MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่

ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ หรือ Large Scale Simulation Research Laboratory (LSR) ถูกจัดตั้งขึ้นเนื่องจากในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นมีเหตุกรณ์ที่ต้องตัดสินใจในหลายๆ เรื่อง อย่างไรก็ดี การตัดสินใจที่ดีนั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดตามมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งการพยากรณ์คือการคาดการณ์เหตุการณ์เกี่ยวกับอนาคต โดยการพยากรณ์ที่ดีนั้นสามารถส่งผลให้เกิดการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือแนวทางการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับในวงการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นความสามารถในการพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำนั้นนอกเหนือจากเป็นประโยชน์ต่อผลประกอบการขององค์กรแล้วในบางทีอาจส่งผลถึงความยั่งยืนขององค์กรนั้นๆด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ความสามารถในการพยากรณ์ที่ดีนั้นย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพโดยรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆของประเทศก่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน

การพยากรณ์ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยเทคโนโลยีการจำลองขั้นสูงนั้นมีความจำเป็นและมีบทบาทสำคัญ เพราะจะการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือแนวทางการทำงานมีประสิทธภาพมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองเพื่อให้ได้ผลพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำขึ้นนั้น จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลแบบ near real-time ตลอดจนคณิตศาสตร์ชั้นสูงเพื่อการผสานข้อมูลให้เข้ากับแบบจำลองเพื่อลดความไม่แน่นอนของผลพยากรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำสามารถนำไปใช้ในการระบบช่วยตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือนำไปสู่การสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆได้ต่อไป

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านการใช้งานแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์และสร้างนวัตกรรม

พันธกิจ

 1. วิจัยเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์และการจำลองทางคณิตศาสตร์
 2. พัฒนาต้นแบบเชิงพานิชย์และเชิงสาธารณะประโยชน์
 3. สร้างขีดความสามารถสำหรับเทคโนโลยีการพยากรณ์ในระยะยาว

เทคโนโลยีหลัก

 • แบบจำลองคณิตศาสตร์และการจำลอง เพื่อใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมภายใต้ศาสตร์ของ Geophysical fluid dynamics และ Industrial Computational fluid dynamics
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพยากรณ์ ด้วยกระบวนการด้าน Data assimilation หรือ Inverse Problem
 • Complex Event Processing (CEP) เป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนการประมวลผลข้อมูล (ในรูปของอีเวนต์หรือเหตุการณ์) อย่างต่อเนื่องและใกล้เคียงกับเวลาปัจจุบัน (near real-time)
 • Event-Driven Architecture
 • การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
 • Cloud Computing
 • เทคโนโลยี Visualization

ผลงาน

International Journals

 • S. Tomkratoke, S. Sirisup, Influence of Resonance on Tide and Storm Surge in the Gulf of Thailand, Continental Shelf Research Journal (In revision)
 • S. Tomkratoke, S. Sirisup, Assessing Effect of Storm Path and Topographic Influence on Generating Large Storm Surge in Thai Gulf, Maejo International journal of Science and Technology (Submitted)
 • Charoenpanich, N., Boonsinsukh, R., Sirisup, S., Saengsirisuwan, V., Principal component analysis identifies major muscles recruited during elite vertical jump 2013 ScienceAsia 39 (3), pp. 257-264
 • S. Sirisup , S. U-Ruekolan, On efficiency improvement of grid applications, ScienceAsia 37 (3), 268-276, 2011.
 • S. Sirisup and M. Maleewong, Investigation on an accelerated scheme for solving time dependent systems, CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences 65 (2), pp. 193-215, 2010.
 • S. Sirisup , R. Boonsinsukh, Identification of muscle determinant for different gait speeds by proper orthogonal decomposition, PAMM 7(1),2120021-2120022, 2007.
 • Sirisup, S., Maleewong, M., Online projective integral with proper orthogonal decomposition for incompressible flows past NACA0012 airfoil 2012 Modelling and Simulation in Engineering
 • Kijsipongse E, Assawamekin N. Improving the Communication Performance of Distributed Animation Rendering Using BitTorrent File System. Journal of Systems and Software, 2014, 97(0).
 • Piyatumrong A., Bouvry P., Guinand F., and Lavangnananda K., A multi-objective approach for high quality tree-based backbones in mobile ad hoc networks, Int. J. Space-Based and Situated Computing, vol. 2, No. 2, 2012.
 • Nattapon Harnsamut and Naiyana Sahavechaphan. Mining for Attributes and Values in Tables. In Journal of Multimedia Processing and Technologies, 2010.

