MENU
Banner

หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ

หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ หรือ National Computing and Cyber-Physical Infrastructure (NCCPI) อยู่ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) มีหน้าที่กำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ศูนย์ ดังนี้

มุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) แก่งานวิจัยด้านวิทยาการคำนวณ (Computational Science) เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ งานวิจัยด้าน computational chemistry, bioinfomatics, climate change, Artificial Intelligence (AI), big data เป็นต้น และมีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้

วิจัยพัฒนา รวมถึงให้บริการคำปรึกษา ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านระบบไซเบอร์-กายภาพ และ IoT เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงของประเทศ

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว