MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย

ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย หรือ RFElectronicsLaboratory (RFE) เป็นภารกิจของหน่วยวิจัย NWSRU ในส่วนของงานวิจัยพัฒนาด้าน Hardware, Electronics and Devices เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการพัฒนานวัตกรรมไร้สายที่ใช้ความถี่วิทยุเป็นสื่อกลาง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมไร้สายที่มีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองวัสดุและพลังงาน ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและกลยุทธ์ของประเทศชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย ที่มีประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม มีความเป็นเลิศ สามารถนำไปสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะและความปลอดภัยในประเทศและภูมิภาค เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

พันธกิจ

 1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
 2. นำองค์ความรู้ใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การประยุกต์ใช้งานได้จริง
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เทคโนโลยีหลัก

 • Wireless communication jammer
 • RFID
 • Wireless Power Transfer
 • RF power amplifier
 • RF energy harvester
 • Explosive detector
 • GPS system
 • RFandmicrowavecircuitdesign
 • Antenna design
 • 5G and millimeter wave
 • Metamaterial
 • Electromagnetics for energy saving
 • Electromagnetics for food and agriculture
 • Computational electromagnetics

ผลงาน

International Journals

 1. J. V. Chauhan, A. Kandwal, P Pongpaibool, and S. Siwamogsatham, “Multilayer notch loaded antenna with superstrate layer of 90 deg tilted elements for wireless communications,” Progress in Electromagnetics Research C, Vol. 63, pp. 33-41, 2016.
 2. A. M. J. Marindra, P. Pongpaibool, W. Wallada, and S. Siwamogsatham. “An optimized ink-reducing hollowed-out arm meander dipole antenna structure for printed RFID tags,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Jan. 2016.
 3. A. Kandwal, P. Pongpaibool, and S. Siwamogsatham, “A compact K-band electromagnetic band gap antenna design for communication systems,” Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 57, No. 12, pp. 2778-2781, 2015.
 4. P. Pongpaibool, V. Jantarachote, and S. Siwamogsatham, “An optimization study on cost-efficient dipole and bow-tie antenna designs for printed UHF RFID,” Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 53, No. 11, pp. 2676-2679, 2011.
 5. P. Phudpong, and I.C. Hunter, “Frequency Selective Limiters Using Nonlinear Bandstop Filters,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 57, pp. 157-164, Jan. 2009.