International Book Chapters

 • S. Sirisup , S. Tomkratoke, Proper Orthogonal Decomposition of Unsteady Heat Transfer from Staggered Cylinders at Moderate Reynolds Numbers, CFD 2008, Springer Berlin Heidelberg, 2009.
 • Naiyana Sahavechaphan, Jedsada Phengsuwan, Suriya U-ruekolan, Kamron Aroonrua, Jukrapong Ponhan, Nattapon Harnsamut and Sornthep VannaratPathway. Pathway to Support the Sustainable National Health Information System. In the Data Driven e-Science Use Cases and Successful Applications of Distributed Computing Infrastructure (ISGC), 2010

National Journals

 • ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ ณัฐาภรณ์ แสงนิล สายฝน ทมกระโทก, การจำลองสภาพอุทกวิทยาของระบบปากแม่น้ำ: กรณีศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มค-มีค 2557
 • Kijsipongse E, U-ruekolan S, Vannarat S. An Elastic Animation Render Farm on Cloud Computing Using Open Source Software. NECTEC Technical Journal, 2010, 10(22).
 • Kijsipongse E, U-ruekolan S, Sirisup S, Vannarat S. An Implementation of Web Portal for 3D Rendering Service Deployment and Access on Linux Cluster. NECTEC Technical Journal, 2009, 9(21).

International Conference :

