ทีมวิจัยเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ทีมวิจัยการเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น หรือ Machine Vision Technology Research Team (MVT) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ (INSRG) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) โดยเทคโนโลยีด้านแมชชีนวิชั่นเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตหลากหลายประเภท และถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่น การใช้ระบบการมองเห็นด้วยภาพในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐานบนสายพานการผลิตในโรงงาน หรือในการตรวจจับสิ่งกีดขวางบนท้องถนนสำหรับรถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น นอกจากงานในภาคอุตสาหกรรม ทีมวิจัยฯ มีความสนใจมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแมชชีนวิชั่นกับงานศึกษาวิจัยด้านการเกษตรสมัยใหม่ เช่น งานด้าน image-based plant phenotyping ซึ่งทำการศึกษาลักษณะเชิงสัณฐานวิทยา (ลักษณะรูปทรงของลำต้นหรือรากของพืช) และสรีรวิทยา ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่ใช้เพาะปลูก, การใช้สเปคตรัมของคลื่นแสงเพื่อการวิเคราะห์และประเมินสภาวะและสุขภาพของพืชเพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการการผลิตพืช ทั้งนี้ทีมวิจัยฯ ได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับงานด้านแมชชีนวิชันให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการใช้งานเทคโนโลยีนี้ของแต่ละภาคส่วน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย

สารบัญ

วิสัยทัศน์

เป็นทีมวิจัยชั้นนำของประเทศทางด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น

พันธกิจ

 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแมชชีนวิชั่น
 • ถ่ายทอดงานวิจัยสู่มือผู้ใช้งาน ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมและเศรษฐกิจ
 • สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ

เทคโนโลยีหลัก

 • เทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น Stereo Vision, Voxel Carving, Time of flight เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองสามมิติ
 • เทคโนโลยีการวิเคราะห์ แยกแยะ และรู้จักรูปทรงสามมิติ
 • เทคโนโลยีการวิเคราะห์ แยกแยะคุณลักษณะของวัตถุ โดยอาศัยการสะท้อนของแสงที่ช่วงคลื่นต่างๆ

