MENU
Banner

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ Institute of Technology for Persons with Disabilities and Elderly Persons (ITDE) สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุได้อย่างมีระบบและคล่องตัวมากขึ้นทั้งด้านความเป็นอยู่ การสร้างอาชีพด้วยการนำเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นและยังช่วยลดภาระการดูแลของคนในครอบครัวด้วย ตลอดจนเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต โครงสร้างของสถาบันฯ ประกอบด้วย งานบริหารและแผนงาน งานบริการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก งานวิจัยประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และห้องปฏิบัติการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

พันธกิจ

  1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เพื่อประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม
  2. ศึกษาและประเมินสถานภาพและการใช้เทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งศึกษาการจัดทำข้อกำหนดหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
  3. บริการทดสอบและประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับผู้ใช้
  4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

ผลงาน

  1. โครงการความร่วมมือพัฒนาศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
  2. โครงการแนวทางการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือช่วยการอ่าน กระบวนการคิดและคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  3. โครงการบริการสร้างบาร์โค้ดสองมิติสำหรับคนพิการ ทางสื่อสิ่งพิมพ์บนแพลตฟอร์มกลุ่มเมฆ
  4. โครงการนำร่องการจักบริการโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารให้กับคนหูหนวก

ห้องปฎิบัติการวิจัย

ผู้อำนวยการ

วันทนีย์ พันธชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

ติดต่อ

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ
email: itde[at]nectec.or.th
itde

วันที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2559 13:39