MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยการวิจัยเทคโนโลยีภาพ

จากความแพร่หลายของอุปกรณ์บันทึกภาพทั้งโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ต่างๆที่ถ่ายรูปได้ กล้องเว็บแคม (Webcam) กล้องวงจรปิด (CCTV) จึงทำให้มีการบันทึกภาพต่างๆ ไว้อย่างมากมาย ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายเหล่านี้จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Image Processing) เข้ามาช่วย และเนื่องจากภาพที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการวิเคราะห์จะมีความหลากหลาย มีความซับซ้อนมาก ด้านการทำงานจึงต้องมีเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) มาช่วยในการทำวิเคราะห์ด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หรือ Image Technology Laboratory (IMG) จึงทำวิจัยและพัฒนาทั้งด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านประมวลภาพและด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร โดยมีการประยุกต์ใช้ในด้านการจราจรและความปลอดภัย ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ และ ด้านภาพตัวอักษรและเอกสาร

วิสัยทัศน์

A leading R&D group in Advanced Image Technology : เป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมวลผลภาพขั้นสูง

พันธกิจ

 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริง
 2. เป็นแหล่งความรู้ให้นักวิจัยและนักศึกษา ทั้งให้คำปรึกษาและแบ่งปันฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการทำวิจัย

เทคโนโลยีหลัก

 1. เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) โดยเน้นวิจัยเองเฉพาะบางเรื่องที่เชี่ยวชาญ เช่น Approximate Nearest Neighbors Searchและประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี (Algorithm) ที่มีอยู่
 2. เทคโนโลยีการประมวลคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphics) โดยเน้นวิจัยเองเฉพาะบางเรื่องที่เชี่ยวชาญ เช่น 3D Model Analysis และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี (Algorithm) ที่มีอยู่
 3. เทคโนโลยีการสร้างภาพอัลตราซาวด์ (Ultrasound Imaging)

ผลงาน

 1. ระบบสืบค้นข้อมูลจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (กรณีศึกษา : คลังข้อมูลภาพขนาดใหญ่)
 2. พัฒนาระบบสร้างภาพอัลตราซาวนด์บีโหมดแบบเรียลไทม์
 3. วงจรรับส่งอัลตราซาวนด์และบีบอัดข้อมูล
 4. การเร่งความเร็วอัลกอรึธึมวัดขนาดวัตถุจากภาพถ่ายโดยเทคนิคเรดอนทรานฟอร์ม
 5. MC-AVATAR: อวตาร 3 มิติจากกล้องหลายมุมในโลกเสมือนจริง
 6. ระบบตรวจสอบรถขนปูนด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ
 7. ระบบเฝ้าระวังระดับน้ำและระดับความสูงของการเปิดประตูน้ำ (Water Gate)
 8. โปรแกรมนับไข่ไหม

บุคลากร

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 1. นายวศิน สินธุภิญโญ : Pattern Recognition
 2. นายเปรมนาถ ดูเบ : Pattern Recognition
 3. ดร.สุทัศน์ แซ่ตั้ง : Pattern Recognition
 4. นายวิศรุต พลสิทธิ์ : Computer Graphics & Visualization
 5. ดร.จันทร์จิรา สินทนะโยธิน : Computer Graphics & Visualization
 6. นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำ : Object Detection / Segmentation
 7. ดร.อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ : Machine Learning
 8. นายตรีภพ สรรเพชร์นิยม : Machine Learning
 9. ดร.ศุภกร สิทธิไชย : Object Detection / Segmentation
 10. นางสาวรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย : Machine Learning
 11. นางสาวกรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ : Object Detection / Segmentation
 12. ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต : Machine Learning
 13. นางสาววันทนา อารีประยูรกิจ : Software Engineering
 14. ดร. ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์ : Object Detection / Segmentation
 15. นางสาวนลพรรษ วงแหวน : Computer Graphics & Visualization
 16. นายณัฐชัย วัชราภินชัย : SIFT / SURF
 17. ดร.อุดมชัย เตชะวิภู : Ultrasound Imaging

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
email: img[at]nectec.or.th
HCCRU IMG

วันที่เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2559 15:14