ผลงานเด่น

 • Prototypes
  • เครื่องตรวจวัดและประมวลผลสัณฐานวิทยาของต้นข้าว
  • เครื่องสแกนสามมิติบนสมาร์ทโฟนสำหรับประเมินความผิดปกติของหลังผู้ป่วย
  • เครื่องสแกนกระบือแบบ 3 มิติ
  • เครื่องสแกนร่างกายแบบ 3 มิติ
  International Journals
  • Keerativittayanun, S., Kotani, K., Kondo, T., Phatrapornnant, T., Karnjana, J. “Less-visible contrast enhancement based on the human visual perception” Optik – International Journal for Light and Electron Optics, Vol. 157, November 2017, p.p. 467-483
  • Ruchanurucks,M., Khongma, A., Rakprayoon, P., Phatrapornnant, T. and Koanantakool, T. “Kinect Quality Enhancement for Triangular Mesh Reconstruction with Applications in Burn Care” Transactions of the Institute of Measurement and Control, Volume 36, Issue 2 April 2014 pp. 237 – 243.
  • Buranakarl, C., Indramangala, J., Koobkaew, K., Sanghuayphrai, N., Sanpote, J., Tanprasert, C., Phatrapornnant, T., Sukhumavasi, W. and Nampimoon,P. “Estimation of Conformation Score in Relation to Body Measurements Using 3D Scanner in Swamp Buffaloes” , Journal of buffalo science, 2013, 2, pp.88-94
  • Buranakarl, C., Indramangala, J., Koobkaew, K., Sanghuayphrai, N., Sanpote, J., Tanprasert, C., Phatrapornnant, T., Sukhumavasi, W. and Nampimoon,P. “Estimation of Body Weight and Body Surface Area in Swamp Buffaloes using Visual Image Analysis”, Journal of buffalo science, 2012, 1, pp.13-20
  International Conference
  • Santitewagun, T., Srestasathiern, P., Tulsuk, P., Ruchanurucks, M., Phatrapornnant, T. and Hasegawa, S. “Robust regression in extrinsic calibration between camera and single line scan laser rangefinder” 2017 8th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES) 2017, p.p. 1 – 5
  • Parittotakapron, S., Sira-Uksorn, P., Chaichanadee, P., Phatrapornnant, T., Parittotokkaporn, T. “An evaluation of automatic marking of anatomical landmarks for back surface deformity analysis” 2016 7th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES) 2016, p.p. 61 – 66
  • Keerativittayanun, S., Kotani, K., Kondo, T., Phatrapornnant, T., Karnjana, J. “Less-Visible Contrast Enhancement Based on Non-Linear Scaling Function and Singular Value Decomposition” 2016 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA), Gold Coast, QLD, Australia, 30 Nov.-2 Dec. 2016
  • Jansri, A., Chatpoj, M., Phatrapornnant, T. and Sooraksa, P. “Fuzzy strategy with overshoot suppressor for electronic throttle control” 7th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES) 2016, p.p. 36 – 40
  • Keerativittayanun, S., Kondo, T. Kotani, K.,Phatrapornnant, T. “An innovative of pyramid-based fusion for generating the HDR images in common display devices” Machine Vision Applications (MVA), 2015 14th IAPR International Conference on, p.p. 53 – 56
  • Pawankiattikun, V., Lueangwattana, C., Kondo, T., Phatrapornnant, T., Kaneko, H. “A novel method for contact-free heart rate measurement using simulink”, 6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 2015, p.p, 1 – 5
  • Tulsuk, P., Srestasathiern, P., Ruchanurucks, M., Phatrapornnant, T. and Nagahashi, H. “A Novel Method for Extrinsic Parameters Estimation between a Single-Line Scan LiDAR and a Camera” IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), Dearborn, Michigan, USA, June 8-11, 2014, pp 781-786
  • Prasertsakul, P., Kondo, T., Phatrapornnant, T. and Isshiki, T. “A Robust Hand Segmentation Method Based on Color and Background Subtraction” The International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems, Ayutthaya, Thailand, 23-25 January 2014
  • Chattunyakit, S., Kondo, T., Nilkhamhang, I., Phatrapornnant, T. and Kumazawa, I. “FiFiBot: A New Swarm Robotic Platform for Fire-fighting Task” The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems 2013, Samutsongkhram, Thailand, 24-26 January 2013
  • Khongma, A., Ruchanurucks, M., Phatrapornnant, T., Yasuharu, K. and Rakprayoon, P. “Kinect Quality Enhancement for Triangular Mesh Reconstruction with a Medical Image Application” The International Conference on Computational Vision and Robotics, Bhubaneswar, India, 19 August, 2012
  • Khongma, A., Ruchanurucks, M., Phatrapornnant, T., Yasuharu, K. and Rakprayoon, P. “Kinect Calibration and Quality Improvement for Triangular Mesh Reconstruction” The Third International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, Bangkok, Thailand, 22-24 March 2012
  • Keerativittayanun, S., Kondo, T., Sira-uksorn, P., Phatrapornant, T. and Sato, M. “3D Data Acquisition Using Active Stereo Based on Spatial Neighbourhood Techniques” 8th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2011), Khon Kaen, Thailand, 17- 20 May 2011
  • Keerativittayanun, S., Kondo, T., Sira-uksorn, P., Phatrapornant, T. and Sato, M. “3D Scan of a Color Object using a Color Structured Light Pattern” IEEE 7th International Colloquium on Signal Processing and Its Applications, pp.486-489, Penang, Malaysia, 4-6 March 2011
  • Keerativittayanun, S., Kondo, T., Sira-uksorn, P., Phatrapornant, T. and Sato, M. “3D Data Acquisition Using Active Stereo Vision Based on Spatial Neighborhood of Structured Light Techniques” International Conference on ICT for Embedded Systems 2011, Pattaya, Thailand, 27-29 January 2011
  • Lasang, P., Kumwilaisak, W. and Kaewpunya, A. “Multi-view image coding via image feature matching and adaptive dispartity-compensated wavelet lifting technique,” Picture Coding Symposium 2006, Beijing, China, April 2006
  Patents
  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิธีการสร้างพิกัดสามมิติ ของพื้นผิวใบไม้ที่มีขอบใบโค้งเว้า
  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบจำแนกส่วนประกอบของต้นข้าว และวิธีการดังกล่าว
  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องวัดค่าความยาวใบธงของพืชและกระบวนการดังกล่าว
  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบหาพื้นที่รากพืช และวิธีการดังกล่าว
  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบตรวจวัดลักษณะทรงกอพืชด้วยเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น เพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์พืช
  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบและวิธีการวัดค่าความยาวของต้นข้าว
  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบและวิธีการวัดมุมกระดูกสันหลังคดด้วยวิธีการวัดจากแนวกระดูกสันหลังจำลอง
  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบและวิธีการสำหรับคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดโดยใช้มาร์คเกอร์จำลอง
  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องสแกนรูปร่างสัตว์แบบ 3 มิติ โดยการใช้แพตเทิร์นแสงและการบันทึกภาพด้วยกล้องสเตอริโอ
  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ กระบวนการประเมินความผิดปกติของหลัง
   

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์ (นักวิจัย) : Machine visions, Low-energy embedded systems
 • นายไพรัตน์ ชัยชนะดี (นักวิจัย) : Case tools, DBMS, Programming languages
 • นายศิริชัย ปริตโตทกพร (นักวิจัย) : Image processing, Computer visions
 • นางวัลยา เหลืองนฤทัย (นักวิจัย) : Expert system
 • นายปณิธิ ศิรอักษร (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Robotics, Machine visions, Control systems
 • นายอมเรศ แก้วปัญญา (ผู้ช่วยนักวิจัย) : System Identification and Simulation
 • นายปณิธิ พุ่มวิเศษ (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Electronics, PCB design
 • นางสุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Applied optic

ติดต่อ

ทีมวิจัยเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น (MVT)
กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ (INSRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
อีเมล : mvt[at]nectec.or.thโทร. : (+66)2-564-6900 ต่อ 2816