MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ปัจจุบันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นประเด็นที่หลายประเทศให้ความสำคัญ เนื่องจากมีการละเมิดสินทรัพย์สารสนเทศในหน่วยงานที่มีความสำคัญระดับประเทศถี่มากขึ้น เช่น หน่วยงานราชการ ธนาคาร และ หน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ดังนั้น การศึกษา วิจัย และพัฒนาบริการ(Service) และ การประยุกต์ใช้งาน (Applications) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้อง สวทช.จึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ Cybersecurity Laboratory (CSL) ขึ้นมาโดยอยู่ภายใต้หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายและความมั่นคง (WISRU) เพื่อดำเนินภารกิจการวิจัยพัฒนาในสาขาดังกล่าว รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

พันธกิจ

 1. ดำเนินงานวิจัยด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 2. เป็นศูนย์กลางในการสร้างองค์ความรู้งานวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
 3. สร้างพันธมิตรที่กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในประเทศไทย และภูมิภาค ASEAN
 4. สร้างผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากการปกป้องทรัพย์สินสารสนเทศ

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีหลักคือ IT Security Technology ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Access Control & Security Model
 • Telecommunication & Network Security
 • Software Development Security
 • Operation Security
 • Cryptography

นอกจากนี้ยังต้องใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการดังนี้

 • Risk Management & Policy
 • Business Continuity Plan
 • Legal Issues
 • Physical Security

ผลงาน

International Journals :

 1. Montida Pattaranantakul, Kittichai Sanguannam, Paramin Sangwongngam, Chalee Vorakulpipat, “Efficient Key Management Protocol for Secure RTMP Video Streaming toward Trusted Quantum Network”, ETRI Journal, 37(4): 696-706, 2015.
 2. Chalee Vorakulpipat, Kitti Wongthavarawat, Kitiwat Limmongkol, Siwaruk Siwamogsatham, “WiMAX deployment: A report for a rural region of Thailand”, Maejo International Journal of Science and Technology, 9(2): 147-155, 2015.
 3. Songpon Teerakanok, Montida Pattaranantakul, Chalee Vorakulpipat, Sinchai Kamolphiwong, Siwaruk Siwamogsatham, “A Privacy-Preserving Framework for Location-Based Service: A Review of Structural Design and Analysis”, IETE Technical Review, 31(6): 422-439, 2014.
 4. Chalee Vorakulpipat, Siwaruk Siwamogsatham, Asanee Kawtrakul, “Investigation of Security as a Service in Healthcare”, International Journal of Computer Application in Technology, Forthcoming in March Issue, 2014.
 5. Songpon Teerakanok, Chalee Vorakulpipat, Siwaruk Siwamogsatham, Sinchai Kamolphiwong, “Preserving Anonymity of Context-aware Location-based Services: A Proposed Framework”, ETRI Journal, (35)3, 2013.
 6. Chalee Vorakulpipat, Vasaka Visoottiviseth, Siwaruk Siwamogsatham, “Polite Sender: A Resource-Saving Spam Email Countermeasure based on Sender Responsibilities and Recipient Justifications”, Computers & Security, 31(3): 286-298, 2012.

International Conference :

 1. Chalee Vorakulpipat, Siwaruk Siwamogsatham, Asanee Kawtrakul, “Toward Information Security as a Service in Healthcare”, Proceedings of International Conference on Control Engineering & Information Technology (CEIT 2013), Sousse, Tunisia, 2013.
 2. Chalee Vorakulpipat, Siwaruk Siwamogsatham, “A Strategy to Reduce the Disturbance to Customers who are Newsletter Subscribers: An Ethical Approach”, Proceedings of International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering (ICIII 2011), Shenzhen, China, 2011.
 3. Chalee Vorakulpipat, Adam Marks, Yacine Rezgui, Siwaruk Siwamogsatham, “Security and Privacy Issues in Social Networking Sites from User’s Viewpoint”, Proceedings of Portland International Center for Management of Engineering and Technology Conference (PICMET 2011), Portland, Oregon, USA, 2011.
 4. Songpon Teerakanok, Chalee Vorakulpipat, Sinchai Kamolphiwong, “Anonymity Preserving Framework for Location-based Information Services”, Proceedings of the ACM International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems (MEDES 2010), Bangkok, Thailand, 2010.
 5. Chalee Vorakulpipat, Siwaruk Siwamogsatham, Komain Pibulyarojana, “Exploring Information Security Practices in Thailand using ISM-Benchmark”, Proceedings of Portland International Center for Management of Engineering and Technology Conference (PICMET 2010), Phuket, Thailand, 2010.
 6. Chalee Vorakulpipat, Chantri Polprasert, Siwaruk Siwamogsatham, “Managing Mobile Device Security in Critical Infrastructure Sectors”, Proceedings of International Conference on Security of Information and Networks (SIN 2014), Glasgow, Scotland, UK, 2014.

Prototypes :

 1. ระบบอีเมล์ไร้สแปม (Green E-mail)
 2. ระบบป้องกันการแอบดูข้อมูลบนหน้าจอ
 3. ระบบจัดเก็บข้อมูลกึ่งออฟไลน์และออนไลน์
 4. ระบบบริหารจัดการการใช้งานอุปกรณ์พกพา

Patents & Petty Patents :

มีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมากกว่า 25 คำขอ เช่น
 1. ระบบสำหรับรับส่งอีเมลล์เพื่อป้องกันการส่งสแปมไปยังผู้รับ
 2. ระบบป้องกันสแปมด้วยวิธีการตรวจสอบรายชื่ออีเมล์ที่พึงประสงค์
 3. วิธีการควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลแบบแอลซีดีสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประหยัดพลังงาน
 4. อุปกรณ์เข้ารหัสและถอดรหัสแบบเอนด์ทูเอนด์แบบพกพา

บุคลากร

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 1. ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ (นักวิจัย) : Certified Information Security System Professional (CISSP), IRCA Information Security Management System: ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Information Security (all domains), Information Systems
 2. นายสุนทร ศิระไพศาล (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Telecommunication & Network Security, Access Control
 3. นายวิศุทธิ์ แสวงสุข (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Software Development Security, Mobile Programming
 4. นายเอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Information Security, Software Development Security, Security Standard (ISO/IEC 27001)
 5. นางสาวมลธิดา ภัทรนันทกุล (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Cryptography, Telecommunication & Networking Security
 6. นายณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปชัย (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Telecommunication & Networking Security
 7. นางสาวสินีนาฏ เทียนขาว (ผู้ช่วยนักวิจัย) : Security Policy, Project Management

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSL)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: csl[at]nectec.or.th
NWSRU CSL

วันที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2559 13:20