ทั้งนี้ เนคเทคได้จัดทำรายละเอียดการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเลขหมาย 1224

·      การเชื่อมต่อเครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการ (1224) ด้วย Windows 98

·      การเชื่อมต่อเครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการ (1224) ด้วย Windows 2000

หากโรงเรียนมีข้อสงสัย หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเลขหมาย 1224
สามารถสอบถามทางโทรศัพท์ที่ 0-2628-6600, 0-2628-6607 และ 0-2628-6608

 

 

 

 

 


สำหรับอุปกรณ์เดิม (เครื่องคอมพิวเตอร์และโมเด็ม) ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ท่านเพียงแต่
สร้างไอคอน 1224 แล้วใช้งานเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการได้ทันที ทั้งนี้ ท่านจะต้องตรวจสอบว่า
หมายเลขโทรศัพท์ของท่านสามารถใช้งาน 1224 ได้หรือไม่ โดยยกหูโทรศัพท์ของท่านแล้วกด 1224
หากมีเสียงตอบรับโมเด็ม (คล้ายเสียงโทรสาร) แสดงว่า สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ (1224) ได้

 

  1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Make New Connection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. พิมพ์ชื่อไอคอนให้เป็น 1224  แล้วเลือกชนิด Modem แล้วคลิก Next

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. เติมหมายเลขโทรศัพท์ของเครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการ 1224
    แล้วคลิกปุ่ม Next

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิก Connect (โดยโรงเรียนจะ
    ได้รับ Username และ Password ของการเข้าใช้งาน 1224 จากกระทรวงศึกษาธิการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการ Connect  เข้าสู่ระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเลขหมาย1224

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

สำหรับอุปกรณ์เดิม (เครื่องคอมพิวเตอร์และโมเด็ม) ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ท่านเพียงแต่สร้าง
ไอคอน 1224 แล้วใช้งานเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการได้ทันที ทั้งนี้ ท่านจะต้องตรวจว่าหมายโทรศัพท์ของ
ท่านสามารถใช้งาน 1224 ได้หรือไม่ โดยยกหูโทรศัพท์ของท่านแล้วกด 1224 หากมีเสียงตอบรับโมเด็ม
(คล้ายเสียงโทรสาร) แสดงว่า สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ (1224) ได้

 

1.            ดับเบิ้ลคลิก ไอคอน Make New Connection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.            เลือกแถบ Dial up to the internet แล้วคลิก Next

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.            คลิกที่ I want to setup my internet connection  manualy
แล้วคลิก Next   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.            คลิกที่แถบ  I connect through a phone line and a modem แล้วคลิก Next

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.            คลิกเครื่องหมายถูกออกที่ ช่อง User area code and dialing rules
พิมพ์ตัวเลข 1224 ลงในช่อง Telephone number แล้วคลิก Next

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.            ใส่ชื่อ User name แล้วคลิกแถบ Next ไม่ต้องใส่ Password เพื่อที่จะไม่ต้อง
Save Password ไว้ที่เครื่อง ทั้งนี้ โรงเรียนจะได้รับ Username จากกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.            คลิก Yes แล้วคลิก Next

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.            ตั้งชื่อ Connection ที่ต้องการ เช่น Connection to 1224 แล้วคลิก Next

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.            เลือก No เพราะไม่ต้องการติดตั้ง Internet mail ขณะนี้แล้วคลิก Next

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10.       คลิก Finish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11.      ใส่  Username และ  Password แล้วคลิก Dial ทั้งนี้ โรงเรียนจะได้รับ
Username และ Password จากกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.       เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการ Connect เข้าสู่ระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาฯ