MENU
Banner

หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์

หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หรือ Human Computer Communication Reseach Unit (HCCRU) ถูกปรับเปลี่ยนมาจาก หน่วยวิจัยและพัฒนาวิทยาการสารสนเทศ หรือ Intelligent Informatics Research Unit (INIRU) เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน ด้านการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ อันประกอบด้วยเทคโนโลยีภาษา เทคโนโลยีเสียง เทคโนโลยีภาพ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพันธมิตรภาควิชาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศและเท่าทันเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พร้อมผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ที่วิจัยและพัฒนาขึ้น ไปสู่การใช้งานผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์

ผู้นำนวัตกรรมวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์สู่สังคม

พันธกิจ

 1. คงความเป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Research)
 2. สร้างทรัพยากรวิจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประเทศ (Resource)
 3. ขยายกลุ่มผู้ร่วมวิจัย วิศวกรรม และผู้ใช้งาน (Transfer)
 4. สร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง (Impact)

เทคโนโลยีหลัก

1. เทคโนโลยีการประมวลผลเสียงพูด

 • การรู้จำเสียงพูดและผู้พูด (Automatic speech/speaker recognition)
 • การสังเคราะห์เสียงพูด (Text-to-speech synthesis)
 • การประเมินการพูด (Pronunciation assessment)

2. เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

 • การวิเคราะห์โมเดลภาพ 3 มิติ (3D model analysis)
 • การตรวจจับและรู้จำวัตถุในภาพ (Image object detection and recognition)
 • การรู้จำภาพตัวอักษร (Optical character recognition)
 • การปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Image enhancement)

3. เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

 • พจนานุกรมและคลังข้อมูลภาษา (Dictionary and language corpora)
 • การประมวลผลข้อความภาษาไทย (Thai text processing)
 • การแปลภาษาอัตโนมัติ (Machine translation)
 • การประมวลผลองค์ความรู้ (Cognitive/knowledge processing)

4. เทคโนโลยีการสืบค้นและทำเหมืองข้อมูล

 • การสืบค้นข้อมูล (Search engine)
 • การทำเหมืองข้อความและข้อมูลสังคมออนไลน์ (Text/social media mining)
 • การวิเคราะห์ความเห็น (Sentimental analysis)
 • ระบบถามตอบอัตโนมัติ (Question answering)
 • การตรวจสอบความคล้ายของเอกสาร (Plagiarism checking)

5. เทคโนโลยีคลังข้อมูลดิจิทัล

 • ออนโทโลยีและเว็บเชิงความหมาย (Ontology and semantic web)
 • การพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัล (Digital archiving)

6. เทคโนโลยีอื่นๆ

 • ระบบการศึกษาออนไลน์ (e-Learning and Massive open Online Courses)
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และบริการ (Software and service engineering)
iniru
ขอบเขตของเทคโนโลยีหลัก

ผลงาน

1. Selected International Journals

 • [SPT] Sirinoot Boonsuk, Atiwong Suchato, Proadpran Punyabukkana, Chai Wutiwiwatchai and Nattanun Thatphithakkul “Language Recognition Using Latent Dynamic Conditional Random Field Model with Phonological Features.” Mathematical Problems in Engineering, 2014, 01/2014, 1-16.
 • [SPT] Sakriani Sakti, Michael Paul, Andrew Finch, Shinsuke Sakai, Thang Tat Vu, Noriyuki Kimura, Chiori Hori, Eiichiro Sumita, Satoshi Nakamura, Jun Park, Chai Wutiwiwatchai, Bo Xu, Hammam Riza, Karunesh Arora, Chi Mai Luong, Haizhou Li, "A-STAR: Toward Translating Asian Spoken Languages", Computer Speech and Language, Volume 27, Issue2, pages 509-527, 2013.
 • [SPT] Santi Nurach, Chai Wutiwiwatchai, Panuthat Boonpramuk, “A time-varying adaptive IIR filter for robust text-independent speaker verification” IEICE T INF SYST, Vol. 3, 2013, pp. 699-707.
 • [SPT] Alisa Kongthon, “Mapping the knowledge evolution and professional network in the field of technology roadmapping: a bibliometric analysis”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 4, 2013, pp. 403-422.
 • [IMG] Yoichi Nakaguro , Matthew N. Dailey , Sanparith Marukatat , Stanislav S. Makhanov, “Defeating line-noise CAPTCHAs with multiple quadratic snakes” Computers & Security, Vol. 37, 2013, pp. 91-110.
 • [IMG] Sanparith Marukatat, “Fast nearest neighbor retrieval using randomized binary codes and approximate Euclidean distance”, Pattern recognition letters, Vol. 9, 2013, pp. 91101-1107.
 • [LST] Prachya Boonkwan, Thepchai Supnithi, “Probabilistic Treatment for Syntactic Gaps in Analytic Language Parsing”. IEICE Transactions 94-D(3): pp 440-447, 2011.
 • [LST] Nopphadol Chalortham, Phuriwat Leesawat, Taneth Ruangrajitpakorn and Thepchai Supnithi. “A Framework of Ontology-Based Tablet Production Supporting System for a Drug Reformulation”IEICE Transactions on Information and Systems Vol.E94-D, No.3 pp.448-455, 2011.
 • [LST] Marut Buranarach, Nopphadol Chalortham, Ye Myat Thein and Thepchai Supnithi. “Design and Implementation of an Ontology-Based Clinical Reminder System to Support Chronic Disease Healthcare”

