MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ

การบูรณาการข้อมูล หรือการสร้างระบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven) นั้นไม่ว่าจะเป็นระบบใหญ่หรือเล็กนั้น เริ่มต้นจากข้อมูล กล่าวคือจะเก็บข้อมูลอย่างไร (เก็บโดยมือ หรือ สร้างเซ็นเซอร์หรือรูปแบบมาเก็บโดยอัตโนมัติ) จะทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้อย่างไร จะรวบรวมข้อมูลจากหลายแห่งเข้าด้วยกันอย่างไร จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร และ ท้ายสุดคือจะแสดงผลอย่างไรเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวชาวอินเดียชอบมาซื้อทีวีและตู้เย็นเพราะถูกกว่าซื้อเองในประเทศ หากกระทรวงท่องเที่ยวและกระทรวงพาณิชย์สามารถรู้ถึง Demand – Supply ในช่วงเวลาที่เหมาะสม (รายวัน-รายชั่วโมง) ก็จะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าสินค้าจะขาดหรือไม่ เป็นต้น การพัฒนาระบบในลักษณะนี้จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญหลายด้าน

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ หรือ Intelligent Service Analytics and Automation Laboratory (ISA) มุ่งเน้นตอบโจทย์ปัญหาว่า ทำอย่างไร ระบบที่ถูกสร้างขึ้นนั้น จะมีดีกรีความเป็นอัตโนมัติสูง กล่าวคือ ทำอย่างไรจึงจะพัฒนา module ซึ่งเป็นองค์ประกอบเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว ทำอย่างไรระบบที่ถูกสร้างออกมานั้นจะใช้งานง่าย และ สุดท้ายคือทำอย่างไรระบบที่ถูกพัฒนาออกมานั้นจะมีดีกรีความเป็นอัตโนมัติสูง โดยลดแรงงานคน ทั้งในด้านการเก็บข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึง การแสดงผลข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้ ซึ่งการทำระบบ IT นั้นนอกจากต้องอาศัยความรู้ด้านเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องอาศัยความรู้ด้าน Business Process เพราะ ระบบSoftware ในปัจจุบันนั้นถูกนำไปใช้บริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (Business Decision) ดังนั้นจึงมีบุคลากรวิจัยด้าน Technology Management อยู่ในห้องปฏิบัติการด้วย

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างนวัตกรรมบริการและการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยี ECTI และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการสร้างแพลตฟอร์มฐานและการบูรณาการระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรมบริการ

พันธกิจ

 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมบริการ และ ระบบที่มีดีกรีความเป็นอัตโนมัติสูง
 2. วิจัยและพัฒนา การบูรณาการระบบ ในการตอบโจทย์การใช้งานตามความต้องการร่วมกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดนวัตกรรมบริการในสาขาที่มุ่งเน้น
 3. ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนากระบวนทางธุรกิจ (ฺBusiness Process Development) เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมในการบูรณาการระบบงาน และเทคโนโลยีที่สร้างคุณค่าและตรงกับความต้องการของผู้รับ และนำเทคโนโลยีไปใช้
 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมบริการ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น กับระบบคลาวน์

เทคโนโลยีหลัก

 • Personalized Adaptive Interface (Data Visualization): มีเทคโนโลยีผสมระหว่าง Information Integration, Context-Aware Computing และ Constraint Optimization
 • Service Oriented AI Planning (Data Analytic)
 • Computational Finance (Data Analytic)
 • Predictive Data Analytic (Data Analytic)
 • Business Process Management (BPM)

ผลงาน

1. โครงการปัจจุบัน

 1. ระบบลงทะเบียนเกษตรกร
 2. ระบบโมเดลทำนายภาษีระดับประเทศ ร่วมกับกรมสรรพากร
 3. ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เทรดหุ้น ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. ระบบการทำ Credit Scoring สำหรับการปล่อยกู้ ร่วมกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

2. ผลงานวิชาการ

 1. R. Tuchinda, C.A. Knoblock, and P. Szekely, Building Mashups by Demonstration, ACM Transactions on the Web (TWEB), 5(3):, July 2011
 2. A. Plangprasopchok and K. Lerman, Modeling Social Annotation: A Bayesian Approach, ACM Transaction on Knowledge Discovery from Data, 5:1, 2010
 3. M.A. Arbib, A. Plangprasopchok, J. Bonaiuto, R.E. Schuler, A Neuroinformatics of Brain Modeling and its Implementation in the Brain Operation Database BODB, Neuroinformatics, 12(1), 2014
 4. N. Sanglerdsinlapachai, A. Plangprasopchok, Nantajeewarawat, E., Using Extracted Opinion Phrases to Improve Aspect-based Sentiment Analysis (under review), Maejo international Journal of Science and Technology.

3. ตัวอย่างโครงการในอดีต

 1. ไปเป้: ระบบวางแผนท่องเที่ยวในหนึ่งวัน http://travel.kapook.com/view9417.html
 2. พิทักษ์: ระบบกรองเว็ปไซต์ไม่เหมาะสม ปัจจุบันมีการติดตั้งที่ศูนย์ IT แม่ฮ่องสอน Valley
 3. ระบบแจ้งเตือนแผนที่ฉุกเฉินแบบส่วนตัว ร่วมกับ สวพ. 91 http://www.thairath.co.th/content/289475

4. รางวัล:

2013: รางวัลTop 5 Finalist จากการแข่งขัน AIS The Startup 2013 (Stockguru)

ienru-isa

2012: ระบบแจ้งเตือนแผนที่ฉุกเฉินแบบส่วนตัว (Crimemap) [ผลงานเด่นในงาน Nectec-Ace 2012]

ienru-isa

2009: รางวัลชมเชยจากกระทรวง ICT ในโครงการประกวดแผนงานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจครั้งที่ 1/2009

ienru-isa

บุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
 1. ดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา : Mash-up, User Interface, Information Integration, Constraint Propagation
 2. ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค : Social Network Analysis, Constraint Clustering, Data Mining, Information Integration
 3. ดร.ชัยกร ยิ่งเสรี : Computational Finance, Computational Linguistic, Data Mining
 4. ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล : Technology/Innovation management
 5. ดร.มาลียา โชติสกุลรัตน์ : Technology/Innovation management
 6. รัฐภูมิ นิราศวรรณ : Programmer: Unix Programming, Network Programming, Information Security
 7. ปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง : OOAD, SOA, Database Design, SW development
 8. นิธิภัทร ว่องชิงชัย : Requirement Engineering, OOAD,SW Architecture, Database Design, SPI, SW Testing
 9. วิศิษฎ์ วงศ์วิไล : SW Architecture, SOA, Data Integration and Exchange, BI, SW Development
 10. ปวรัตน์ นนทศิลป์ (ลาศึกษาต่อ) : Business Analysis, OOAD, Database Design, OO Programming
 11. อสมาภรณ์ ฉัตรัตติกรณ์ : OOAD, Database Design, OO Programming, Mobile and Could Development
 12. วีระชัย จันทร์สุด : Requirement Engineering, Business Analysis, OOAD, SOA, SW Development
 13. ปรเมษฐ์ ธันวานนท์ : Web and Mobile (IOS) Development

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ (ISA)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: isa[at]nectec.or.th
DACRU ISA

วันที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2559 13:40