีประสิทธิผล เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ และนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย

พันธกิจ

 1. สร้างองค์ความรู้ในการจัดเก็บ เข้าถึง จัดการ และ ใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคบริการสุขภาพและสาธารณสุขในประเทศไทย
 2. สร้างนวัตกรรมและประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งการให้บริการด้านการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับ Best Practice ของภาคบริการสุขภาพและสาธารณสุข
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานและสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ

เทคโนโลยีหลัก

จุดแข็งของHDA คือการบูรณาการหลายเทคโนโลยีตามที่ระบุข้างล่างนี้ แต่เทคโนโลยีหลักที่จะเป็น Principle Technology ของ HDA ที่จะเน้นทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องคือ คือ Patient Care/Clinical Decision Support Systems และ Scalable Healthcare Data Storage Management and Optimization เพื่อตอบโจทย์การจัดเก็บและเรียกใช้งานข้อมูลสุขภาพ

 • Information and Systems Technology
  • Patient Care/Clinical Decision Support Systems
  • Scalable Healthcare Data Storage Management and Optimization
  • Health Informatics
  • Big Data, NoSQL, Databases
  • Business Intelligence and Analytics
  • Data Privacy
 • Services Technology
  • Services Delivery, Virtualization, Cloud Computing, X-aaS
  • Business Process Modeling and Optimization
 • Software Engineering
  • Requirements Analysis
  • Software Design and Enterprise Architecture
  • Enterprise Service Bus

ผลงานวิจัยและพัฒนา

 • แพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพระดับประเทศ (Healthcare Data Analytics Platform)
รองรับมาตรฐานข้อมูลระดับประเทศ (หรือระดับนานาชาติ) ทุกระบบ โดยนำเข้า จัดเก็บและ ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล ผ่าน Data Analytics Platformกลาง เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบได้ และมีมาตรการทางด้าน Security และ Privacy
besru-hda
 • แอปพลิเคชันสำหรับการใช้ประโยชน์ข้อมูล (Healthcare Data Analytics Applications)
  • ระบบแสดงผลข้อมูลระหว่างสถานบริการภายในจังหวัด (Patient Health Information Exchange หรือ PHIE) เป็นระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพรายบุคคลข้ามสถานบริการ เชื่อมโยงประวัติการรักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รองรับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง (Continuity of Care) มีการวิเคราะห์ผลตาม Guideline ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพการให้บริการและลดความซ้ำซ้อนในการให้บริการ รับทุนสนับสนุนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • ระบบทะเบียนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) (Non-Communicable Disease Management Information System หรือ NCDMIS) เป็นระบบประมวลผลข้อมูลรายบุคคล วิเคราะห์ผล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และรักษาตาม Guideline สำหรับโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และมี Clinical Decision Support ช่วยวิเคราะห์โรคร่วมโรคแทรกซ้อน การได้รับยา การติดตามนัดหมาย และผลLab รับทุนสนับสนุนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ (Business Intelligence หรือ BI) เป็นระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ สำหรับสร้างและเผยแพร่รายงาน ข้อมูลสรุปกระดานตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพแบบหลายมิติ ที่ประมวลผลอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่เหมาะสมมีข้อมูลผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รับทุนสนับสนุนจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
besru-hda
  • แอปพลิเคชันคุณลูก (KhunLook) คุณลูก (KhunLook) เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ ( https://www.khunlook.com) เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพลูกน้อย เก็บบันทึกภาพและข้อมูล การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย และมีคำแนะนำจากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ พัฒนาร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนทุนวิจัยโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
besru-hda

บุคลากร

 1. ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย (หัวหน้าห้องปฏิบัติการ) : Virtualization and Cloud Computing, Big Data, Health Informatics
 2. กฤษณา นิธิเกตุกุล : Software Engineering, Business Process Modeling
 3. กฤษณา สุริยศ : System Administration, Linux
 4. ภัทรรัตน์ สงทุ่ง : Health Informatics, Data Analytics
 5. มังคลาภิรัตน์ จันทนกฤษ์ : Web Services, Data Privacy, Software Development
 6. กฤษณ์ พันธ์พฤกษ์ : Business Analytics, Scalable Databases, Health Informatics, Software Development
 7. ธีระพงษ์ ขัตติยะวงศ์ : Cloud Computing, Networking, Security, Software Development
 8. ปวริศ จอมสถาน : Software Engineering
besru-hda

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ (HDA)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: hda[at]nectec.or.th
DACRU HDA

วันที่เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2559 15:48