 • Sirisup, S., Tomkratoke, S., Normal mode analysis on storm events in the Gulf of Tonkin and Leyte Gulf OCEANS 2014 – TAIPEI
 • Sribonfha, P., Sirisup, S., Chusilp, P., Kulsirikasem, W., An efficient approach for nozzle rocket thrust estimation 2012 Proceedings - 15th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering, CSE 2012
 • Chunhapongpipat, K., Boonklurb, R., Lipikorn, R., Sirisup, S., Edge and contrast enhancement using directional anisotropic diffusion and multi-scale vector flows 2012 Proceedings of the IASTED International Conference on Signal and Image Processing, SIP 2012
 • Chunhapongpipat, K., Boonklurb, R., Sirisup, S., Lipikorn, R. , Initial contour independent level set image segmentation method using synergetic vector flow fields , 2012 6th International Conference on Signal Processing and Communication Systems, ICSPCS 2012
 • Sirisup, S., Kitamoto, A., An unstructured normal mode decomposition solver on real ocean topography for the analysis of storm tide hazard 2012 OCEANS 2012 MTS/IEEE
 • Sirisup, S., Kitamoto, A. , 4D-Var on bathymetric effect resolving model for estimating ocean currents in shallow seas 2011 2011 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems, ISPACS 2011
 • Sirisup, S., U-Ruekolan, S., Kijsipongse, E., Multi-level parallelism, global arrays, GPGPU programming: Unify programming paradigms on grid computing with efficiency, 2011 ECTI-CON 2011
 • Lipikorn, R., Chunhapongpipat, K., Sirisup, S., Boonklurb, R., Cooharojananone, N. , Medical image segmentation using modified level-set model with multi-scale gradient* vector flow 2010 Communications in Computer and Information Science
 • Paobthong, N., Boonsinsukh, R., Saengsirisuwan, V., Sirisup, S. , Application of Wavelet Transform to identify motor unit recruitment pattern, 2010 IEEE EMBS Conference on Biomedical Engineering and Sciences, IECBES 2010
 • Tomkratoke, S., Sirisup, S. , Coastal ocean simulation of the Gulf of Thailand: A case study of finite volume coastal ocean model , 2010 OCEANS'10 IEEE Sydney, OCEANSSYD 2010
 • Sirisup, S., U-Ruekolan, S., Multi-level topology-aware and multi-level parallelism on grid computing environments: A comparison of global arrays and OpenMP implementations, ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
 • Sirisup, S., Tomtratoke, S., Vannarat, S., Effects of buoyancy on heat transfer on circular staggerred cylinders, 2009 ,International Conference on Signal Processing Systems, ICSPS 2009
 • Maleewong, M., Sirisup, S., POD-assisted projective integration method for incompressible navier-stokes equations, 2009 International Conference on Signal Processing Systems, ICSPS 2009
 • Sirisup, S., Tomkratoke, S., Proper orthogonal decomposition of unsteady heat transfer from staggered cylinders at moderate reynolds numbers, 2008, Computational Fluid Dynamics 2008
 • Sirisup, S., U-ruekolan, S., On performance study of the global arrays toolkit on cluster and grid computing environments, 2008, 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
 • Kijsipongse E, U-ruekolan S. Scaling Hadoop Clusters with Virtualized Volunteer Computing Environment. In Proceedings of the 11 International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2014.
 • Assawamekin N, Kijsipongse E. Design and Implementation of BitTorrent File System for Distributed Animation Rendering. In Proceedings of the International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2013.
 • Kijsipongse E, U-ruekolan S. Scaling HPC Clusters with Volunteer Computing for Data Intensive Applications. In Proceedings of the 10 International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2013.
 • Kijsipongse E, U-ruekolan S. Dynamic Load Balancing on GPU Clusters for Large-scale K-Means Clustering. In Proceedings of the 9 International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2012.
 • Kijsipongse E, U-ruekolan S. On load balancing of hybrid OpenCL/Global Arrays applications on heterogeneous platforms. In Proceedings of the 9 International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2012.
 • Kijsipongse E, U-ruekolan S, Ngamphiw C, Tongsima S. Efficient Large Pearson Correlation Matrix Computing using Hybrid MPI/CUDA. In Proceedings of the 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2011.
 • Kijsipongse E, U-ruekolan S, Vannarat S. Admission Control and Job Scheduling for Animation Rendering with Hard Deadline on Heterogeneous Clusters. In Proceedings of the 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE), 2011.
 • Kijsipongse E, Vannarat S. Autonomic Resource Provisioning in Rocks Clusters using Eucalyptus Cloud Computing. In Proceedings of the International ACM Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems (MEDES), 2010.
