MENU
Banner

ห้องปฎิบัติการวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ

ห้องปฎิบัติการวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ หรือ Location and Automatic Identification System Research Laboratory (LAI) ถูกจัดตั้งขึ้นเนื่องจาก ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Internet of Things หรือ Internet of Everything ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Computer System) ประกอบกับความสามารถในการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูล (Connectivity) ถูกใส่หรือติดเข้าไปกับ คน สัตว์ สิ่งของหรือสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสิ่งของอัจฉริยะ (Smart Things) ที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงในหลายแง่มุมต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดข้อมูลชนิดหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย นั้นคือ ข้อมูลตำแหน่ง (Location Information) และ ข้อมูลบ่งชี้หรือข้อมูลตัวตน (Identification Information) ของคน สัตว์ และสิ่งของ เช่น หากทราบข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลบ่งชี้ของสิ่งของที่ถูกเก็บอยู่ภายในโกดังเก็บของขนาดใหญ่ จะทำให้เราสามารถค้นหาและนำสิ่งของนั้นออกมากจากโกดังได้รวดเร็วขึ้น หรือหากสิ่งของนั้นมีการเคลื่อนย้าย ผู้ดูแลจะสามารถทราบและติดตามการเคลื่อนย้ายของสิ่งของได้จากข้อมูลตำแหน่ง เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (automation) เพื่อปรับปรุงกระบวนการในอุตสาหกรรมได้อีกวิธีหนึ่ง

เพื่อให้การประยุกต์ใช้เซนเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ การสื่อสารข้อมูล รวมทั้งเทคนิคและวิธีการเหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เนคเทคจึงได้จัดตั้งห้องปฎิบัติการวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจงในด้านดังกล่าว

วิสัยทัศน์

เป็นทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ ผสมผสานศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจเข้าด้วยกัน ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ ภายในอาคาร สำหรับสิ่งของอัจฉริยะในยุค Internet of Things ที่มีความแม่นยำ/เที่ยงตรงสูง (High Accuracy) และสามารถเก็บข้อมูลบ่งชี้/ตัวตน ได้ถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เช่น การเกษตร การแพทย์ หุ่นยนต์ และระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงในการระบุระยะทางซึ่งใช้สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทอัลตราไวด์แบนด์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรม

พันธกิจ

 1. วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้ เซนเซอร์ (Sensor) เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded Computer System) การประมวลผลข้อมูลแบบฝังตัว (Embedded Processing) เครือข่ายเซนเซอร์ (Sensor Network) และการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Interconnection) เพื่อสร้าง ระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ (Location and Automatic Identification System) และสร้างแพลตฟอร์มของระบบดังกล่าว โดยเน้นการใช้งานภายในอาคารหรือพื้นที่ปิด เป็นหลัก แต่ไม่จำกัดในการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เปิด
 2. นำเทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาด้านระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต ทั้งในกระบวนการผลิตและระบบโลจีสติกส์
 3. วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้ เซนเซอร์อัลตราไวด์แบนด์ (Ultra Wideband Sensor) ที่มีความสามารถในการตรวจกับวัตถุหรือสิ่งของภายใต้พื้นผิว (Subsurface Sensor) และสามารถใช้ในการวัดระยะทางได้ด้วยความละเอียดสูงในระดับเซนติเมตร (High Accuracy Ranging Sensor)
 4. วิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ที่สามารถใช้ในการในการวัดระยะทางได้ด้วยความละเอียดที่สูงที่สุดในระดับต่ำกว่ามิลลิเมตร
 5. ประยุกต์ใช้เซนเซอร์อัลตราไวด์แบนด์ เพื่อการเกษตร และพัฒนาเซนเซอร์ให้สามารถสร้างเป็น ระบบเรดาห์ทะลุทะลวงดิน (Ground Penetrating RADAR) เพื่อใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจธรณีวิทยา และการตรวจสอบโครงสร้างเช่น เขื่อน เป็นต้น
 6. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศในเทคโนโลยีระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อการระบุตำแหน่ง
 7. สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านเทคโนโลยีหลักของกลุ่มวิจัยนี้

