ทั้งนี้ เนคเทคได้จัดทำรายละเอียดการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเลขหมาย 1224

การเชื่อมต่อเครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการ (1224) ด้วยอุปกรณ์ LAN Modem 3Com ร่วมกับ Linux SIS

หากโรงเรียนมีข้อสงสัย หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเลขหมาย 1224
สามารถสอบถามทางโทรศัพท์ที่ 0-2628-6600, 0-2628-6607 และ 0-2628-6608

 

 

 

 

 

 

 


เนื่องด้วยหลายท่านได้เชื่อมต่อเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยอุปกรณ์ LAN Modem
แล้วพบข้อดีว่า อุปกรณ์นี้มีโมเด็ม 2 ตัว สามารถหมุน 1224 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็น IP Sharing
แล้วสามารถทำ Multilink ได้ที่ความเร็ว 112 kbps แต่พบข้อจำกัดว่า LAN Modem 3Com สามารถให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนใช้งานได้สูงสุด 25 เครื่อง ดังนั้นหลายท่านจึงมีความประสงค์ที่จะนำ Linux SIS
(Linux School Internet Server) มาใช้งานร่วมด้วย เพราะมีบริการ Proxy/Cache Server และ
DHCP Server ที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสามารถเรียกข้อมูลได้เร็วขึ้น และสามารถใช้งาน
ได้มากกว่า 25 เครื่อง

อย่างไรก็ตาม หลายท่านพบปัญหาของการใช้งานอุปกรณ์ LAN Modem 3Com ร่วมกับ Linux SIS
กล่าวคือ ทั้งสองระบบกำหนด IP Address เป็นตัวเลขเดียวกันคือ 192.168.1.1 และให้บริการ DHCP Server
เช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานทั้งสองระบบร่วมกัน ทางเนคเทคได้นำคำแนะนำ
ของนายสมเกียรติ ปัทมากรโกมล และนายรุจ จินตมาศ จาก SchoolNet Webboard มาจัดทำเป็น
คำแนะนำดังนี้

(1) สำหรับอุปกรณ์ LAN Modem 3COM

(2) สำหรับ Linux SIS 3.x (Base Slackware) และ Linux 4.x (Base Redhat)

(3) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน (Client) สามารถกำหนดให้รับ IP Address
     โดยอัตโนมัติ (obtain IP address automatically) และจะต้องกำหนดค่า Proxy Server
     ของเว็บบราวเซอร์ให้เป็น IP Address ของ Linux SIS คือ 192.168.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ในขั้นตอนนี้จะอธิบายการเปลี่ยนค่าต่างๆ ตามคำแนะนำข้างต้น (ดังรูปที่ 29) โดยอธิบายเฉพาะอุปกรณ์
LAN Modem 3COM และ Linux SIS ทั้งนี้ ท่านจะต้องเปลี่ยนค่าต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
(Client) ตามคำแนะนำข้างต้นเองด้วย

 

LAN Modem

 

 1. ทำการถอดสาย LAN ที่ต่ออยู่กับ HUB และเครื่อง Linux SIS ออกก่อน
 2. นำสายโทรศัพท์ 2 หมายเลขที่ติดตั้งเพื่อใช้งาน 1224 มาต่อเข้าช่อง LINE1 และช่อง LINE2
  ของอุปกรณ์ LAN Modem และนำสาย LAN แบบไขว้เชื่อมต่อระหว่าง Hub ของเครือข่าย
  เครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน (Client) กับอุปกรณ์ LAN Modem ที่ช่อง LAN1(ดังรูปที่ 29)
 3. จากเครื่องคอมพิวเตอร์ (Client) เครื่องใดก็ได้ เปิดเว็บบราวเซอร์ ในช่อง address
  ใส่ http://192.168.1.1 (IP Address เดิมของอุปกรณ์) จะปรากฎดังรูปที่ 30
  จากนั้นคลิกที่ LAN Parameters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. การเปลี่ยน IP Address ให้เป็น 192.168.1.2 และกำหนด Subnet Mask เป็น 255.255.255.0
    และยกเลิกการให้บริการ DHCP Server โดยเอาเครื่องหมายถูกที่ Enable DHCP Server
    ออกจากนั้นกด Submit

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. จากนั้นจะปรากฎขัอความว่าเราได้ตั้งค่าของ LAN Modem เรียบร้อยแล้ว (ในครั้งต่อไป
     จะเข้าสู่หน้าเว็บเพจของอุปกรณ์ LAN Modem ต้องพิมพ์ Address เป็นเลข IP ที่กำหนดใหม่
     คือ 192.168.1.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linux SIS 4.x

 1. ต่อสาย LAN จากเครื่อง Linux SIS เข้ากับ HUB
 2. เปิดเว็บบราวเซอร์ ในช่อง Address ใส่ IP ของ Linux SIS คือ 192.168.1.1
  จะแสดงดังรูปที่ 33 ให้คลิกที่ Web Admin Tool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. รูปที่ 33

   
  จากเว็บเพจหน้า Network Status ดังรูปที่ 34 คลิกที่ Network Config

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. ในช่อง Gateway ให้เปลี่ยนชี้ไปที่ eth0 และ address 192.168.1.2
  (กล่าวคือ กำหนดให้อุปกรณ์ LAN Modem เป็น Gateway) แล้วกดที่ปุ่ม Submit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. จะปรากฎดังรูปที่ 36 ให้ยืนยันว่าต้องการเปลี่ยนแปลงค่าที่เราตั้งไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Modify

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 37

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Linux SIS 3.x

สำหรับ Linux SIS 3.x ให้เปลี่ยน default gateway ไปที่อุปกรณ์ LAN Modem 3Com
คือ 192.168.1.2 เช่นกัน โดยแก้ไขที่ไฟล์ /etc/rc.d/rc.inet1 โดยให้มีค่า Gateway คือ 192.168.1.2

 

การเชื่อมต่อ 1224

1. สำหรับการเชื่อมต่อ 1224 ต่อไป ให้เรียกเว็บเบราว์เซอร์ แล้วในช่อง address ให้ใส่
    เป็น 192.168.1.2 จะแสดงดังรูป 37 แล้วคลิกที่  Manual Calling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. จากนั้นให้คลิกที่ Place Call ของ ednet ที่เราตั้งค่าไว้แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. LAN Modem ก็จะทำการหมุน 1224 แล้วเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าสู่เครือข่ายของ
    กระทรวงศึกษาธิการ