MENU
Banner

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง หรือ Optical Thin-Film Technology Laboratory (OTL) มีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสงและเทคโนโลยีสุญญากาศ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยห้องปฏิบัติการวิจัยฯ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางวิชาการ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมในประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานวิจัยขึ้นทั้งภายในและภายนอกสวทช. ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

idsru-otl

วิสัยทัศน์

เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีทางด้านฟิล์มบางเชิงแสงชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสงเคลือบในสุญญากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานของรัฐและอุตสาหกรรมไทย

เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ

1. เทคโนโลยีฟิล์มบางและฟิล์มบางโครงสร้างนาโน

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการเคลือบฟิล์มบางในระบบสุญญากาศ โดยสามารถแบ่งประเภทความชำนาญการเคลือบฟิล์มตามชนิดของฟิล์มบาง เช่น ฟิล์มบางโลหะ ฟิล์มอัลลอยด์ ฟิล์มเซมิคอนดักเตอร์ ฟิล์มโพลีเมอร์ และฟิล์มที่มีสมบัติแม่เหล็ก หรือแบ่งประเภทตามโครงสร้างของฟิล์ม เช่น ฟิล์มบางชั้นเดียว ฟิล์มบางหลายชั้น ฟิล์มบางที่มีความเป็นรูพรุนสูง ซึ่งรวมถึงฟิล์มบางที่มีโครงสร้างนาโนประเภทต่าง ๆ อีกด้วย
idsru-otl
ในการวิจัยและพัฒนากระบวนการเคลือบฟิล์มบางนี้ ทีมวิจัยสามารถศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะและคุณสมบัติของฟิล์มได้ตามต้องการ เช่น ความหนา ดัชนีหักเห สภาพการดูดกลืนแสง การถ่ายเทประจุไฟฟ้า การนำความร้อน ความแข็ง ความเงา หรือเฉดสีต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากความชำนาญในการศึกษาวิเคราะห์ฟิล์มบางด้วยอุปกรณ์และเทคนิควิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์อีลิปโซมิทรี การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การส่องผ่าน/สะท้อน/ดูดกลืนแสง การวิเคราะห์การเรืองแสงของสาร การวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลหรือพันธะโมเลกุลของฟิล์ม ปัจจุบันทีมวิจัยสามารถขยายแนวทางการพัฒนาวิจัยด้วยกระบวนการเคลือบในสุญญากาศเชิงเคมี และกระบวนการเคลือบฟิล์มโครงสร้างแบบผสมผสาน เช่น โครงสร้างแบบไฮบริด เป็นต้น

2. ระบบเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศและอุปกรณ์สุญญากาศ

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง มีความชำนาญในการออกแบบพัฒนาและจัดสร้างอุปกรณ์สุญญากาศ ระบบสุญญากาศ และเครื่องเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สามารถทดแทนอุปกรณ์สุญญากาศหรือใช้งานร่วมกับระบบสุญญากาศจากต่างประเทศได้ ทั้งนี้การพัฒนาวิศวกรรมนี้มุ่งพัฒนาอุปกรณ์และระบบที่ตอบโจทย์งานวิจัยฟิล์มบางในสุญญากาศเป็นสำคัญ
idsru-otl

ผลงานวิจัย

1. กลุ่มโครงการชิปขยายสัญญาณรามานสำหรับการตรวจวิเคราะห์วัตถุพยาน

idsru-otl
การพัฒนาชิปขยายสัญญาณรามานชนิดฟิล์มบาง
ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบางเชิงแสง ได้พัฒนาชิปขยายสัญญาณรามานชนิดฟิล์มบางในรูปแบบต่าง ๆ มาโดยตลอด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน พัฒนาเทคนิคการวัดและวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามาน และพัฒนาชิปสำหรับจำหน่าย ผลงานนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาภายใต้โปรแกรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของเนคเทค
idsru-otl
การตรวจสอบสารพิษตกค้างในน้ำผลไม้
เป็นการประยุกต์ใช้ชิปขยายสัญญาณรามานเพื่อตรวจวัดสารพิษตกค้างในเชิงเกษตรกรรม ทางห้องปฏิบัติการวิจัยสามารถตรวจพิสูจน์พบยาฆ่าแมลงซึ่งเจือปนในน้ำส้ม ผลงานนี้เป็นความร่วมมือวิจัยกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
idsru-otl
การตรวจพิสูจน์การเสพติดในวัตถุพยาน
ชิปขยายสัญญาณรามานสามารถนำมาตรวจพิสูจน์สารเสพติดประเภทยาบ้าที่ตกค้างในวัตถุพยานในปริมาณน้อยมากจนเทคนิค color test ไม่สามารถตรวจพบ ผลงานนี้เป็นความร่วมมือวิจัยกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
idsru-otl
การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ
ชิปขยายสัญญาณรามานได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องสงสัย นอกจากนี้ยังสามารถตรวจพิสูจน์สารเสพติดประเภทต่าง ๆ ได้ ผลงานนี้เป็นความร่วมมือวิจัยกับกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
idsru-otl
การตรวจพิสูจน์สารระเบิด
ชิปขยายสัญญาณรามานสามารถพัฒนาเพื่อตรวจพิสูจน์สารระเบิดชนิดต่าง ๆ ทั้งก่อนการระเบิด และหลังการระเบิด (ในบางชนิด) ผลงานนี้เป็นความร่วมมือวิจัยกับหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด (EOD) กรมสรรพาวุธทหารบก และ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