เทคโนโลยีหลัก

 1. เทคโนโลยีเซนเซอร์อัลตราไวด์แบนด์เรดาห์ ซึ่งมีคุณสมบัติทะลุทะลวงผิว สามารถใช้เป็นเครื่องมือตรวจจับและระบุตำแหน่งของวัตถุใต้พื้นผิว ทั้งดิน กำแพง หรือร่างกายคน และมีคุณสมบัติความแม่นยำในการวัดระยะทางที่สูง
 2. เทคโนโลยีระบุตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง เช่น Real Time Location System (RTLS) สามารถใช้งานในลักษณะติดตาม และเฝ้าระวัง แบบเวลาจริง สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย สามารถติดตั้งบนหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มความสามารถของหุ่นยนต์และติดตามสถานะของหุ่นยนต์ได้
 3. เทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เช่น RFID สำหรับใช้ในการติดตามสินค้าในคลังสินค้าต่างๆ
 4. เทคโนโลยีเครือข่ายเซนเซอร์ ทั้งแบบมีสายและไร้สาย (Wired and Wireless Sensor Networks) ซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่งและบ่งชี้ตัวตน ไปยังเครื่องแม่ข่ายหรือระบบอินเทอร์เน็ต
 5. เทคโนโลยีประมวลผลสัญญานจากเซ็นเซอร์ (Sensor Signal Processing) เป็นการรวบรวมข้อมูลสัญญานจากเซ็นเซอร์ต่างๆ ทั้งจากโทรศัพท์มือถือและเซ็นเซอร์เฉพาะงาน (Embedded Sensor) นำมาใช้ประมวลผลอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะที่ต้องการและถูกต้อง เที่ยงตรงและแม่นยำ

บุคลากร

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ:
 1. ดร.กมล เขมะรังษี (นักวิจัย) : Embedded System, UWB Sensors, Localization, Sensor Network
 2. ดร.จตุพร ชินรุ่งเรือง (นักวิจัย) : Signal Processing, Pattern Classification, Statistical Method, Wavelet Analysis, Mobile Application (Android)
 3. ดร.ละออ โควาวิสารัช (นักวิจัย) : Signal Processing, Localization
 4. ดร.กฤษณ์ อธิกุลวงศ์ (นักวิจัย) : Embedded System, Computer Architecture, VLSI design, UWB Sensors, Sensor Network
 5. มนตรี พรรณรัตน์ (นักวิจัย) : EMC, ระบบควบคุม, ระบบปรับอากาศ, ระบบกลไกขับเคลื่อน
 6. สุพัตรา มานะไตรนนท์ (ผู้ช่วยนักวิจัย) : ระบบสมองกลฝังตัว, เซนเซอร์ความชื้นในดิน, วงจรแอนาล็อก
 7. จารุวลี สุวัตถิกุล (ผู้ช่วยวิจัย) : Network Protocol, Embedded Software, Java, Mobile App (Android)
 8. วิศรวัส จันทวีสมบูรณ์ (ผู้ช่วยวิจัย) : Programming Software (C, C++, Java), Image processing, Computer Architecture, Feedback Control System
 9. ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา : Communication Protocol
 10. กฤษฎา จินดา : Micro Controller, Android Programming
 11. ธิติพงษ์ วงสาโท : Micro Controller, iOS Application Programming
 12. อนุวัฒน์ ไชยวงค์เย็น : Programming, PHP, JAVA
 13. สดใส วิเศษสุด : Micro Controller, Firmware, PCB Design

ติดต่อ

ห้องปฎิบัติการวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ (LAI)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: lai[at]nectec.or.th
NWSRU

วันที่เผยแพร่ 31 ตุลาคม 2559 09:01