 • Kijsipongse E, U-ruekolan S, Vannarat S. Two-Level Scheduling Technique for Mixed Best-Effort and QoS Job Arrays on Cluster Systems. In Proceedings of the 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE), 2010.
 • Dorronsoro B., R. Patricia, El-Ghazali T., Bouvry P., and Piyatumrong A., Optimizing AEDB Broadcasting Protocol with Parallel Multi-objective Cooperative Coevolutionary NSGA-II, European Conference on the Applications of Evolutionary Computation, 2014.
 • Jedsada Phengsuwan, Kamron Aroonrua and Naiyana Sahavechaphan. Performance Evaluation of the Data Block Transmission via Mtom-Based Web Services. In The International Electrical Engineering Congress (iEECON), Chiangmai Thailand, 2013
 • Naiyana Sahavechaphan, Nattapon Harnsamut, Suriya U-ruekolan and Jedsada Phengsuwan. An Efficient Technique for Aspect-based EHR Access Policy Administration on ABAC. In the 9th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT & Knowledge Engineering), Bangkok Thailand, 2011
 • Naiyana Sahavechaphan, Jedsada Phengsuwan, Nattapon Harnsamut, Kamron Aroonrua and Jukkrapong Ponhan. The One-Stop and Multi-faceted Observation Data Service for Supporting an Efficient Environmental Management. In the SRI Gobal Conference, USA 2011
 • Naiyana Sahavechaphan, Jedsada Phengsuwan and Nattapon Harnsamut. The Sustainable Web Portal for Observation Data. Published in the Asian Federation of Information Technology in Agriculture / World Conference on Computer in Agriculture, Indonesia 2010
 • Nattapon Harnsamut and Naiyana Sahavechaphan. A conceptual Framework for Developing a Deep Web Service. Published in the Asian Federation of Information Technology in Agriculture / World Conference on Computer in Agriculture, Indonesia 2010
 • Nattapon Harnsamut and Naiyana Sahavechaphan. Mining for Attributes and Values in Tables. In the International ACM Conference on Management of Emergent Digital EcoSystem (MEDES), Thailand, October 2010
 • Jedsada Phengsuwan and Naiyana Sahavechaphan. iBroker: A Service for Efficiently Obtaining Information Across Geographically Distributed Services. In the 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), July 2010
 • Masahiko Nagai, Naiyana Sahavechaphan, Vasutap Khunthong and Asanee Kawtrakul. A Framework of Collective Intelligence for Building Virtual Agriculture Knowledge Repository and Services. In the 7th World Congress on Computers in Agriculture, Nevada, USA, 2009
 • Suriya U-ruekolan and Naiyana Sahavechaphan. Performance Analysis of Grid Security Protocol on “Information Grid”:A Comprehensive Study. In International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, Thailand, 2009
 • Kamron Aroonrua and Naiyana Sahavechaphan. Performance Analysis on Content Mapping Methodology. In International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, Thailand, 2009
 • Naiyana Sahavechaphan, Kamron Aroonrua, Sornthep Vannrat and Asanee Kawtrakul. Applying Information Grid for Agricultural Applications. In Proceeding of World Conference on Agriculture Information and IT: IAALD AFITA and WCCA. Tokyo, Japan. August 24-27, 2008.
 • Pitsanu Lousangfa, Naiyana Sahavechaphan, Marut Buranarac, Sornthep Vannrat and Asanee Kawtrakul. Survey and Modeling Metadata Schema Relationship in Agriculture Domain for Better Metadata Schema Service. In Proceeding of World Conference on Agriculture Information and IT: IAALD AFITA and WCCA. Tokyo, Japan. August 24-27, 2008.
 • Jedsada Phengsuwan and Naiyana Sahavechaphan. WindChimer: The Partially Centralized and Controlled P2P System for Better Discovery. In The Fourth International Symposium on Frontiers in Networking with Applications, Japan, 2008
 • Pitsanu Lousangfa and Naiyana Sahavechaphan. A Label-based Metadata for Schema Clustering. In The seventh international Symposium on Natural Language Processing, Thailand, 2007
 • Naiyana Sahavechaphan. Information Grid for Water Cycle Study. In Asian Water Cycle Symposium, Japan, 2007
 • Jedsada Phengsuwan, Naiyana Sahavechaphan, Pitsanu lousangfa and Sornthep Varanrat. MDL: Marker Description Language. In International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, Thailand, 2007
 • Pitsanu Lousangfa, Naiyana Sahavechaphan and Jedsada Phengsuwan. LMC: Label-based Metadata Creation. In the 4th Electrical Engineering/ Electronics, computer, Telecommunications and Information Techonology (ECTI) Annual Conference, Thailand, 2007
 • Naiyana Sahavechaphan, Jedsada Phengsuwan, Suriya U-ruekolan, Kamron Aroonrua, Jukrapong Ponhan, Nattapon Harnsamut and Sornthep VannaratPathway. Pathway to Support the Sustainable National Health Information System. In the Data Driven e-Science Use Cases and Successful Applications of Distributed Computing Infrastructure (ISGC), 2010

