MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต

การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโลยี ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย โดยมีแนวโน้มเป็นบริการที่ประยุกต์นวัตกรรมอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมระบบคลาวด์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ฝังตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเข้าด้วยกัน เช่น เทคโนโลยี Internet of Things ที่สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร การจัดการพลังงานและการจราจรของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาบริการใหม่ๆที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือสิ่งที่จะใช้ติดต่อสื่อสารทั้งหลายมีส่วนที่คล้ายกันคือ มีการเชื่อมต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หรือระบบต่างๆในช่องทางใหม่ เพื่อดูแลตรวจสอบ (monitoring) เพื่อควบคุม(control) หรือเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เชิงลึก (analytic) ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ระบบ หรือกระบวนการต่างๆให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในเชิงของความสามารถที่เพิ่มขึ้น ราคาต้นทุนซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานที่ลดลง และความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นจากการลดขีดจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Innovation Laboratory (INO) ได้เล็งเห็นความสำคัญของแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จึงมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของ Internet of Things (IoT), Cloud architecture design, Data acquisition and analytics และ Internet infrastructure and service เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน (Co-creation) ให้กับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต

พันธกิจ

 1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต
 2. ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์นวัตกรรมอินเทอร์เน็ต ที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ในประเทศ
 3. มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนักพัฒนา (Developer community) เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมไปด้วยกัน (Co-creation)

เทคโนโลยีหลัก

Internet of Things

 • Service Platform Architecture
 • IoT communications
 • Security for IoT
 • Identity management

Cloud architecture design

 • scalable system design
 • distributed system
 • fault tolerant system

Data acquisition and analytic

 • Data sensing and monitoring
 • Multimedia data recording
 • Sensing Information analysis
 • Event Processing

Internet infrastructure and service

 • Internet Information Service
 • Network management and design
 • Future Internet

ผลงาน

International Journals

 1. Sandulescu, Gabriel, Aimaschana Niruntasukrat, and Chalermpol Charnsripinyo. "Guaranteed capacity bounds in intermittently-connected networks: A resource-aware, holistic evaluation." Computer Communications 59 (2015): 12-23.
 2. N. Wattanapongsakorn and C. Charnsripinyo, “Web-based monitoring approach for network-based intrusion detection and prevention”, Multimedia Tools and Applications Journal, Springer, 25 May 2014, DOI 10.1007/s11042-014-2097-9.
 3. P. Sangkatsanee, C. Charnsripinyo, and N. Wattanapongsakorn, “Practical Real-time Intrusion Detection Using Machine Learning Approaches”, Elsevier Computer Communications, Volume 34, Issue 18, 1 December 2011, Page 2227-2235.
 4. P. Leesutthipornchai, C. Charnsripinyo, and N. Wattanapongsakorn, “Solving Multi-Objective Routing and Wavelength Assignment in WDM Network using Hybrid Evolutionary Computation Approach”, Elsevier Computer Communications, Volume 33, Issue 18, 15 December 2010, Pages 2246-2259.
 5. Suksomboon, Kalika, Pongpaibool, Panita, Ji, Yusheng, and Aswakul, Chaodit, "PC-Nash: QoS provisioning framework with Path-Classification scheme under Nash equilibrium," The Computer Journal, Vol. 54, No. 6, June 2011, pp. 931-943. First published online: December 7, 2010. Doi: 10.1093/comjnl/bxq084.
 6. B. Ngamwongwattana, and R. Thompson, “Sync & Sense: VoIP Measurement Methodology for Assessing One-Way Delay without Clock Synchronization,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2010.

International Book Chapters

 1. Wibhada Naruephiphat and Chalermpol Charnsripinyo, An Energy-aware Clustering Technique for Wireless Sensor Networks, book chapter in Sustainable Wireless Sensor Networks, ISBN 978-953-307-297-5, INTECH Open Access Publisher, 2011

International Conference

 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝนแบบก้านกระดก
 2. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อุปกรณ์สื่อสารผ่านระบบใยแก้วนำแสง
 3. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ระบบตรวจจับและหาตำแหน่งความผิดปกติในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ชนิดความต้านทานสูง โดยใช้มุมต่างเฟสและขนาดของกระแส
 4. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว
 5. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ วิธีการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารข้อมูลในยานยนต์
 6. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของคอนเวอร์เตอร์แบบหลายโมดูลที่ต่ออินพุต-เอาพุต อนุกรม
 7. อนุสิทธิบัตร วิธีการลดทอนสัญญาณรบกวนจากการวัดสัญญาณแผ่นดินไหวที่ใช้ตัวตรวจวัดหลายตัว