International Conferences

 1. P. Pongpaibool, P. Rattanawan, M. Kitjaroen, W. Wallada, and S. Siwamogsatham, “An ink-reducing printed rectangular CPW antenna design via selective area thickening,” Int. Symp. On Antennas and Propagat., Oct. 2016.
 2. A. Kandwal, K. Kasamsook, P. Pongpaibool, and S. Siwamogsatham, “Multilayer broadband high gain ultralow sidelobe antenna with EBG for mm-wave applications, IEEE Asia-Pacific Conf. On Antennas and Propagation, Jul. 2016.
 3. P. Pongpaibool, W. Wallada, and S. Siwamogsatham, “A cost-efficient printed planar inverted-F antenna (PIFA) design with selective conductive layer thinning for mobile devices,” IEEE Global Conf. On Consumer Electronics, Oct. 2014.
 4. P. Pongpaibool, W. Wallada, and S. Siwamogsatham, “A thickened-and-widened feed dipole antenna with an inductive matching loop for a printed UHF RFID tag,” Int. Conf. on Information Science, Electronics and Electrical Engineering, Apr. 2014.
 5. P. Pongpaibool, W. Wallada, and S. Siwamogsatham, “A study of multi-conductivity dipole antenna for printed UHF RFID,” IEEE Int. Conf. On Consumer Electronics, Sep. 2013.
 6. P. Pongpaibool, E. Prapuchanay, T. Demeechai, P. Janpugdee, and S. Siwamogsatham, “An optimization study on multi-section dipole antenna designs for printed UHF RFID,” IEEE Int. Conf. on RFID Technology and Applications, Sep. 2013.
 7. P. Pongpaibool, “A study of cost-effective conductive ink for inkjet-printed RFID application” Int. Symp. On Antennas and Propagat., Oct. 2012.
 8. W. Wallada, M. Kitjaroen, T. Sapsang, P. Rattanawan, P. Pongpaibool, K. Navanugraha, S. Siwamogsatham, “An evaluation of the zero-watt standby system employing light and RF energy,” PICMET, 2012.
 9. M. Kitjaroen, P. Rattanawan, P. Songtung, P. Pongpaibool, K. Navanugraha, and S. Siwamogsatham, “Smartly saving energy with a zero-standby power consumption system,” PICMET, 2011.
 10. P. Pongpaibool, V. Jantarachote, and S. Siwamogsatham, “A cost-effective antenna design for printed UHF RFID” Int. Symp. On Antennas and Propagat., Oct. 2011.
 11. N. Youngthanisara, R. Phudpong, T. Rergmaneewan, P. Booppha, “A novel 180° microstrip phase shifter based on cascaded branch-line couplers for direct QPSK modulation,” Asia Pacific Microwave Conf. 2010, Yokohama, pp. 488-491, 7-10 Dec. 2010.
 12. K. Navanugraha, P. Pongpaibool, C. Vorakulpipat, N. Sanglerdsinlapachai, N. Wongtosrad, and S. Siwamogsatham, “The deployment of the auto-ID system in a conference,” PICMET, 2010.
 13. P. Phudpong, N. Youngthanisara, M. Kitjaroen, P. Rattanawan, S. Siwamogsatham, “A high-isolation low-insertion-loss filter-integrated PIN diode antenna switch,” Asia Pacific Microwave Conf. 2009, Singapore, pp. 1585-1588, 7-10 Dec. 2009.
 14. N. Youngthanisara, P. Phudpong, T. Rergmaneewan, P. Booppha, “A miniature balanced-diode frequency doubler using hybrid couplers for fundamental harmonic suppression,” Asia Pacific Microwave Conf. 2009, Singapore, pp. 2256-2259, 7-10 Dec. 2009.
 15. P. Pongpaibool, “Wideband UHF RFID tag,” Int. Symp. On Antennas and Propagation 14, Bangkok, Thailand, 20-23 Oct. 2009.
 16. P. Pongpaibool, T. Sanpechuda, and W. Noothong, “Business-card sized UHF RFID tag antennas,” Int. Symp. On Antennas and Propagation 14, Bangkok, Thailand, 20-23 Oct. 2009.
 17. J. Wisanmongkol, and P. Pongpaibool, “A passive UHF RFID tag for poultry traceability,” Int. Symp. On Antennas and Propagation 14, Bangkok, Thailand, 20-23 Oct. 2009.
 18. T. Sanpechuda, and P. Pongpaibool, “A study on effects of conductive layer thickness on performance of UHF RFID tags,” Int. Symp. On Antennas and Propagation 14, Bangkok, Thailand, 20-23 Oct. 2009.

Prototypes

 1. ระบบสแตนบายศูนย์วัตต์ (แบบคลื่นความถี่วิทยุ)
 2. สายอากาศภายนอกแบบกระจายคลื่นรอบทิศทางสำหรับใช้งานกับคลื่นรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือT-Box 3.0
 3. ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
 4. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือกำลังส่งสูง
 5. ระบบติดตามควบคุมการสั่งการกำลังพล
 6. เครื่องรบกวนสัญญาณอุปกรณ์สื่อสารขนาดกลาง T-Box 4.0
 7. เครื่องรบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ในกิจการด้านความมั่นคง
 8. เครื่องลูกข่ายกำลังสูงสำหรับใช้ในโครงข่ายไวแมกซ์ 2.5 GHz
 9. เครื่องรบกวนสัญญาณขนาดเล็กแบบสะพายหลัง
 10. ขั้วสัญญาณคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ (ภาคสนาม)
 11. เครื่องอ่าน RFID ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF)
 12. ต้นแบบเครื่องลูกข่าย WiMAX
 13. วงจรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและการตัดจ่ายกระแสให้กับโหลดเมื่อแรงดันต่ำกว่าที่กำหนด
 14. อุปกรณ์ขยายกำลังสัญญาณ WiMAX
 15. สายอากาศภายนอกแบบกระจายคลื่นรอบทิศทางชนิดติดบนหลังคารถยนต์
 16. ซอฟต์แวร์เชื่อมต่อระบบและบริหารจัดการข้อมูลของเครื่อง Digital X-Ray (BodiiRay) ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก
 17. ป้ายอาร์เอฟไอดีแบบมีชิปบนกระดาษเคลือบผิวด้วยวิธีการพิมพ์เฟล็กซ์โซกราฟฟิก
 18. โมดูลรับส่งสัญญาณสำหรับเรดาร์ย่านความถี่ S-Band
 19. อุปกรณ์ขยายกำลังงานสำหรับเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM/DCS/PCS/WCDMA

