ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นหนึ่งในศูนย์ National S&T Infrastructure ของ สวทช. เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้าน วทน. ที่สำคัญของประเทศ

ThaiSC มุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) แก่งานวิจัยด้านวิทยาการคำนวณ (Computational Science) เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ งานวิจัยด้าน computational chemistry, bioinfomatics, climate change, Artificial Intelligence (AI), big data เป็นต้น และมีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้

สารบัญ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและทำงานวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์คำนวณชั้นนำในระดับอาเซียน

พันธกิจ

 • ให้บริการการประมวลผล HPC สำหรับงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
 • วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์คำนวณชั้นแนวหน้า
 • สนับสนุนการพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญด้าน HPC
 • พัฒนาแผนที่นำทางด้าน HPC ของประเทศไทย
 • สร้างพันธมิตรและการรับรู้ในระดับนานาชาติ

เทคโนโลยีหลัก

 • High Performance Computing
 • Parallel Processing
 • Computational Science
 • AI

ผลงานเด่น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณขั้นสูงเพื่อให้บริการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คำนวณของประเทศไทย

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล : Scientific Computing, R&D Mgt, HPC
 • ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ : HPC, Computational chemistry, Algorithm
 • ดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา : AI & Data Analytics
 • ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์ : HPC, Data analytics
 • ดร.ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล : HPC, Compiler, Code Optimization
 • นายวิโรจน์ อุดมศิริพินิจ : System Administration
 • นายทักษ์ดนัย สุวรรณ : Network Security
 • นายกิตติธร ธาราทิพยกุล : Data Center Infrastructure

ติดต่อ

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)
หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ (NCCPI)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.)
อีเมล : thaisc[at]nstda.or.th