2. Selected Prototypes

 • [IMG] โปรแกรมจำแนกรถบรรทุกปูน
 • [IMG] ซอฟต์แวร์เชื่อมต่อระบบและบริหารจัดการข้อมูลของเครื่อง Dental CT เวอร์ชั่น 3.0
 • [IMG] ระบบรู้จำป้ายทะเบียนรถรวมชื่อจังหวัด
 • [IMG] เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม DentiScan 1.1
 • [IMG] ระบบเครือข่ายตาจราจร
 • [IMG] โปรแกรมนับไข่ไหม
 • [LST] ซอฟแวร์แพล็ตฟอร์มสำหรับจัดการโปรแกรมประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี
 • [LST] ระบบวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยที่อิงกับฐานความรู้ออนโทโลยี
 • [LST] ระบบแปลภาษาด้วยเครื่องจากไทยเป็นอังกฤษด้วยกฏแบบ I2R
 • [LST] โปรแกรมประเมินก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บริการบนเว็บไซต์
 • [LST] ระบบแปลภาษาสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน
 • [SPT] ระบบบริการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย พาที
 • [SPT] ระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์หลากภาษาในเครือข่ายยูสตาร์
 • [SPT] ระบบรายงานข้อมูลในสถานการณ์ภัยพิบัติแบบอ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์
 • [SPT] ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดภาษาไทย วาจา 6.0
 • [SPT] ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญสำหรับ TNRR
 • [SPT] ระบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลสมุนไพร

3. Selected Patents

 • [IMG] วิธีสำหรับการแปลงภาพถ่ายดาวเทียมจากภาพถ่ายหลายช่วงคลื่นกับภาพถ่ายระดับสีเทา (เลขคำขอ: 1201005937)
 • [IMG] วิธีการจำแนกวัตถุวงกลมและวัตถุสี่เหลี่ยมอัตโนมัติด้วยการแปลงเรดอน (เลขคำขอ: 1201006207)
 • [IMG] วิธีการค้นคืนข้อมูลและการสร้างดัชนีข้อมูลสำหรับสืบค้นข้อมูลที่ใกล้เคียงตาม ระยะห่างแบบยูคลิดในปริภูมิหลายมิติอย่างรวดเร็ว (เลขคำขอ: 1201006616)
 • [IMG] กระบวนการจำแนกแมลงชนิดที่เป็นแมลงศัตรูข้าวจากภาพถ่าย (เลขคำขอ: 1301001267)
 • [IMG] ระบบตรวจหาตำแหน่งของวัตถุรูปร่างกลมโดยใช้ภาพถ่ายแบบกึ่งอัตโนมัติ (เลขคำขอ: 1301004790)
 • [IMG] ระบบตรวจจับการขับขี่ยานพาหนะข้ามช่องจราจรที่แบ่งโดยเส้นทึบโดยอัตโนมัติ (เลขคำขอ: 1201000680)
 • [IMG] วิธีการแยกเมล็ดธัญพืชทรงรีที่ติดกันในภาพดิจิตอล (เลขคำขอ: 1301005118)
 • [IMG] อุปกรณ์และกระบวนการจำแนกรูปแบบจากรหัสฐานสองอย่างรวดเร็ว (เลขคำขอ: 1301005553)
 • [IMG] อุปกรณ์สร้างและแสดงระนาบโครงตาข่าย 3 มิติ จากภาพเนื้อเยื่อ 2 มิติ (เลขคำขอ: 1301005558)
 • [IMG] อุปกรณ์ตรวจกราดหาปริมาตรรูปทรงคล้ายทรงกระบอกหรือกรวยตัดยอด ซึ่งมีหน้าตัดเป็นพื้นผิวไม่เรียบ และไม่ขนานกัน (เลขคำขอ: 1301005555)
 • [IMG] อุปกรณ์และวิธีหาตำแหน่งแกนหลักและแกนรองของวัตถุ (เลขคำขอ: 1301005407)
 • [IMG] วิธีการสำหรับการตรวจสอบการคงอยู่และการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยบนเตียง (เลขคำขอ: 1301000988)
 • [IMG] ระบบช่วยในการบำบัดรักษาอาการของผู้พิการทางสมองโดยใช้เทคโนโลยีปฎิสัมพันธ์ (เลขคำขอ: 1301001150)
 • [IMG] อุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อด้วยเซนเซอร์ไร้สาย (เลขคำขอ: 1301003766)
 • [LST] อุปกรณ์วิเคราะห์และแสดงผลโครงสร้างเอกสาร (เลขคำขอ: 1301005549)
 • [LST] อุปกรณ์ตรวจจับและกำกับคำเรียกชื่อพืชภาษาไทย (เลขคำขอ: 1301005537)
 • [LST] อุปกรณ์วิเคราะห์และแสดงผลขั้นตอนการอนุมานคำตอบ (เลขคำขอ: 1301005562)
 • [SPT] อุปกรณ์วิเคราะห์และประเมินผลผู้ต้องสงสัยในการก่ออาชญากรรมจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เลขคำขอ: 1301005396)
 • [SPT] หนังสือเสียงพิมพ์ได้ (เลขคำขอ: 1301005539)