2. กลุ่มโครงการการประยุกต์ใช้ฟิล์มบางเชิงแสง

idsru-otl
เคลือบฟิล์มลดการสะท้อน
เป็นการพัฒนาฟิล์มบางหลายชั้นบนเลนส์แว่นตา ทั้งชนิดพื้นผิวแบนและพื้นผิวโค้ง เพื่อลดการสะท้อนแสงใด ๆ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มการส่องผ่านแสงให้มากที่สุด เป็นการเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ใช้งานและยังเป็นมูลค่าของสินค้าอีกด้วย ผลงานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือกับบริษัทบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกแว่นสายตาชั้นนำในประเทศไทย
idsru-otl
เคลือบฟิล์มลดแสงจ้า
เป็นการพัฒนาฟิล์มบางหลายชั้นบนกระจกรถยนต์หรือกระจกอาคาร เพื่อลดทอนแสงจ้าที่สะท้อนเข้าสู่สายตาผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าอีกด้วย ผลงานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าหลักเพื่อจำหน่ายและส่งออกกระจกรถยนต์ในประเทศไทย
idsru-otl
กระจกอัจฉริยะ / แว่นอัจฉริยะ
เป็นการพัฒนาฟิล์มบางหลายชั้นบนกระจก เพื่อให้มีคุณสมบัติในการใช้งานตามที่ต้องการ เช่น การทำความสะอาดตัวเองได้ การลดมุมของหยดน้ำเพื่อเพิ่มทัศนวิสัย และการเปลี่ยนสีของกระจกด้วยไฟฟ้าหรือความร้อน เป็นต้น ผลงานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
idsru-otl
เซนเซอร์วัดแก๊ส
เป็นการพัฒนาฟิล์มบางทั้งประเภทฟิล์มเนื้อเดียว ฟิล์มโครงสร้างนาโน และฟิล์มโครงสร้างนาโนประเภทไฮบริด เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของฟิล์มให้ไวปฏิกิริยาต่อแก๊สชนิดต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลงานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค (MEM) เนคเทค
idsru-otl
เซนเซอร์เชิงเคมี
เป็นการพัฒนาฟิล์มบางโครงสร้างนาโน และฟิล์มโครงสร้างนาโนประเภทไฮบริด เพื่อไวต่อการตรวจวิเคราะห์พันธะโมเลกุลเชิงเคมีของสารที่ต้องการตรวจวัดในระดับร่องรอยวัตถุพยาน ผลงานวิจัยนี้เป็นหนึ่งในงานวิจัยหลักของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง (OTL) เนคเทค

3. กลุ่มโครงการการพัฒนาระบบเคลือบฟิล์มในสุญญากาศ

idsru-otl
เครื่องเคลือบฟิล์มบางสปัตเตอริง
เป็นเครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบสปัตเตอริงในสุญญากาศสำหรับเคลือบฟิล์มบางชั้นเดียว เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับห้องปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค (MEM) เนคเทค
idsru-otl
เครื่องทำความสะอาดพื้นผิวด้วยพลาสมา
เป็นเครื่องที่พัฒนาเพื่อใช้ทำความสะอาดพื้นผิวของชิ้นงานด้วยพลาสมาในสุญญากาศ เป็นผลงานการรับจ้างพัฒนาวิศวกรรมร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
idsru-otl
เครื่องเคลือบฟิล์มบางสปัตเตอริงสำหรับฟิล์มสองชั้น
เป็นเครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบสปัตเตอริงในสุญญากาศสำหรับเคลือบฟิล์มบางสองชั้น เป็นผลงานการรับจ้างพัฒนาวิศวกรรมร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
idsru-otl
เครื่องเคลือบฟิล์มบางสปัตเตอริงสำหรับฟิล์มสามชั้น
เป็นเครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบสปัตเตอริงในสุญญากาศสำหรับเคลือบฟิล์มบางสามชั้น พร้อมติดตั้งระบบจับชิ้นงานชนิดเอียงมุมและหมุนได้ เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาภายใต้โปรแกรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของเนคเทค

บุคลากร

idsru-otl
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
  1. พิทักษ์ เอี่ยมชัย นักวิจัย : Thin-Film Optics; Thin-Film Designs, Fabrications, and Characterizations; Ellipsometry; Vacuum Design; PVD Processes; Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)
  2. นพดล นันทวงศ์ นักวิจัย : Metal-Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD); Molecular-Beam Epitaxy (MBE); Structural Design and Growth of QWs; Self-Assembled QDs; P-, Sb-, and As-based and III-V-related Materials; Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)
  3. มติ ห่อประทุม นักวิจัย : Thin-Film Fabrications & Characterizations; Nanostructures; Nano-Microelectronic Devices; Photocatalytic Materials; Optoelectronics; Electrochromics; Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS); PVD & CVD Processes
  4. วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล นักวิจัย : Vacuum Systems; Vacuum Components; Vacuum Designs and Assemblies; Sputtering & Evaporation Systems; PVD & CVD Processes
  5. ศักดิ์ศรณ์ ลิ้มวิเชียร ผู้ช่วยนักวิจัย : Thin-Film Fabrications & Characterizations; Nano- & Micro-structures; Nano-Microelectronic Devices; Gas Sensors; Surface Enhance Raman Spectroscopy (SERS)

ติดต่อ

หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ (IDSRU)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2130
email : otl[at]nectec.or.th
http://www.facebook.com/OTL.NECTEC
SSDRU OTL

วันที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2559 15:12