Patents สิทธิบัตรการประดิษฐ์

 1. ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมากสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
 2. อุปกรณ์เก็บพลังงานที่ได้จากการสะท้อนของสัญญาณคลื่นวิทยุในระบบส่งสัญญาณ
 3. อุปกรณ์เก็บกักพลังงานจากสัญญาณวิทยุที่อยู่ในสภาพแวดล้อม โดยใช้สายอากาศที่สามารถค้นหาทิศทางของแหล่งกำเนิดสัญญาณวิทยุได้
 4. ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
 5. วงจรสวิตช์สายอากาศที่มีการรวมวงจรกรองแถบความถี่ผ่านและวงจรป้องกันการสะท้อนกลับของสัญญาณ RF
 6. ปลั๊กไฟที่สามารถสลับขั้วของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ตรงกับขั้วของระบบไฟฟ้าแบบ 1 เฟส โดยอัตโนมัติ
 7. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ที่มีรีโมทควบคุมระดับการเปิด – ปิด และ เพิ่ม – ลด สัญญาณรบกวนโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีระบบของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
 8. อุปกรณ์ป้องกันละอองน้ำเข้าช่องระบายความร้อนของกล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 9. วงจรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและการตัดจ่ายกระแสให้กับโหลดเมื่อแรงดันต่ำกว่าค่าที่กำหนด
 10. ป้ายอาร์เอฟไอดีที่ปรับความหนาของสายอากาศ (อนุสิทธิบัติ)
 11. ระบบกำลังวัตถุด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อนทางอากาศขนาดเล็กและวิธีการดังกล่าว
 12. สายอากาศระนาบเอฟกลับด้าน
 13. อุปกรณ์ระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุแบบไม่ใช้วงจรรวม
 14. อุปกรณ์บ่งชี้วัตถุโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ
 15. ป้ายอาร์เอฟไอดีที่มีค่านำไฟฟ้าของสายอากาศต่างกันและกระบวนการสร้างสายอากาศดังกล่าว

บุคลากร

ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 1. ดร. พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ (นักวิจัย) : RFID, Antenna, Computational Electromagnetics
 2. ดร. รวีภัทร์ ผุดผ่อง (นักวิจัย) : High-Frequency Circuit Design, High-Power Amplifier
 3. นายสวัสดิ์ซิตังค์ กาฬปักษ์ (ผู้ช่วยวิจัย) : วงจรอิเล็กทรอนิกส์, ออกแบบผลิตภัณฑ์, เขียนแบบ
 4. นายเมทนี กิจเจริญ (ผู้ช่วยวิจัย) : วงจรอิเล็กทรอนิกส์, วงจรความถี่สูง, ไมโครคอนโทรลเลอร์
 5. นายวีระยุทธ วัลย์ลดา (ผู้ช่วยวิจัย) : วงจรอิเล็กทรอนิกส์, สายอากาศ
 6. นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณจิต (ผู้ช่วยวิจัย) : Programmer: PHP, Javascript, Google Map
 7. นายสุรเดช โชติช่วง (ผู้ช่วยวิจัย) : วงจรอิเล็กทรอนิกส์, ออกแบบผลิตภัณฑ์
 8. นายพีระพงศ์ ฟักเขียว (ผู้ช่วยวิจัย) : วงจรอิเล็กทรอนิกส์, RFID, ไมโครคอนโทรลเลอร์
 9. นายณัชชา โคตะ (ผู้ช่วยวิจัย) : วงจรอิเล็กทรอนิกส์, ไมโครคอนโทรลเลอร์

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย (RFE)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
email: rfe[at]nectec.or.th
NWSRU RFE

วันที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2559 11:59