Prototypes :

 • ต้นแบบภาคสนาม R-cube: A toolkit for Building Render Farm and Service, 2552
 • ต้นแบบภาคสนาม ระบบบริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการเรนเดอร์แบบรับประกันเวลาเสร็จงาน, KRID 045506026, 2555
 • ระบบการยืนยันและตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานกับการประยุกต์ใช้ในงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 • เครื่องมือแปลงข้อมูล (MCT: Metadata Conversion Tool MCT), 2552
 • เครื่องมือช่วยสร้างโครงร่างความสัมพันธ์ (MMT: Metadata Mapping Tool), 2553
 • ระบบการยืนยันและตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานกับการประยุกต์ใช้ในงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (AAS: Authentication and Authorization Service), 2555
 • กรอบการให้บริการข้อมูล (DSF: Data Service Framework), 2556
 • ระบบประเมินความพร้อมของข้อมูลต่อมาตรฐานข้อมูล (An Evaluation System of Data Readiness towards Data Standard), 2556
 • ระบบสืบค้น บูรณาการ และแสดงผลข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็จ (E-Rium: Environment Informatorium), 2556 (รอผู้แต่ง/พัฒนาแก้ไข)
 • ต้นแบบห้องปฏิบัติการ ระบบคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์และอาสาสมัคร, 2556

Patents

 • วิธีการสำหรับการระบุโครงร่างของการทำงานของหน่วยกล้ามเนื้อในนักกีฬาแบบไม่ทะลุทะลวง
 • ระบบแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศขนาดใหญ่บนพื้นผิว 3 มิติ
 • ระบบสำหรับการคาดการณ์ฝนระยะสั้น
 • อุปกรณ์และวิธีการเคลื่อนย้ายอิมเมจไฟล์สำหรับการทำไลฟ์ไมเกรชันของเครื่องเสมือนโดยอาศัยการรับรู้บริบท
 • วิธีการติดตามและแสดงผลโดยอัตโนมัติสําหรับการเปลี่ยนแปลงของแบบจําลอง 3 มิติ ในการผลิตแอนิเมชัน
 • วิธีการให้บริการสืบค้นและแสดงผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความต่างกัน แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (อยู่ระหว่างการยื่นคำร้องไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

บุคลากร

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 1. ดร.ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ (นักวิจัย) : Environmental and Industrial flow modeling and analysis, Data analytic, Data assimilation and large scale optimization
 2. ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์ (นักวิจัย) : Software Engineering, Database, Object-Oriented Analysis and Design, Code Mining & Ranking, Data Integration across heterogeneous sources
 3. ดร.เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ (นักวิจัย) : Parallel Programming and Algorithms, Distributed and Cloud computing
 4. ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์ (นักวิจัย) : Mobile ad hoc network, Optimization
 5. สายฝน ทมกระโทก (ผู้ช่วยวิจัย) : Forest hydrology, Hydrodynamic simulation, GIS application
 6. สุริยะ อุรุเอกโอฬาร (ผู้ช่วยวิจัย) : High Performance Computing Technology (Cluster Computing, Grid Computing), Security for Distributed System
 7. พีระ ภาคอุทัย (ผู้ช่วยวิจัย) : Computational Fluid Dynamics, Heat transfer, Fluid mechanics
 8. เจษฎา เพ็งสุวรรณ (ผู้ช่วยวิจัย) : Distributed system, Web Services, Data Grid Caching, Internet GIS, Database, Object Oriented Design (OOD)
 9. คำรณ อรุณเรื่อ (ผู้ช่วยวิจัย) : Big Data, Software Engineering, Database Technology, Computer Networking
 10. วรรณทัศน์ เลิศอภิสิทธิ (ผู้ช่วยวิจัย) : Mathematical Modeling, Biomechanic and human movement science
 11. จักรพงค์ พลหาญ (ผู้ช่วยวิจัย) : Web Application .Net 2.0, พัฒนา Application ด้วยภาษา c#, Java, JavaScript, Database, PHP, Jquery, WP Mobile Application
 12. มาโนชญ์ รัตนเนนย์ (ผู้ช่วยวิจัย) : Web Programming, Java Programming, Database, Programming for GIS

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ (LSR)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: lsr[at]nectec.or.th
DACRU LSR

วันที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2559 11:04