International Conference

 1. Wibhada Naruephiphat, Ridnarong Prom-Ya and Chalermpol Chansripinyo., “A Web-based Management System Design for Wireless Sensor Network Monitoring”, THE 2013 INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CONFERENCE, Bangkok, Thailand, 4-7 September 2013.
 2. Wibhada Naruephiphat, Ridnarong Prom-Ya and Chalermpol Chansripinyo., “A Design of Scalable Service Platform for Sensor Network Applications”, Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2014 11th International
 3. Sandulescu, Gabriel, Aimaschana Niruntasukrat, and Chalermpol Charnsripinyo. "Resource-aware capacity evaluation for heterogeneous, disruption-tolerant networks." Proceedings of the 9th Asian Internet Engineering Conference. ACM, 2013.
 4. Pongpaibool, Panita, Niruntasukrat, Aimaschana, Issariyapat, Chavee, Meesublak, Koonlachat, Mokarat, Chumpol, and Aiumsupucgul, Premrudee, "NetHAM-nano: A Robust and Scalable Service-Oriented Platform for Distributed Monitoring." Proceedings of the AINTEC 2014 on Asian Internet Engineering Conference. ACM, 2014.
 5. P. Sornlertlamvanich, S. Kamolphiwong, R. Elz, and P. Pongpaibool, "NEMO-Based Distributed Mobility Management," in Proceedings of 26th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, Fukuoka-shi, Japan March 26-29, 2012, pp.645-650.
 6. S. Mongkolluksame, C. Issariyapat, P. Pongpaibool, K. Meesublak, N. Nulong, and S. Pukkawanna, “A Management System for Software Package Distribution,” in Proceedings of PICMET 2012, Vancouver, Canada, July 2012.
 7. C. Issariyapat, P. Pongpaibool and S. Mongkolluksamee, and K. Meesublak, “Using Nagios as a Groundwork for Developing a Better Network Monitoring System,” in Proceedings of PICMET 2012, Vancouver, Canada, July 2012.
 8. S. Mongkolluksamee, K. Fukuda, and P. Pongpaibool, "Counting NATted Hosts by Observing TCP/IP Field Behaviors," in Proceedings of ICC 2012, Ottawa, Canada, June 2012.
 9. V. Visoottiviseth, C. Yanprasop, P. Pongpaibool, "DAA: Distributed Address Auto-configuration for Mobile Ad Hoc Networks", in Proceedings of the 1st Workshop on Ubiquitous Computing for Symbio-Information Processing (UCSIP) held in conjunction with 2011 Eighth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 11-13 May 2011, Thailand.
 10. K. Suksomboon, Y. Ji, P. Pongpaibool, and C. Aswakul, "Load-Balanced Path Provisioning for Guaranteeing End-to-End QoS in Inter-Domain Networks," in Proceedings of 10th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2010), Tokyo, Japan, October 2010.
 11. C. Yanprasop, V. Visoottiviseth, and P. Pongpaibool, “Implementation of Fast IP Address Auto-configuration for Mobile Ad Hoc Networks,” in Proceedings of JCSSE 2010, Bangkok, Thailand, May 2010.
 12. Solution,” in Proceedings of JCSSE 2010, Bangkok, Thailand, May 2010.

Prototypes

 1. ต้นแบบเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ “ระบบบริหารจัดการกลาง สำหรับจัดเก็บ ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์” มิถุนายน 2557
 2. ต้นแบบเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ “บริการตรวจสอบสุขภาพเครือข่าย NetHAM nano” มิถุนายน 2557
 3. ต้นแบบเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ “ระบบบริหารจัดการข้อมูลและเครือข่าย สำหรับคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Data Center) ระดับจังหวัด และระบบเชื่อมโยงข้อมูล ภายใน 5 จังหวัดนำร่องและส่วนกลาง” พฤษภาคม 2556
 4. ต้นแบบเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ “ซอฟต์แวร์ Anunda OMC สำหรับควบคุมอุปกรณ์ 3G Repeater” ธันวาคม 2555
 5. ต้นแบบเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ “โปรแกรมบริหารจัดการระบบสำหรับคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Data Center) ระดับจังหวัดและระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายใน 5 จังหวัดนำร่องและส่วนกลาง” มิถุนายน 2556
 6. ต้นแบบเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ “ระบบตรวจสอบสถานะของเครือข่ายและบริการ NetHAM version 2.1” มิถุนายน 2554
 7. ต้นแบบเชิงพาณิชย์/สาธารณประโยชน์ “ระบบส่งต่อผู้ป่วยสำหรับศูนย์ส่งต่อ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี และโรงพยาบาลในเครือข่าย” พฤษภาคม 2554

