กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ หรือ Intelligent System Research Group (INSRG) อยู่ภายใต้สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ก่อตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยนักวิจัยส่วนใหญ่มาจาก หน่วยวิจัยระบบอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Advanced Automation and Electronics Research Unit)

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาทางด้านระบบอัจฉริยะที่พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศให้ความไว้วางใจและนึกถึง (Sustainable Intelligent System Solution for R&D Communities)

พันธกิจ
 1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน ระบบอัจฉริยะ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ที่จะทำให้ให้เกิดผลกระทบต่อ เครษฐกิจ สังคม และองค์ความรู้ของประเทศอย่างยั่งยืน
 2. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วนในการผลักดันให้งานวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างยั่งยืน รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมวิจัยและพัฒนา และ การให้คำปรึกษา
 3. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีหลัก
 • Embedded System Platform
 • Networking
 • Wireless Sensor Network
 • เทคโนโลยีการแปลงค่าทางกล ให้เป็นค่าทางไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง
 • User-friendly back-end system
 • เทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนสูงและระบบช่วยตัดสินใจ
 • เทคโนโลยีระบบเชื่อมโยง
 • การออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
 • การวิเคราะห์เสียงและการสั่นสะเทือนสำหรับการออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
 • การแปลงผันกำลังงานด้วยการสวิตช์ความถี่สูงและประสิทธิภาพสูง
 • Multi-level inverters
 • Service Robot
 • Artificial Intelligence and Machine Vision
 • Virtual and Augmented Reality
ผลงานเด่น/งานที่กำลังดำเนินการ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยวิจัยจะมีส่วนหลักๆ ที่มาจากแต่ละห้องปฏิบัติการ และอีกส่วนที่เกิดขึ้นจากหน่วยวิจัยเองและลงทะเบียนไว้ภายใต้สังกัดหน่วยวิจัยโดยตรง ตัวอย่างผลงานบางส่วนมีดังนี้

 • KidBright บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง
 • เครื่องฟักเทียมไข่ไหม
 • ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัตโนมัติ
 • ระบบตรวจวัดและควบคุมบรรยากาศในโรงเรือน
 • สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
 • ระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุมการทำงานเครื่องผสมปุ๋ยเคมีแบบอัตโนมัติ
 • ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม ระบบแม่ข่ายสำหรับโครงการระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน (DAM)
 • ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม Realtime Linux ในหน่วยควบคุมระยะไกล (RTU) และอัลกอริธีมในการตรวจจับความผิดพลาด
 • ต้นแบบภาคอุตสาหกรรม Gateway ในระบบควบคุมระบบจำหน่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ
 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ความเร็วสูงชนิดสวิทซ์รีลัคแตนซ์
 • มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบปรับอากาศ
 • อุปกรณ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน (Dental platform)
 • ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบผสมระหว่างแบตเตอรี่กับตัวเก็บประจุยิ่งยวด
 • เครื่องตรวจวัดและประมวลผลสัณฐานวิทยาของต้นข้าว
 • เครื่องสแกนสามมิติบนสมาร์ทโฟนสำหรับประเมินความผิดปกติของหลังผู้ป่วย
 • เครื่องสแกนกระบือแบบ 3 มิติ
 • เครื่องสแกนร่างกายแบบ 3 มิติ
ติดต่อ
ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์
กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ (INSRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : kanokvate.tungpimolrut[at]nectec.or.th