MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้

ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ หรือ Knowledge Elicitation and Archiving Laboratory (KEA) มีหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูล เช่น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยวิจัยด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ชั้นนำของประเทศ โดยเน้นด้านการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าที่ให้ผลดีที่สุด เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆในด้านอาหารและการเกษตร การแพทย์ และความมั่นคงเป็นต้น

พันธกิจ

 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) เช่น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Mining, Statistical Inference) และการแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Visual Analytics)
 2. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการตามความต้องการของประเทศ

เทคโนโลยีหลัก

 • Graph Mining/ Complex Networks Analysis
 • Scenario-based Forcasting and Planning
 • Big Data Analytics

ผลงาน

International Journals :
 1. N. Khiripet, W. Khantuwan, J. R. Jungck, “Ka-me: a Voronoi image analyzer”. Bioinformatics 28(13): 1802-1804 (2012)
 2. N. Khiripet, R. Viruchpintu, J. Maneewattanapluk, J. Spangenberg, J.R. Jungck, “Morphospace: Measurement, Modeling, Mathematics, and Meaning”, Mathematical Modelling of Natural Phenomena 6(2):54-81, (2011)
 3. J. R. Jungck, S. S. Donovan, A. E. Weisstein, N. Khiripet, S. J. Everse: “Bioinformatics education dissemination with an evolutionary problem solving perspective”. Briefings in Bioinformatics 11(6): 570-581 (2010)
 4. J.R. Jungck, N. Khiripet, R. Viruchpintu, J. Khiripet, “Evolutionary Bioinformatics: Making Meaning of Microbes, Molecules, and Maps”, Microbe 1(8):365-371 (2006)
 5. W. Rungsarityotin, N. Khiripet, C. Tanprasert, R. Chitradon, “Grid Computing and Bioinformatics Development: A case study on the Oryza Sativa (rice) Genome”, Pure and Applied Chemistry 74(6):891-897 (2002)
Prototypes :
 1. ซอฟต์แวร์ทำนายผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส
 2. เครื่องสแกนกระบือแบบ 3 มิติ
 3. โปรแกรมนับลูกกุ้งจากภาพ
 4. โปรแกรมสำเร็จรูปทุเรียน Durian Package
 5. ระบบสร้างสูตรการปรุงอาหารไทยจากวัตถุดิบที่สำรองไว้
 6. 3D FractaL-Tree 3D
 7. ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์วิวัฒนาการเชื้อ Avian Influenza Virus แบบ Whole Genome
 8. การวัดระยะห่างทางวิวัฒนาการด้วย p-quasi graph
 9. Proteome and Genome Rearrangement-based Phylogeny (PGRAPH)
 10. โปรแกรมสำหรับช่วยในการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลเน็ตเวิร์ค
 11. การหาแผนที่จีโนมแบบ deletion-mapping โดยวิธีทดสอบ consecutive-one
 12. โปรแกรมสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาเรื่อง Polygenic Disease
 13. Metabolic Pathway Visualization
 14. การทดสอบสายวิวัฒนาการของเชื้อ H5N1
 15. การทำนายการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในประเทศไทยด้วย Voronoi Regions
 16. การหายีนที่เป็นสาเหตุในการเกิด polygenic disease ด้วยการหา metabolic core
 17. การทำ Alignment ของ Protein Network ด้วย Maximum common subgraph
 18. ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์รูปภาพ ด้วย Voronoi Diagram และ Delaunay
 19. การกำหนดจุด voronoi generator โดยอัตโนมัติด้วยวิธี Watershed Segmentation
 20. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมประสิทธิภาพสูง
 21. ต้นแบบการจำแนกภาษาของภาพเอกสาร
 22. 3D OBJECT RECONSTRUCTION
 23. โปรแกรมคำนวณเส้นแกนหลักของวัตถุสามมิติ
 24. ซอฟต์แวร์ช่วยประเมินพื้นที่แผลไฟไหม้บนร่างกายผู้ป่วย
 25. ซอฟต์แวร์ช่วยวัดขนาดรูปร่างกระบือ
 26. ต้นแบบห้องปฏิบัติการระบบสร้างสูตรการปรุงอาหารไทยจากวัตถุดิบที่สำรองไว้
 27. ระบบการทำนายการอพยพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
Patents :
 1. Methods and Apparatus for Predicting Brown Planthopper Migration
 2. Methods and Apparatus for Specifying Most Suitable Farmland Crops
 3. Method and Apparatus for Dietary Recipes Recommendation Using Multi-Criteria Decision Alanysis
 4. Method and System for Ingredient Suggestion Based on Relational Search of Ingredient Network
 5. Methods of Interpolating Spatial Data of Outbreaks and Visualizing as Vector Images on Geographical Information Map
 6. Method and Apparatus for Approximate Name Searching
 7. Method and Apparatus for Evaluating and Producing Foods
 8. Method for Visualizing Events
 9. Method and Apparatus for Spatio-Temporal Constructing Flow and Display Crime Information
 10. Method and Apparatus for Flood Controlling in Large Area
 11. Method for Efficient Discovering Terrorist Cooperative Network
 12. Method and Apparatus for Recommending Food Recipes Using Graph Mining
 13. Method and Device for Accelerating Object Matching with Co-occurrence Histogram on GPU
 14. Method for Automatic Segmentation of Actors from Thai Mural
 15. Method and Device for Actor Identification
 16. Method for Live Shrimp Counting
 17. Method for Plant-Specific Site Classification
 18. Method for Plant Product Prediction with Site Characteristics
 19. Method for Finding 3D Medial Axis on the GPU
 20. Method for 3D Human Body Shape Estimation from Measurements
 21. Methods of Language Identification for Optical Character Recognition by Segmentation Statistics
 22. Method for Identifying Genes Responsible for Polygenic Diseases

บุคลากร

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ:
 1. ดร.นพดล คีรีเพ็ชร : Machine Intelligence, Graph Mining, Predictive Analytics, Comutational Statistics
 2. จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร : Database, System Administrator, Social Network Analysis, Statistics
 3. วงษ์นเรศ ขันธุวาร : Parallel Programming
 4. ธีร์วิช ว่องทวี : Database Programming
 5. นราศักดิ์ อุ่ยวิรัตน์ : Mathematical Modeling
 6. สรวัตร ประภานิติเสถียร : Code Optimization
 7. นรินทร์ ทิพยางค์ : GUI Programming
 8. รณชิต เสมามอญ : GIS Management

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email : kea[at]nectec.or.th
DACRU KEA

วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2559 15:12