Patents

 1. ระบบและวิธีการควบคุมและตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยมีการระบุตัวตนผู้ใช้
 2. ระบบและวิธีการสื่อสารไร้สายแบบเฉพาะกิจโดยใช้กลุ่มหุ่นยนต์สื่อสารกึ่งอัตโนมัติ
 3. ระบบรับส่งข้อมูลแบบไร้สายและวิธีการรับส่งข้อมูลดังกล่าว
 4. วิธีการอนุมานผังการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สนใจโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณข้อมูล
 5. วิธีการตรวจนับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่อยู่ภายใต้อุปกรณ์แปลงแอดเดรสเครือข่าย (Network Address Translation: NAT) ด้วยการใช้พฤติกรรมของข้อมูลใน TCP/IP โปรโตคอล”
 6. วิธีการสำหรับการตรวจจับความผิดปกติในเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยการคัดกรองสารสนเทศเครือข่ายด้วยโปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพีแบบป้อนกลับ
 7. วิธีการตรวจสอบการทำงานของเครือข่ายโดยการสร้างโพรไฟล์การทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย
 8. อุปกรณ์ควบคุมโทรศัพท์สำหรับให้บริการโอนสายโทรศัพท์พื้นฐาน ไปยังระบบโทรศัพท์ VoIP

บุคลากร

 1. เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ (นักวิจัย) : Future Internet Technology and Applications , Network Design, Network Security and Network Management , Wireless Ad hoc and Sensor Network , Network Virtualization and Services , Network Optimization and Algorithm
 2. พนิตา พงษ์ไพบูลย์ (นักวิจัย) : Computer Networks, Network monitoring, Network security, Traffic measurement, IPv6
 3. กุลชาติ มีทรัพย์หลาก (นักวิจัย) : Network Design, Network Optimization, Telecommunications Networks
 4. บุญชัย งามวงศ์วัฒนา (นักวิจัย) : Computer Networks, Protocol Design, Network Measurement, Network State Detection, Congestion Control, Quality of Service, IP Telephony, VoIP, Multimedia
 5. เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน์ (นักวิจัย): Signal processing, AI, System identification
 6. สาดิศย์ เสถียรไพศาล (วิศวกร) : Server Operating System (Linux, BSD, Windows, MacOS) , Virtualization Technology (vmware, Parallels Server, OpenVM and etc.) , Network Optimization and Design , Network Protocol and Performance Analysis , Internet Technology and Applications , Shell Script
 7. ชาวีร์ อิสริยภัทร์ (ผู้ช่วยวิจัย) : cloud service architecture, distributed computing, data security, network programming, algorithm
 8. อนุวัตร์ สมบุญ (ผู้ช่วยวิจัย) : Asterisk, VoIP, Sip, Web Application, Web Monitoring, Multimedia data analysis
 9. ณัทธนกฤต พาณิชสถาพร (วิศวกร) : Operating System Server (Linux, Ubuntu, Windows), Networking admin, System Server configulation
 10. ปวีณา แตงสี (ผู้ช่วยวิจัย) : Script programming & Web application
 11. ภูษิต รุ่งโรจน์ (ผู้ช่วยวิจัย) : Script programming & Web application
 12. วิภาดา นฤพิพัฒน์ (ผู้ช่วยวิจัย) : Wireless Ad hoc and Sensor Network, System design and analysis
 13. ฤทธิ์ณรงค์ พรมยา (ผู้ช่วยวิจัย) : Computer Programming
 14. เปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล (ผู้ช่วยวิจัย) : Web application and System Analysis
 15. อนันต์ ปัญญา (ผู้ช่วยวิจัย): Embedded System, Internet of Things, Computer Programming
 16. พรพิมล รามัญอุดม (ผู้ช่วยวิจัย) : Computer Programming, VoIP, Sip, Web Application, Web Monitoring, Multimedia data analysis

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต (INO)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: ino[at]nectec.or.th
iccru-ino

วันที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2559 10:46