4. Selected Impact

 • [IMG] โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรู้จำประเภทยานพาหนะ “ซอฟต์แวร์ระบบประมวลสภาพจราจร NectecCam” มีผลกระทบทางด้านสังคมทั้งสิ้น 2,881,000 บาท
 • [IMG] โครงการการพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมกับบริษัทสุธาสินีเด็นทัลจำกัด (ส่วนซอฟต์แวร์) “เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (CT Scan)” มีผลกระทบทางด้านสังคมทั้งสิ้น 2,812,018 บาท
 • [IMG] โครงการต้นแบบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมภาคสนาม ส่วนซอฟต์แวร์ “ต้นแบบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมภาคสนาม ส่วนซอฟต์แวร์” มีผลกระทบทางด้านสังคมทั้งสิ้น 1,737,520 บาท
 • [SPT] โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบล่ามอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 “Vaja v.6 Engine” มีผลกระทบทางด้านสังคมทั้งสิ้น 3,100,500 บาท
 • [SPT] โครงการซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น “ถ่ายทอดเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (Vaja) ให้กับบริษัท Tellvoice Technology” มีผลกระทบทางด้านสังคมทั้งสิ้น 3,753,900 บาท
 • [SPT] โครงการระบบบริการสภาพจราจรด้วยเสียงพูด (TVIS) สำหรับสถานีจราจรเพื่อสังคม (FM99.5) “ระบบ call center สำหรับสถานีจราจรเพื่อสังคม (FM99.5)” มีผลกระทบทางด้านสังคมทั้งสิ้น 4,398,000 บาท

5. Selected Awards

 • 2553 CephSmile - รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประเภท รางวัลประกาศเกียรติคุณ, สภาวิจัยแห่งชาติ
 • 2553 Thailand ICT Awards, TICTA
 • 2553 TVIS - Research Project Award, Council of Engineers
 • 2553 TVIS - Telecom Innovation Award, TRIDI
 • 2554 TVIS - HRH Princess IT Award on R&D
 • 2555 SNLP Best Paper Award
 • 2555 ACIS Best Paper Award
 • 2555 KICSS Best Paper Award
 • 2555 JIST Best Paper Award
 • 2555 วาจา - 66 Thailand Young Leaders, Bangkok Post
 • 2555 CAAS - R&D Innovation Award, CAT Telecom
 • 2557 CephSmile - รางวัล Gold Prize, Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF 2014)

ห้องปฎิบัติการวิจัย

ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์
email: chai.wutiwiwatchai@nectec.or.th

ติดต่อ

หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์(HCCRU)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
email: hccru[at]nectec.or.th
iniru

วันที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2559 15:28